ประวิตร ติดตามแผนฟื้นฟู "บึงบอระเพ็ด" หนุน กว๊านพะเยา เป็นโครงการสำคัญ

ข่าว

  ประวิตร ติดตามแผนฟื้นฟู "บึงบอระเพ็ด" หนุน กว๊านพะเยา เป็นโครงการสำคัญ

  ไทยรัฐออนไลน์

  13 พ.ค. 2564 12:19 น.

  "ประวิตร" ติดตามแผนฟื้นฟู "บึงบอระเพ็ด" หนุน "กว๊านพะเยา - เวียงหนองหล่ม" เป็นโครงการสำคัญ เพื่อการอุปโภค-บริโภค สำหรับผลิตน้ำประปา แก้ภัยแล้ง เพื่อประโยชน์ประชาชน


  วันที่ 13 พ.ค.64 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม พร้อม VDO Conference ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำ

  พลเอก ประวิตร กล่าวว่า การประชุมวันนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ โดยเฉพาะในแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีนโยบายให้ดำเนินการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ที่มีแผนหลักดำเนินการแล้ว ได้แก่ บึงราชชนก จ.พิษณุโลก หนองหาร จ.สกลนคร และ บึงสีไฟ จ.พิจิตร รวมถึงพิจารณาแหล่งน้ำที่ยังไม่มีแผนชัดเจน เพื่อผลักดันให้เป็นโครงการสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม เป็นแหล่งเก็กกับน้ำไว้ในประโยชน์ในพื้นที่ได้เต็มศักยภาพ

  โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบทบทวนแผนพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุก การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเพิ่มพื้นที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ มี 6 ด้าน 56 โครงการ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเพิ่มน้ำต้นทุน 67 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ลดความเสียหายจากน้ำท่วม 21,000 ไร่ ช่วยพื้นที่ภัยแล้ง 85,000 ไร่ มีแผนปฏิบัติการเร่งด่วนปี 2563-2565 รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ

  โดยมีความก้าวหน้าการดำเนินการที่สำคัญ อาทิ การตรวจสอบการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนเขตพื้นที่บึงบอระเพ็ดโดยกรมธนารักษ์ในเขตพื้นที่ "ให้ หวง ห้าม" ด้วยแนวคิดของการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน การจัดการมูลดินจากการขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ด จำนวน 5 ล้าน ลบ.ม. ได้ดำเนินการบริจาคเพื่อสาธารณะ 3.88 ล้าน ลบ.ม. ขนย้ายแล้วเสร็จ 80,000 ลบ.ม. ประมูลขายอีกประมาณ 5 แสน ลบ.ม. ส่วนการประมูลส่วนที่เหลือจะใช้สำหรับปรับภูมิทัศน์เชิงนิเวศต่อไป

  ส่วนแผนงานระยะต่อไปในปี 2566 ได้เร่งรัดดำเนินการอีก 4 โครงการ ได้แก่ ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางปอง และ ประตูระบายน้ำปากคลองบอระเพ็ด สำหรับ อ่างเก็บน้ำห้วยโสกซับแดง และ อ่างเก็บน้ำคลองกำปาง ซึ่งเดิมอยู่ในแผนปี 2568 ได้เร่งรัดการออกแบบเพื่อให้เริ่มก่อสร้างได้เร็วขึ้นในปี 2566 ด้วย

  นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ จำนวน 2 บึง ได้แก่ กว๊านพะเยา จ.พะเยา และ เวียงหนองหล่ม จ.เชียงราย รวมถึงโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม 15 โครงการ ให้เป็นโครงการสำคัญซึ่งจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พิจารณาต่อไป

  โดยแผนการพัฒนา กว๊านพะเยา จ.พะเยา มีเป้าหมายเพื่อการอุปโภค-บริโภค สำหรับผลิตน้ำประปาวันละ 20,000 ลบ.ม. (ปีละ 7.3 ล้าน ลบ.ม.) เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 30,000 ไร่ ประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีหน่วยงานเสนอแผนงาน/โครงการ รวม 55 โครงการ

  ส่วนแผนพัฒนาพื้นที่เวียงหนองหล่มและบริเวณในระยะ 5 ปี (ปี 2564–2568) มีแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 1. เตรียมความพร้อมพื้นที่ 2. การบริหารจัดการน้ำ 3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4. แหล่งท่องเที่ยว และ 5. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวม 56 โครงการ โดยเป็นการจัดการน้ำจำนวน 13 โครงการ พบว่า มีจำนวน 2 โครงการที่อยู่ในแผนเร่งด่วนในปี’64 ซี่งมีความพร้อมขอรับการสนับสนุนงบกลางปี’64 ได้แก่ การขุดลอกตะกอนดินเวียงหนองหล่ม และขุดลอกแหล่งน้ำหนองมโนราห์

  ด้าน ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดปรับแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องทันต่อการบริหารจัดการน้ำ และคำนึงถึงการใช้งบประมาณตามความจำเป็นและคุ้มค่าที่สุด โดยมอบหมายให้ จ.พะเยา เร่งรัดจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบแผนพัฒนาฯ กว๊านพะเยา และเสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.พะเยา พิจารณา ขณะที่การพัฒนาเวียงหนองหล่ม ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปรับแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะแผนงานในระยะเร่งด่วน ที่มีความพร้อมในการดำเนินการ และขอให้พิจารณามติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำด้วย เนื่องจากเวียงหนองหล่มเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ

  ทั้งนี้ กว๊านพะเยา และเวียงหนองหล่ม เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ และมีการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณโดยรอบ ซึ่งต้องมีการบูรณาการแผนงาน/โครงการจากหลายหน่วยงานครอบคลุมหลายมิติ อาทิ การใช้ประโยชน์ที่ดิน รักษาระบบนิเวศ แก้ปัญหาคุณภาพน้ำ รวมถึงใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้งด้วย

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ประวิตร วงษ์สุวรรณกว๊านพะเยาเวียงหนองหล่มบึงบอระเพ็ด

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 07:05 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์