ไลฟ์สไตล์
100 year

วิสาหกิจชุมชนเชียงรายถึงฝั่ง เตรียมต่อยอดอีก 12 โครงการ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
21 ม.ค. 2564 07:15 น.
SHARE

นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เผยว่า ช่วงระหว่างปี 2559-2563 ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้เกษตรกรไปทั้งสิ้น 4,134 ราย เนื้อที่ประมาณ 5,090 ไร่ ล่าสุดได้มีการดำเนินการส่งมอบที่ดินใน จ.เชียงราย 3 วิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์เชียงราย ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หลังจากชาวบ้านไม่มีที่ดินทำกินและได้เข้าบุกรุก จับจองพื้นที่ทำไร่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ บริเวณโดยรอบดอยอินทรีย์กว่า 800 ไร่ ส่งผลให้สภาพป่าและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย อีกทั้งบริเวณพื้นที่โฉนดโดยรอบเขตป่ามีนายทุนกว้านซื้อที่ดินเพื่อประกอบกิจการจำนวนมาก

ข่าวแนะนำ

ต่อมา พระอาจารย์วิบูลย์ ธมฺมเตโช จึงได้ช่วยหาทางแก้ไข โดยจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ พร้อมกับยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือมายัง บจธ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อที่ดินรวม 84 ไร่ จัดสรรให้กับสมาชิก 60 ครอบครัว โดยจัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ 1 ไร่ เพื่อทำกินและอยู่อาศัย โดยยึดแนวทางศาสตร์พระราชา จนประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการปรับสภาพพื้นที่ ขุดลำเหมือง ขุดสระน้ำในพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งสมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วม

วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ สมาชิกกลุ่ม 65 ครัวเรือน เนื้อที่กว่า 68 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีแนวทางดำเนินงานให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ คือ รู้คิด รู้ทำ รู้พัฒนา สู่เศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้นำกลุ่มและสมาชิกได้ร่วมกันตั้งปณิธานว่าจะยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อความเป็นอยู่ของครอบครัว และชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืน

ปัจจุบันสมาชิกผลิตพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ เน้นรับประทานพืชเป็นยา เพื่อให้ชุมชน และพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายมีสุขภาพที่ดี ปลอดโรคภัยไข้เจ็บ ปัจจุบันผลผลิตที่ได้มีทั้งที่เกษตรกรนำออกไปจำหน่ายเอง และมีคนมารับซื้อถึงบ้าน สร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนได้เดือนละประมาณ 6,000-10,000 บาท

และ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน โยนกนคร (บ้านสันต้นเปา) เป็นชุมชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจการเกษตร แต่เดิมนั้น เกษตรกรบ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 6 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และหมู่บ้านใกล้เคียง ขาดที่ดินทำกิน เนื่องจากที่ดินในพื้นที่เริ่มมีราคาแพง เกษตรกรไม่สามารถซื้อได้ จึงรวมตัวจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯขึ้น แล้วยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือมายัง บจธ. เพื่อสนับสนุนจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ 416 ไร่ นำมาจัดสรรให้สมาชิก 100 ราย รายละ 3-5 ไร่ และ บจธ. ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนโดยสมาชิกมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ที่สุดจึงได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

รอง ผอ.บจธ. เผยอีกว่า ทั้ง 3 วิสาหกิจชุมชนจัดได้ว่าเป็นชุมชนเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการที่ดินตามโครงการของ บจธ. ได้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าชื่นชม ฉะนั้นจะนำไปเป็นต้นแบบในการขยายโครงการลักษณะเดียวกันอีก 12 โครงการทั่วประเทศต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง