สวก.ร่วม ม.เกษตรศาสตร์ และส่วนราชการนครสวรรค์ เปิดตัวถั่วลิสงพันธุ์ใหม่ “KU-สวก.20” ให้ผลผลิตสูง คุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมผลักดันสู่เกษตรกร ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่สนใจ ร่วมงานได้ ไม่คิดค่าใช้จ่าย 

วันที่ 2 มี.ค. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วน ราชการจังหวัดนครสวรรค์ เตรียมจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง (Field Day) ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอําเภอโกรกพระ (ศพก.) หมู่ที่ 5 ตําบลเนินศาลา อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดเผยว่า จากนโยบายของภาครัฐ ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ําน้อย และมีความต้องการของตลาดทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง ถั่วลิสงเป็นพืชหนึ่งที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม จากข้อมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี พ.ศ. 2564 พบว่าประเทศไทย มีความต้องการใช้ถั่วลิสงภายในประเทศปริมาณสูงถึง 113,498 ตัน แต่ผลิตได้เพียง 25,074 ตัน ส่งผลให้มีการนําเข้าถั่วลิสงจากต่างประเทศปริมาณสูงถึง 89,387 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,003 ล้านบาท

...

โดยพื้นที่เพาะปลูกถั่วลิสงหลักจะอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดลําปาง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ นครสวรรค์ และอุตรดิตถ์ ซึ่งสาเหตุที่ผลผลิตถั่วลิสงไม่เพียงพอต่อความต้องการ อันเนื่องมาจากเนื้อที่เพาะปลูก ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตของประเทศลดลง ทั้งผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของประเทศยังอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ (ผลผลิตเฉลี่ยปี พ.ศ. 2564/65 เท่ากับ 357 กิโลกรัมต่อไร่) จากปัญหาดังกล่าว สวก. ภายใต้การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการ การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตสําหรับเขตภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย

ทั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ พรมโชติ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้พัฒนาถั่วลิสงพันธุ์ “KU-สวก.20” มีจุดเด่นในด้านการให้ผลผลิตสูง (393 กก./ไร่) มีอายุการ เก็บเกี่ยวเหมาะสมและมีการปรับตัวได้ดีในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงที่เหมาะสมต่อฤดูกาล การป้องกันกําจัดวัชพืช รวมถึงการจัดการบริหารจัดการน้ําและธาตุอาหารที่เหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าจากการผลิตถั่วลิสงในประเทศได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 100 ล้านบาท ทั้งในด้านการบริโภค เมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ KU-สวก.20 มีคุณภาพดี เหมาะสําหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงอบกรอบ มีขนาดเมล็ดได้มาตรฐานการแปรรูปถั่วเคลือบ

สําหรับกิจกรรมภายในงาน จะมีการบรรยายและเสวนาเรื่อง “การผลิตและโอกาสทางการตลาดของถั่วลิสงสายพันธุ์ใหม่” โดยคณะผู้วิจัย ภาคเอกชนผู้แปรรูป และเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง ชมนิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง พันธุ์ใหม่ “KU-สวก.20” ชมแปลงสาธิตการปลูกและการเก็บเกี่ยวถั่วลิสงสายพันธุ์ใหม่ ชิมและชมผลิตภัณฑ์แปรรูป จากถั่วลิสง สําหรับผู้ประกอบการและเกษตรกรที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอําเภอโกรกพระ (ศพก.) หมู่ที่ 5 ตําบลเนินศาลา อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

...