อธิบดี สถ.เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคราช ย้ำการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

ข่าว

อธิบดี สถ.เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคราช ย้ำการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

ไทยรัฐออนไลน์

4 มี.ค. 2561 11:12 น.

อธิบดี สถ.ลงพื้นที่โคราช ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.ย้ำจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐาน หวังพัฒนาร่างกาย-สติปัญญา เพื่อเด็กเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (3 ก.พ.) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย และคณะผู้บริหารเทศบาลท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา และคณะทำงานให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา จากนั้นในเวลา 10.00 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศูนย์การแพทย์เทศบาลนคร

โดย นายสุทธิพงษ์ ได้กล่าวถึงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่า ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มุ่งหวังให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป ให้เด็กสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะกรมฯ ตระหนักว่า เด็กเล็กที่อายุระหว่าง 0-5 ปี เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิต กรมฯ จึงจะผลักดันให้มีแนวทางในการเปิดรับดูแลเด็กเล็กตลอดทั้งปี ไม่มีปิดเทอม เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทุกๆ วันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ปกครองสามารถไว้วางใจเมื่อลูกหลานมาอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่น รวมถึงจัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ โดยเฉพาะการรณรงค์ให้เด็กไทยต้องกินไข่วันละฟอง เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างครบถ้วน ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จะต้องจัดมุมหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้พิจารณาจากสภาพอาคารและขนาดพื้นที่ห้องเรียน ตามความเหมาะสมของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมุมหนังสือดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้ดูรูปภาพ อ่านหนังสือนิทาน ฟังนิทาน และครูผู้ดูแลเด็กต้องจัดกิจกรรมในมุมหนังสือเพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับตัวหนังสือด้วย เพื่อปลูกฝังการรักการอ่านของเด็กไทย ให้เด็กไทยเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติ รวมไปถึงการจัดหาสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อให้เด็กมีจินตนาการไปด้วย โดยใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ทางด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อธิบดีได้ฝากถึงผู้บริหารเทศบาล ให้ช่วยกันดูแลบ้านเมืองให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ต้องช่วยเน้นย้ำในเรื่องการสร้างจิตสำนึก ให้สังคมตระหนักรู้ถึงหลักการ 3Rs หรือ 3ช (ใช้น้อย-Reduce /ใช้ซ้ำ-Reuse / นำกลับมาใช้ใหม่-Recycle) ร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นและท้องที่ เป็นแกนนำหลักในการสร้างจิตสำนึก และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน รวมถึงร่วมกันสานต่อแนวทางของ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ครัวเรือน โดยช่วยกันจัดทำ "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" ในครัวเรือนของตน โดยใช้จุดพื้นที่ที่ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนได้จัดทำไว้ นำไปเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกให้แก่พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน ร่วมมือกันจัดทำให้ครบทุกครัวเรือนด้วย

จากนั้น นายสุทธิพงษ์ ได้กล่าวย้ำถึงการร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หรือ อถล.ในการร่วมมือกันดูแลครอบครัวของตนเองให้รู้จักการคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะพิษ โดยให้เป็นผู้นำในการสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในครอบครัว ชุมชน ตำบล และหมู่บ้าน ในการมีส่วนร่วมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ต้องเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในวัยเด็ก ให้มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ โดยกรมฯ ตั้งเป้าหมายให้มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หรือ อถล. ให้ได้อย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน ในทุกพื้นที่ด้วย


นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า และในตอนท้ายอธิบดีได้กล่าวเสริม ในเรื่องของนโยบายการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำรวจความต้องการและพิจารณาจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา ซึ่งกรมฯ ได้เร่งสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนนี้ให้เป็นไปอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนที่มีส่วนผสมของยางพารา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ใช้ยางพาราเป็นลำดับแรก อย่างน้อย 1 โครงการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางรายย่อยอีกทางหนึ่งด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  วิดีโอแนะนำ

  สงครามยูเครน ครบ 90 วัน รัสเซียแพ้ไม่ได้ โจมตีดอนบาสอย่างหนัก
  02:05

  สงครามยูเครน ครบ 90 วัน รัสเซียแพ้ไม่ได้ โจมตีดอนบาสอย่างหนัก

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:08 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์