"เฉลิมชัย" ลุย 2 จว.อีสาน มอบอุปกรณ์ เครื่องจักรกลให้เกษตรกรแปลงใหญ่

ข่าว

  "เฉลิมชัย" ลุย 2 จว.อีสาน มอบอุปกรณ์ เครื่องจักรกลให้เกษตรกรแปลงใหญ่

  ไทยรัฐออนไลน์

  9 ต.ค. 2564 08:15 น.

  "เฉลิมชัย" ลงพื้นที่อุบลฯ อำนาจเจริญ ขับเคลื่อนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในการพึ่งพาตนเอง และเรียนรู้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

   

  เมื่อวันที่ 9 ต.ค.64 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ จ.อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2564 โดยเป็นประธานเปิดอาคาร และส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์การเกษตร ให้กับแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางไร่ใต้-พิบูลมังสาหาร จํากัด หมู่ 4 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี และส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ต.ห้วยไร่ อ.เมืองฯ จ.อำนาจเจริญ

  นายเฉลิมชัย กล่าวว่า จากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ กระทรวงเกษตรฯ จึงได้ดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดขึ้น เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งสนับสนุนให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันในการผลิต เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ตลอดจนร่วมกันจัดการด้านการตลาด ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการตามเป้าหมายการพัฒนาระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเรียนรู้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้กลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด มีจำนวนทั้งสิ้น 3,379 แปลง และโอนเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่ครบถ้วนแล้ว ร้อยละ 100 วงเงินประมาณ 9,355.73 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานเบิกจ่ายของเกษตรกร ซึ่งจะสิ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

  ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด สำหรับ จ.อุบลราชธานี มีจํานวนทั้งสิ้น 118 แปลง งบประมาณรวมกว่า 340.2  ล้านบาท ส่วน จ.อำนาจเจริญ มีจำนวนทั้งสิ้น 102 แปลง งบประมาณรวมกว่า 304  ล้านบาท โดยทุกแปลงได้รับสนับสนุนงบฯ แปลงละไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อนําไปจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตที่สําคัญ สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาเพื่อเขาสู่มาตรฐาน การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงสู่การตลาด


   
  สำหรับ แปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางไร่ใต้-พิบูลมังสาหาร จํากัด ปัจจุบันมีสมาชิก 131 ราย พื้นที่รวม 2,137 ไร่ มีผลผลิตรวมต่อปีกว่า 7 แสนกิโลกรัม เป็นสมาชิกสหกรณ์ 363 ราย โดยกิจกรรมหลักของกลุ่ม คือ การรับประมูลยางก้อนถ้วย และยางแผ่นรมควัน จากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ทั้งในพื้นที่อ.พิบูลมังสาหาร และข้างเคียง เช่น อ.สว่างวีระวงศ์ อ.นาเยีย รับซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์ รับซื้อมันสําปะหลัง (มันเส้น) จําหน่ายปุ๋ยเคมี และจําหน่ายน้ำกรด ปัจจุบันหลังจากได้รับสนับสนุนงบประมาณตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อแม่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0, 18-46-0 , 0-0-60 จัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ 1 เครื่อง และสร้างโรงเรือน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นสถานที่ผสมปุ๋ย เก็บรักษาปุ๋ย และห้องทํางานของกลุ่ม ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรสมาชิกได้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ช่วยพัฒนาคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตได้

  ด้านแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ต.ห้วยไร่ มีสมาชิก 58 ราย พื้นที่ 921 ไร่ และเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ จ.อำนาจเจริญด้วย ซึ่งมีสมาชิก 602 รายพื้นที่ 16,000  ไร่ ครอบคลุม 5 อำเภอ 20 ตำบล 71 หมู่บ้าน ใน จ.อำนาจเจริญ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐานสากล อาทิ EU NOP, Fairtrade, JAS, GMO & HACCP มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรมาปรับใช้ และทำการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

  นายวันนา บุญกลม ประธานแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตำบลห้วยไร่ กล่าวว่า กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์และแปรรูปจำหน่ายมาตรฐานส่งออกต่างประเทศทั้งในเอเชียและยุโรป ซึ่งที่ผ่านมาเจออุปสรรคคือ ขาดแคลนแรงงานปลูกข้าวตั้งแต่การหว่านจนถึงเก็บเกี่ยว เนื่องจากจำนวนเกษตรกรมีน้อยและส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งกระทบต่อระยะเวลาในการทำงานที่ต้นทุนค่าแรงสูงขึ้นและความล่าช้าทำให้ข้าวเสียหายเพราะเก็บเกี่ยวไม่ทันฤดูกาล แต่ปัจจุบันกลุ่มจัดซื้อเครื่องจักร เช่น รถเกี่ยวนวดข้าว รถแทรกเตอร์ขนาด 50 แรง เครื่องหยอดข้าว รถดำนาแบบเดินตาม 4 แถว  ชุดเครื่องโรยกล้ากึ่งอัตโนมัติ ฯลฯ เพื่อแก้ไขปัญหา จากงบประมาณสนับสนุนในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   เฉลิมชัย ศรีอ่อนเกษตรสมัยใหม่ยกระดับแปลงใหญ่พึ่งพาตนเองเกษตรอุบลเกษตรอำนาจเจริญส่งเสริมการเกษตรเกษตร

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:21 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์