อบจ.ลำปาง นำร่องต้นแบบ “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา”

ข่าว

  อบจ.ลำปาง นำร่องต้นแบบ “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา”

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  1 ม.ค. 2563 05:05 น.

  (ภาพ) สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองกระทิง) อ.เมือง จ.ลำปาง ที่ อบจ.ลำปาง ร่วมกับองค์กรพันธมิตรจัดสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” ให้เด็กสนุกสนานและพัฒนาตนเอง.

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.) เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ให้บริการสาธารณะและจัดกิจกรรมสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัดลำปาง

  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้อง สามารถบรรลุเป้าหมายในภาพรวมของการพัฒนา

  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลำปาง ทดลองเดินไต่ราวไม้ ใน “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” ภายใน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองกระทิง) ด้วยความสนใจ.
  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลำปาง ทดลองเดินไต่ราวไม้ ใน “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” ภายใน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองกระทิง) ด้วยความสนใจ.

  ปัจจุบันมี นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เป็นหัวเรือใหญ่

  นางสุพรรณี กล่าวถึงการปฏิบัติราชการในห้วงเวลาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารองค์กร ควบรวม 3 ตำแหน่งว่า เน้นการสานต่องานของผู้บริหารคนเดิมคือ นายทองดี จอมวงศ์ อดีตปลัด อบจ. ซึ่งได้เกษียณอายุราชการไปเมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา

  นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง รักษาการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ควบ 3 ตำแหน่งบริหารงาน.
  นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง รักษาการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ควบ 3 ตำแหน่งบริหารงาน.

  เพิ่มเติมงานที่เป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้การทำงานในภาพรวมขององค์กรสร้างประโยชน์สูงสุดต่อชาวลำปาง โดยมี น.ส.พรรณี การะกัน รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเป็นกำลังหลักในการร่วมคิดและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างแข็งขัน

  ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากชาวลำปางคือ การสร้าง สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ภายใน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนสาธารณะหนองกระทิง) อ.เมือง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  น.ส.พรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง 1 ในทีมงานบริหาร.
  น.ส.พรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง 1 ในทีมงานบริหาร.

  เป็นความร่วมมือกันระหว่าง อบจ.ลำปาง กับ มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง และรองประธานคณะกรรมการสมัชชาการศึกษานครลำปาง จัดสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” ขึ้น

  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ช่วยสร้างเด็กดี สร้างเด็กที่มีความสุข อารมณ์ดี น่ารัก แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีภูมิคุ้มกัน มีความคิดและจินตนาการ ความสามารถในการปรับตัว ตระหนักรู้ในสิ่งดี-ชั่ว แก้เด็กดื้อ ซน ขี้เกียจ ความเห็นแก่ตัว ฯลฯ

  นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ชื่นชมกับเด็กๆ ที่เข้ามาทดลองและสนุกกับเครื่องเล่นออกกำลังกายแบบธรรมชาติ.
  นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ชื่นชมกับเด็กๆ ที่เข้ามาทดลองและสนุกกับเครื่องเล่นออกกำลังกายแบบธรรมชาติ.

  โดยมี อ.ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา สถาปนิกการศึกษาเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างเมื่อวันที่ 6-9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

  “แต่เดิมเราคิดจะสร้าง 2 ฐาน คือค่ายกล Spider Man และฐานเรือสลัดลิง แต่สวนสาธารณะมีพื้นที่กว้างขวาง ร่มรื่น อ.ดิสสกรจึงได้ออกแบบฐานการเล่นเพิ่มขึ้น รวมแล้วกว่า 10 ฐาน ในเบื้องต้นสร้างเสร็จไปแล้วคือเนินสวรรค์ถ้ำนางนอน บ้านทาร์ซาน บ้านทา Zoo โดดสร้างปัญญากล้าทำ และสมาธิจงกลม” นางสุพรรณี กล่าว

  นายดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนาม เด็กเล่นสร้างปัญญา.
  นายดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนาม เด็กเล่นสร้างปัญญา.

  นางสุพรรณี ยังกล่าวอีกว่า ส่วนฐานที่เหลือจะต้องรอเวลาอีกนิดหนึ่ง เพื่อจัดทำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาและข้อบัญญัติฯ ก่อนจะสร้างต่อเพื่อให้สนามเด็กเล่นแห่งนี้สมบูรณ์แบบบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ เป็นสนามเด็กเล่นที่ออกแบบเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของสมองและร่างกาย

  ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาออกกำลังกายในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งจะมีฐานทดลองมากกว่า 10 ฐาน ให้เด็กพัฒนาการเรียนรู้.
  ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาออกกำลังกายในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งจะมีฐานทดลองมากกว่า 10 ฐาน ให้เด็กพัฒนาการเรียนรู้.

  รวมทั้งพัฒนาการทางสังคมที่มาพร้อมปัญญาและอารมณ์ ช่วยสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ทำให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์ สร้างการมีวินัยทางสังคม มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวัน

  สร้างความฉลาด สติปัญญา สร้างอารมณ์สุขอย่างฉลาด มีไหวพริบในการปรับตัวแก้ปัญหาพัฒนาเชื่อมโยง สร้างคุณธรรม จริยธรรม มีเมตตา กรุณา และมิตรภาพ สังคม ความรักและความเข้าใจกัน

  นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง ถ่ายภาพร่วมกับทีมงานจัดสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยทุกคนดีใจที่ได้มีส่วนร่วม.
  นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง ถ่ายภาพร่วมกับทีมงานจัดสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยทุกคนดีใจที่ได้มีส่วนร่วม.

  อบจ.ลำปาง จึงนับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศที่สร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา”

  ด้าน นายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวว่า พร้อมจะดำเนินการสานงานสำคัญคือ โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ โดยจะพัฒนาบำรุงรักษาเส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย รวมทั้งขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

  อบจ.ลำปาง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน

  นายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่าง อบจ.ลำปาง.
  นายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่าง อบจ.ลำปาง.

  สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน การรักษาความมั่นคง การจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

  นอกจากบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนแล้ว อบจ.ลำปาง เน้นรับนโยบายจากจังหวัด ในฐานะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้กำกับดูแล เพื่อร่วมขับเคลื่อนการทำงาน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

  ยังมีภารกิจอีกมากมายที่ อบจ.ลำปางดำเนินงานและมีส่วนสำคัญในการร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา นำมาซึ่งความสุข ความเจริญ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อสร้างลำปางนครแห่งความสุข ลำปาง “สุข” ทุกด้าน.

  ผสม ติดธรรม

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ลำปางสนามเด็กเล่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรืองทองดี จอมวงศ์พรรณี การะกันสยมพร ศิรินาวินข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 14:25 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์