ข่าว
100 year

พด.บุรีรัมย์ ช่วยชาวหนองไผ่ ทำสระเก็บน้ำช่วยรอดตายยามหน้าแล้ง

ไทยรัฐออนไลน์12 ก.ค. 2562 17:11 น.
SHARE

ฝนทิ้งช่วงเป็นเหตุให้การทำนาของเกษตรกรบ้านหนองไผ่ ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ทำให้ผืนดินและทุ่งนาแห้งแล้ง ผลผลิตจากข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำ และเข้ามาช่วยเหลือตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โดยสร้างสระเก็บน้ำความจุ 163,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินตามแนวทางการอนุรักษ์ดินและน้ำ ส่งเสริมการทำเกษตรกรรม เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร ซึ่งชาวบ้านจะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและแบ่งกันใช้ในชุมชนบนพื้นที่ทั้งหมดเกือบ 40 ไร่ ชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์มีจำนวน 145 ครัวเรือน โดยรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกองทุนหมู่บ้าน ทำให้ขณะนี้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ในการทำเกษตรได้อย่างเพียงพอ

นางสาวทองสวย พบบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ กล่าวว่า แหล่งน้ำขนาดเล็กที่สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์เข้ามาพัฒนา เกิดจากการร้องขอของเกษตรกรในพื้นที่ โดยยื่นคำร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้สนับสนุนและส่งคำร้องขอไปที่สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ ซึ่งภารกิจหนึ่งของกรมพัฒนาที่ดินที่เป็นภารกิจหลักคือการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ที่เกษตรกรประสบปัญหาเดือดร้อนขาดแคลนน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค

เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ของบ้านหนองไผ่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก และปัญหาหลักคือ ดินมีสภาพเป็นดินทรายและเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์และขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง ฉะนั้นชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้ควรจะมีการพัฒนาในส่วนของแหล่งน้ำเป็นอันดับแรก และก็ส่งเสริมในส่วนของการปรับปรุงพัฒนาปรับปรุงดินเป็นลำดับต่อมา ซึ่งหลังจากปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กแล้ว สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังได้เข้ามาส่งเสริมเรื่องการใช้อินทรียวัตถุเพื่อให้เกษตรกรผลิตพืชผักและได้ผลผลิตอย่างปลอดภัย มีการนำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานมาเผยแพร่และสาธิตให้พี่น้องเกษตรกรได้ร่วมกันทำ ถือได้ว่า หมู่บ้านนี้มีการมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนเป็นกลุ่มเข้มแข็งทุกปี

นายสมพงษ์ ทันไชสง ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองไผ่ ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า เริ่มแรกพื้นที่ตรงนี้มีบ่ออยู่แล้วชาวบ้านดั้งเดิม เขามาขุดกั้นเป็นคันคูเพื่อจะเก็บกักน้ำไว้ใช้ เพื่อให้พี่น้องในชุมชน ใช้ในการทำไร่ทำนา มีน้ำใช้หว่านกล้าตามหนอง หลังจากนั้นได้ของบจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาขุดลอกได้ทีละนิดไม่เพียงพอต่อการเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ จึงทำโครงการสระกับทางสถานีพัฒนาที่ดิน ให้มาช่วยขุดลอกหนองนี้ให้ หลังจากนั้นตั้งแต่ปี 47 เป็นต้นมา ประกอบกับช่วงหน้าฝนทำให้มีน้ำกักเก็บไว้ใช้เพียงพอ ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น ซึ่งหลังจากทำไร่ทำนาแล้วก็มาปลูกผักตามขอบบ่อ บางพื้นที่ปลูกขายกันอย่างชัดเจน มีรายได้จุนเจือในครอบครัว

สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังได้เข้ามาให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องการใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารเร่ง พด.ต่างๆ ในการปรับปรุงบำรุงดินและใช้ในแปลงเกษตร รณรงค์ให้เกษตรกรงดใช้สารเคมี หันมาทำการเกษตรปลอดภัย ที่ส่งผลดีต่อดิน เกษตรกรเองและผู้บริโภค ต้นทุนในการผลิตต่ำ ผลผลิตที่ได้เจริญงอกงามมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น วันนี้ชาวบ้านบ้านหนองไผ่ได้ร่วมมือกันอยู่ตลอด บริหารจัดการแบ่งกันใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ปลูกพืชผสมผสาน ปลูกต้นกล้วย พืชผักสวนครัว บวบ ข้าวโพด บริเวณขอบสระ ทั้งยังปลูกแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลาย รักษาบ่อน้ำให้ใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ฝนทิ้งช่วงหน้าแล้งสระเก็บน้ำพด.บุรีรัมย์เกษตรกรบ้านหนองไผ่เกษตร

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้