ข่าว
100 year

พด.จัดประชุมต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2562

ไทยรัฐออนไลน์20 มิ.ย. 2562 00:48 น.
SHARE

กรมพัฒนาที่ดิน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก (The World Day to Combat Desertification) ปี 2562 ภาครัฐ เอกชน เกษตรกร นักวิจัย หมอดินอาสาแห่ร่วมบรรยาย เสวนา คึกคัก


เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "วันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก" (World day to combat desertification) ปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 มิ.ย.62 ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในการนี้ได้มีการอ่านสาร จากผู้แทนสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย อีกทั้งมีการบรรยายพิเศษ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน 2. การจัดตั้งสมัชชาความร่วมมือด้านทรัพยากรดินแห่งประเทศไทยและความเชื่อมโยงกับกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาค และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ เรื่อง “บทบาทของภาคประชาชน เกษตรกร ต่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญฯ นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมอดินอาสา สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมประชุมจากโครงการขนาดเล็กของชุมชน ภายใต้โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมกิจกรรมบรรยายและเสวนา จำนวน 120 คน

รองอธิบดีพด.กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานผู้ประสานงานระดับชาติ (National Focal Agency) ของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification : UNCCD) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยภาคยานุวัติ เข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 และสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 17 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก (The World Day to Combat Desertification) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการแปรสภาพเป็นทะเลทรายความเสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง รวมถึงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก สำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาจึงเชิญชวนประเทศภาคีสมาชิกจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของอนุสัญญาฯ ในประเทศของตน

สำหรับปี 2562 นี้ สำนักเลขาธิการอนุสัญญา UNCCD ได้กำหนดหัวข้อการรณรงค์ คือ “Let’s grow the future together” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนจากตัวอย่างความสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การขับเคลื่อนสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแห่งภูมิภาคเอเชีย และเป็นเวทีให้ผู้นำชุมชนเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วมรับฟัง เสนอความคิดเห็นด้านการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน เชื่อว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่มีส่วนสนับสนุนการรักษาระบบนิเวศในชุมชน การสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐาน การละทิ้งพื้นที่ พร้อมทั้งได้รับความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ เพื่อการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ตลอดจนสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟูที่ดินเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน.อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมพัฒนาที่ดินทะเลทรายโลกวันต่อต้านแปรสภาพทะเลทรายหมอดินอาสาถวิล มั่งนุ้ยข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้