ไลฟ์สไตล์
100 year

ข้าวกอระจับมือชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ ดันหอมมะลิอินทรีย์ชิงส่วนแบ่งตลาดโลก

ไทยรัฐฉบับพิมพ์21 ต.ค. 2563 07:01 น.
SHARE

“ทั้งที่ข้าวของเรามีความต้องการสูงในระดับโลก แต่ทำไมเกษตรกรไทยยังยากจน จากแนวคิดตั้งแต่เป็นนักการศึกษา เป็นแรงบันดาลใจ อยากพัฒนาบ้านเมืองของตนเองด้วยการยกระดับข้าวไทยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทย เราได้ลงมือเริ่มต้นทำในหมู่บ้านของตนเองที่ร้อยเอ็ด และจะขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ จุดมุ่งหมายอยากให้ลูกหลานรุ่นต่อไปกลับมาอยู่ รักหวงแหนแผ่นดินตัวเอง และภาคภูมิใจในการได้เกิดในแผ่นดินไทยที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกและพร้อมเป็นฐานการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวที่มีคุณภาพสู่ตลาดโลก”

ข่าวแนะนำ

นางสาวกรชวัล สมภักดี ประธานกรรมการบริหารบริษัท กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงที่มาของแผนขยายคลัสเตอร์แปลงนาข้าวหอมมะลิออร์แกนิก ในปี 2563 เพิ่มขึ้นอีก 100,000 ไร่ และจะขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยวางเป้าภายใน 5 ปี จะมีคลัสเตอร์แปลงนา 180,000-200,000 ไร่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับกำลังผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อส่งออกตลาดโลกให้ได้ 100,000 ตัน

พร้อมกับนำข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯ มาแปรรูปในหลากหลายผลิตภัณฑ์ อาทิ ข้าวหอมมะลิอบกรอบหลากรส Kora Cereal กอระซีเรียล ไม่มีส่วนผสมของแป้งเพราะทำจากจมูกข้าว ปลายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์แปรรูป ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี ขนมอบกรอบ และชาใบข้าวหอมมะลิ ปลอดสาร 100% เป็นต้น

เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคหันมาตระหนักและใส่ใจกับสุขภาพการกินมากขึ้น โดยเฉพาะเทรนด์การเลือกบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์ ปราศจากสารเคมี และสารพิษตกค้าง หรือออร์แกนิกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่กระแสกำลังมาแรงทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจสินค้าออร์แกนิกทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด

โดยปัจจุบันมูลค่าตลาดเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นถึง 104,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 3.55 ล้านล้านบาท มีอัตราการขยายตัวประมาณปีละ 20%

ในขณะที่ออร์แกนิกของไทยมีมูลค่าเพียง 3,000 ล้านบาท เป็นตลาดภายในประเทศ 900 ล้านบาทและตลาดต่างประเทศ 2,100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของมูลค่าตลาดโลก ถือว่ายังต่ำมาก...ประเทศไทยยังมีโอกาสขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกมาก

ที่สำคัญปัจจุบันข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ถือเป็น 1 ใน 5 แหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของไทย จนได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับสหภาพยุโรป (EU) ที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ 4 มี.ค.2556

เพื่อชูศักยภาพของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯในตลาดโลก นางสาวกรชวัล เผยถึงกลยุทธ์ในการทำตลาดว่า ได้วางกลยุทธ์ไว้ 6 ด้าน

1.ผลิตสินค้านวัตกรรมด้านการเกษตร ระยะแรก (2561-2562) ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวไรซ์เบอร์รี ข้าวหอมมะลิแดง และผลิตภัณฑ์จากข้าวแปรรูป ระยะที่สอง (ปี 2563-2565) ผลิตและแปรรูปข้าวทุกสายพันธุ์ในประเทศ พร้อมกับแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ผลิตตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง พร้อมต่อยอดด้วยการผลิตสินค้าจากข้าวและสมุนไพร เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าหมวดสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองการวิจัยทั้งในประเทศและระดับสากล ซึ่งในอนาคตจะเป็นสินค้าที่สามารถสร้างมูลค่าสูงให้แก่ทางบริษัท

2. ผลิตสินค้าออร์แกนิก โดยแบ่งสินค้าเป็น 2 ระยะ ในระยะแรก (2561– 2562) สินค้าธรรมชาติและสินค้าอินทรีย์ ส่วนแผนระยะที่สองจะเข้าสู่สินค้าออร์แกนิกตามมาตรฐานสากลทั้งหมดภายใน 5 ปี ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินมาตรฐาน ทั้งนี้ เมื่อสำเร็จตามแผนจะทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าได้อีกอย่างน้อย 30% สำหรับตลาดในประเทศ และเพิ่มขึ้น 50–100% ในตลาดต่างประเทศ

3.มุ่งลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต (Zero West) โดยในส่วนของข้าวเต็มเม็ดนำไปสร้างมูลค่าเป็นข้าวพรีเมียม ในส่วนของปลายข้าวและจมูกข้าวที่อุดมไปด้วยสารอาหารระดับสูงนำมาผลิตเป็นสินค้าในกลุ่ม Rice crackers และซีเรียล ทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเช้าเพื่อจำหน่ายได้ทั่วโลก

4.ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ภูมิปัญญาของเกษตรกรไทยสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ให้เกษตรกรและรับซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด เพื่อนำไปแปรรูปโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย โดยเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาครัฐ

5.ผลิตสินค้า 2 ระดับ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าระดับบน เน้นด้านสุขภาพ และระดับกลางเพื่อสร้างธุรกิจอาหารในตลาดค้าปลีกในประเทศ

6.การเตรียมเป็นบริษัทรับจ้างผลิต (OEM) ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการได้ภายใน ธ.ค.2563

ส่วนกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อตอบโจทย์และสอดคล้องกับเทรนด์การดูแลสุขภาพของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้กับ “ข้าวไทย” ด้วยการนำผลงานวิจัยมาช่วยในเรื่องภาคการเกษตร เพื่อยกระดับมาตรฐานให้แก่เกษตรกรไทย ให้สามารถลงมือทำได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นแนวทางที่ทางบริษัทได้ดำเนินการพร้อมแผนรองรับใน 5 ปี เชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืน.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข้าวข้าวไทยข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิออร์แกนิกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ปลูกข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00:35 น.