ข่าว
100 year

อบจ.ลำปาง นำร่องต้นแบบ “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา”

ไทยรัฐฉบับพิมพ์1 ม.ค. 2563 05:05 น.
SHARE

(ภาพ) สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองกระทิง) อ.เมือง จ.ลำปาง ที่ อบจ.ลำปาง ร่วมกับองค์กรพันธมิตรจัดสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” ให้เด็กสนุกสนานและพัฒนาตนเอง.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.) เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ให้บริการสาธารณะและจัดกิจกรรมสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัดลำปาง

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้อง สามารถบรรลุเป้าหมายในภาพรวมของการพัฒนา

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลำปาง ทดลองเดินไต่ราวไม้ ใน “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” ภายใน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองกระทิง) ด้วยความสนใจ.

ปัจจุบันมี นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เป็นหัวเรือใหญ่

นางสุพรรณี กล่าวถึงการปฏิบัติราชการในห้วงเวลาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารองค์กร ควบรวม 3 ตำแหน่งว่า เน้นการสานต่องานของผู้บริหารคนเดิมคือ นายทองดี จอมวงศ์ อดีตปลัด อบจ. ซึ่งได้เกษียณอายุราชการไปเมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง รักษาการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ควบ 3 ตำแหน่งบริหารงาน.

เพิ่มเติมงานที่เป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้การทำงานในภาพรวมขององค์กรสร้างประโยชน์สูงสุดต่อชาวลำปาง โดยมี น.ส.พรรณี การะกัน รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเป็นกำลังหลักในการร่วมคิดและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างแข็งขัน

ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากชาวลำปางคือ การสร้าง สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ภายใน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนสาธารณะหนองกระทิง) อ.เมือง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

น.ส.พรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง 1 ในทีมงานบริหาร.

เป็นความร่วมมือกันระหว่าง อบจ.ลำปาง กับ มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง และรองประธานคณะกรรมการสมัชชาการศึกษานครลำปาง จัดสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” ขึ้น

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ช่วยสร้างเด็กดี สร้างเด็กที่มีความสุข อารมณ์ดี น่ารัก แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีภูมิคุ้มกัน มีความคิดและจินตนาการ ความสามารถในการปรับตัว ตระหนักรู้ในสิ่งดี-ชั่ว แก้เด็กดื้อ ซน ขี้เกียจ ความเห็นแก่ตัว ฯลฯ

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ชื่นชมกับเด็กๆ ที่เข้ามาทดลองและสนุกกับเครื่องเล่นออกกำลังกายแบบธรรมชาติ.

โดยมี อ.ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา สถาปนิกการศึกษาเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างเมื่อวันที่ 6-9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

“แต่เดิมเราคิดจะสร้าง 2 ฐาน คือค่ายกล Spider Man และฐานเรือสลัดลิง แต่สวนสาธารณะมีพื้นที่กว้างขวาง ร่มรื่น อ.ดิสสกรจึงได้ออกแบบฐานการเล่นเพิ่มขึ้น รวมแล้วกว่า 10 ฐาน ในเบื้องต้นสร้างเสร็จไปแล้วคือเนินสวรรค์ถ้ำนางนอน บ้านทาร์ซาน บ้านทา Zoo โดดสร้างปัญญากล้าทำ และสมาธิจงกลม” นางสุพรรณี กล่าว

นายดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนาม เด็กเล่นสร้างปัญญา.

นางสุพรรณี ยังกล่าวอีกว่า ส่วนฐานที่เหลือจะต้องรอเวลาอีกนิดหนึ่ง เพื่อจัดทำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาและข้อบัญญัติฯ ก่อนจะสร้างต่อเพื่อให้สนามเด็กเล่นแห่งนี้สมบูรณ์แบบบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ เป็นสนามเด็กเล่นที่ออกแบบเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของสมองและร่างกาย

ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาออกกำลังกายในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งจะมีฐานทดลองมากกว่า 10 ฐาน ให้เด็กพัฒนาการเรียนรู้.

รวมทั้งพัฒนาการทางสังคมที่มาพร้อมปัญญาและอารมณ์ ช่วยสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ทำให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์ สร้างการมีวินัยทางสังคม มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวัน

สร้างความฉลาด สติปัญญา สร้างอารมณ์สุขอย่างฉลาด มีไหวพริบในการปรับตัวแก้ปัญหาพัฒนาเชื่อมโยง สร้างคุณธรรม จริยธรรม มีเมตตา กรุณา และมิตรภาพ สังคม ความรักและความเข้าใจกัน

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง ถ่ายภาพร่วมกับทีมงานจัดสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยทุกคนดีใจที่ได้มีส่วนร่วม.

อบจ.ลำปาง จึงนับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศที่สร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา”

ด้าน นายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวว่า พร้อมจะดำเนินการสานงานสำคัญคือ โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ โดยจะพัฒนาบำรุงรักษาเส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย รวมทั้งขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

อบจ.ลำปาง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน

นายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่าง อบจ.ลำปาง.

สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน การรักษาความมั่นคง การจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

นอกจากบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนแล้ว อบจ.ลำปาง เน้นรับนโยบายจากจังหวัด ในฐานะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้กำกับดูแล เพื่อร่วมขับเคลื่อนการทำงาน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ยังมีภารกิจอีกมากมายที่ อบจ.ลำปางดำเนินงานและมีส่วนสำคัญในการร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา นำมาซึ่งความสุข ความเจริญ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อสร้างลำปางนครแห่งความสุข ลำปาง “สุข” ทุกด้าน.

ผสม ติดธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ลำปางสนามเด็กเล่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรืองทองดี จอมวงศ์พรรณี การะกันสยมพร ศิรินาวินข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้