ตั้งเป้า "สหกรณ์นักเรียน" เป็นศูนย์รวม-จำหน่ายสินค้า นร.ขยายไปสู่ชุมชน

ข่าว

  ตั้งเป้า "สหกรณ์นักเรียน" เป็นศูนย์รวม-จำหน่ายสินค้า นร.ขยายไปสู่ชุมชน

  ไทยรัฐออนไลน์

  3 ต.ค. 2564 04:42 น.

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผย "สหกรณ์นักเรียน ร.ร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1" อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งแรก ที่มีการเรียนการสอน จัดตั้งสหกรณ์นักเรียนขึ้น ตั้งเป้าสหกรณ์นักเรียน เป็นศูนย์รวบรวม-จำหน่ายสินค้าของนักเรียน ขยายผลไปสู่การจำหน่ายผลิตผลภายในชุมชน

  เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 64 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลในการปลูกฝังแนวคิดแนวปฏิบัติ ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ได้มีพระราชดำริเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้มีการส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนขึ้น โดยเริ่มที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ร.ร.ตชด.) ยอดโพธิ์ทอง 1 อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งแรก ที่มีการเรียนการสอนและจัดตั้งสหกรณ์นักเรียนขึ้น โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านภูต่างในโครงการ "หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-ลาว และหมู่บ้านอาสาพัฒนาตนเอง" ในปี 2529 ได้ขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บุญธรรม-บุญพริ้ง และปี 2531 ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จากนั้นทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ขยายผลสู่การเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนต่างๆ ขอบข่ายทั่วประเทศ

  นายวิศิษฐ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนงาน การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 30,526 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 218 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม (ใน กพด.) 70 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม (นอก กพด.) 339 แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ใน กพด.) 200 แห่ง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 30 แห่ง โรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 19 แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29,642 แห่ง โดยมีโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ 1,103 แห่ง และมีครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมครูสหกรณ์ 15,090 คน 

  "ทุกครั้งที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน พระองค์จะให้ความสนพระทัยและซักถามกับเด็กที่เป็นกรรมการสหกรณ์นักเรียนที่เฝ้าฯ รับเสด็จว่า มีความเข้าใจเรื่องสหกรณ์หรือไม่ พระองค์ทรงเน้นย้ำให้เด็กมีการฝึกปฏิบัติเรื่องกิจกรรมสหกรณ์ด้วยตนเอง ฝึกการจดบันทึกรายงานการประชุม การบันทึกบัญชีด้วยลายมือของเด็กเอง เพื่อให้รู้จักการฝึกคำนวณ การอ่าน การเขียน และฝึกนิสัยให้เด็กมีความละเอียดรอบคอบ" นายวิศิษฐ์ กล่าว 

  นายวิศิษฐ์ กล่าวต่อว่า สำหรับในปี 2564 ทางกรมฯ ได้วางนโยบายสำคัญในการสร้างเครือข่ายครูสหกรณ์ที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นช่องทางแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนเอง ทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย พัฒนาการอบรมวิธีการสอนให้แก่ครูสหกรณ์ที่เข้มแข็งขึ้น และที่สำคัญสนับสนุนให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้จากของจริงในโรงเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ที่ประสบผลสำเร็จ 

  "นโยบายของกรมฯ ได้เน้นให้สหกรณ์จังหวัดเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมมากขึ้น เป้าหมายต้องการให้สหกรณ์นักเรียนเป็นศูนย์ในการรวบรวมและจำหน่ายผลผลิตของนักเรียน และสามารถขยายผลในการจำหน่ายผลผลิตภายในชุมชนอีกด้วย" นายวิศิษฐ์ กล่าว

  ด้าน ด.ญ.ปรียาภัทร อรุณโรจนพรรณ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยอดโพธิ์ทอง 1 เปิดเผยว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้นำกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมาดำเนินการในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ยอดโพธิ์ทอง 1 เป็นแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ.2534 ทางโรงเรียนได้น้อมนำมาดำเนินการด้วยการสอนวิชาสหกรณ์ให้กับเด็กนักเรียน และให้ฝึกปฏิบัติเรียนรู้จากของจริง โดยจัดตั้งสหกรณ์นักเรียนขึ้นในโรงเรียน 

  "ทำให้เด็กนักเรียนมีความรู้เรื่องสหกรณ์ มีการออมเงินที่สามารถเบิกมาใช้ในยามวิกฤติได้ และทำให้นักเรียนมีความสามัคคีกัน ทำงานร่วมกัน มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้" ด.ญ.ปรียาภัทร ระบุ

  นายวิศิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ พระองค์ทรงคาดหวังว่าเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ไปปรับใช้กับชีวิตของตนเอง และสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ของผู้ใหญ่ เพื่อจะได้เป็นผู้บริหารสหกรณ์ที่ดีในอนาคตต่อไป.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์นักเรียนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนรร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1สินค้านักเรียนสินค้าชุมชนอุตรดิตถ์ข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 18:29 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์