ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  องคมนตรี ลงพื้นที่ลำปาง ติดตามโครงการพระราชดำริฯ อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย

  ไทยรัฐออนไลน์30 ก.ย. 2563 02:45 น.
  SHARE

  "องคมนตรี" ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ "อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย" จ.ลำปาง เพื่อเก็บกักน้ำฝน ลดการเกิดอุทกภัย ช่วยราษฎรในการเพาะปลูก-รักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำ

  เมื่อวันที่ 29 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ กล่าวกับราษฎรในระหว่างติดตามผลการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ว่า โครงการนี้ได้ทำการก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนธันวาคมปี 2562 และปี 2563 เก็บน้ำได้เป็นปีแรก ซึ่งอ่างเก็บน้ำนี้มีพื้นที่ป่าต้นน้ำประมาณ 3.2 ตารางกิโลเมตร สามารถรองรับน้ำฝน ลดการเกิดอุทกภัยในทางตอนล่างได้ ต่อไปราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการควรช่วยกันปลูกป่าด้วย เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำให้เพิ่มมากขึ้น 

  "ปีหน้าคงจะได้น้ำมากขึ้น และหวังว่าโครงการนี้จะยังประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัดให้เกิดความยั่งยืน และช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำแห่งนี้ไว้ ส่วนน้ำก็นำมาปลูกพืชให้หลากหลายมากขึ้น หากพืชชนิดใดราคาตกต่ำก็จะมีพืชชนิดอื่นๆ เข้ามาทดแทน นอกจากจะทำให้มีกินมีใช้อย่างพอเพียงแล้ว ยังมีไว้ขายสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มมูลค่าจากอ่างเก็บน้ำนี้สู่ประโยชน์ที่หลากหลายมากขึ้น" องคมนตรี กล่าว 

  ด้าน นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เผยว่า สำนักงาน กปร.เป็นหน่วยงานในการประสานงานประมวลพระราชดำริ และประสานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองพระราชดำริ ควบคู่กับการติดตามโครงการที่ได้รับพระราชดำริให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง พร้อมติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำตามพระราชดำริ ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จนถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งพระองค์ทรงมีพระบรมราโชบายในการสืบสาน รักษา ต่อยอด สำนักงาน กปร.ได้สนองพระราชดำริ ด้วยการประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การก่อสร้างโครงการ การบริหารจัดการน้ำ และการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ ในการทำกินของประชาชนในพื้นที่ 

  "ช่วงนอกฤดูกาลทำการเกษตรที่ไม่ได้ใช้น้ำก็จะมีการส่งเสริมอาชีพอื่นๆ ให้กับราษฎร ซึ่งจะพิจารณาถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและความพร้อมของราษฎรในพื้นที่เป็นประการสำคัญ โดยสำนักงาน กปร.จะสนับสนุนงบประมาณในการเข้ามาดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากหน่วยงานนั้นๆ ไม่มีงบประมาณปกติมาดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลายและต่อเนื่องตลอดทั้งปี" เลขาธิการ กปร.กล่าว

   

  ด้าน นายศิริศักดิ์ มีชื่อ ผู้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ กล่าวว่า ในนามของประชาชนชาวนิคมพัฒนา ขอกราบขอบพระคุณท่านองคมนตรีที่เดินทางมาติดตามโครงการฯ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านรับเอาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสในการทำกินได้มากขึ้น 

  "ต่อจากนี้ทุกคนในพื้นที่จะดูแลปฏิบัติตามระเบียบของกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด และจะนำประชาชนร่วมพัฒนาอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ให้ดีที่สุดตามวัตถุประสงค์ของพระองค์ท่าน และจะร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ให้มีน้ำมากขึ้นด้วยการปลูกป่าชดเชย ป่าที่สูญเสียไปจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ให้เจริญเติบโต มีความสมบูรณ์ควบคู่กับอ่างแห่งนี้ต่อไป พร้อมกับนำแนวทางการปลูกพืชแบบหมุนเวียน ตามโครงการเกษตรพอเพียงของพระองค์ท่านมาปฏิบัติใช้ด้วย" นายศิริศักดิ์ กล่าว 

  ส่วน นางก้ำ ตามเวลา ชาวบ้านนิคมพัฒนา หนึ่งในผู้รับประโยชน์จากโครงการฯ กล่าวว่า ตนมีอาชีพทำการเกษตร ที่ผ่านมาต้องรอน้ำฝนอย่างเดียว แต่ก่อนปลูกอ้อยตอนนี้ปลูกไม่ได้แล้วเพราะแห้งแล้ง ดีใจมากที่ได้โครงการฯนี้มา ประชาชนต่างดีใจทุกคน ต่อไปนี้จะมีน้ำนำมาเพาะปลูกพืชได้ จะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว 

  "ขอขอบคุณในหลวง ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือ และดีใจมากที่ท่านองคมนตรีเดินทางมาติดตามความคืบหน้าของโครงการฯในวันนี้ ต่อไปจะปลูกพริก มะเขือ ข้าวโพด ข้าวสาลี เพราะมีน้ำแล้ว และพืชเหล่านี้ปลูกแล้วขายได้ มีตลาดที่อยู่ไม่ไกล การทำอาชีพเกษตรต้องมีน้ำ หากแห้งแล้งจะทำกินไม่ได้ วันนี้เห็นน้ำในอ่างเพิ่มขึ้นก็ชื่นใจอย่างมาก" นางก้ำ กล่าว 

  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ขอพระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง และประสบอุทกภัยในฤดูฝน กรมชลประทานได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2562 เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาดความจุ 392,000 ลูกบาศก์เมตร มีอาคารประกอบและระบบท่อส่งน้ำความยาว 5,240 เมตร ปัจจุบันสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา จำนวน 6 หมู่บ้าน จำนวน 739 ครัวเรือน ราษฎร 1,917 คน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จำนวน 1,500 ไร่ และช่วงฤดูแล้ง จำนวน 500 ไร่.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  องคมนตรีโครงการในพระราชดำริฯอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอ่างเก็บน้ำพลากร สุวรรณรัฐลำปางข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 20:20 น.