ข่าว
100 year

ผู้ว่าฯ สองแคว ชี้แจง ติด F ด้าน "คุณธรรม-ความโปร่งใส" ข้อมูลผิดพลาด

ไทยรัฐออนไลน์21 ต.ค. 2562 16:08 น.
SHARE

ผวจ.พิษณุโลก เตรียมอุทธรณ์กรณีป.ป.ช.ให้คะแนน ติด F กรณีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพียงจังหวัดเดียว ชี้เป็นความผิดพลาดการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

เวลา 13.30 น. วันที่ 21 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก ป.ป.ช. ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 สอดคล้องตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ ซึ่งกำหนดร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมาใช้ประกอบการประเมินระดับความโปร่งใส มีขอบเขตวิธีการศึกษา คือ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จาก

1. การวิจัยเอกสาร โดยจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารหรือหลักฐานต่างๆโดยให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติงานจริงและมีหลักฐานประกอบ 2. การวิจัยจากแบบสำรวจกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบคำถามตามแบบสำรวจ และแบบสำรวจ จากประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสำรวจ ทั้งงาน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ กรณี ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด คุณธรรม วัฒนธรรม

จากการประเมินพบว่า ทั้ง 74 จังหวัด จ.พิษณุโลก ติด F ต่ำกว่าเกณฑ์ระดับ F ต่ำกว่า 50 คะแนน เพียงจังหวัดเดียว ต่ำสุดที่คะแนน 47.65 ผลการประเมิน คือ ไม่ผ่าน เหนือขึ้นมาคือ จ.สุโขทัย ติดระดับ E มีคะแนน 54.13 และจังหวัดตรัง ติดระดับ D มีคะแนน 56.39 จังหวัดกำแพงเพชร ติดระดับ D มีคะแนน 63.10 จังหวัดสุรินทร์ ติดระดับ D มีคะแนน 63.54 นอกจากนั้นเป็นจังหวัดที่ติดอันดับ C B A อีกจำนวนมาก ส่วนระดับสูงสุด คือ AA เป็นของ จังหวัดนครพนม เพียงจังหวัดเพียงระดับ 95.50 คะแนน

ล่าสุด นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.พิษณุโลก ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ว่า อยากชี้แจงอยู่แล้ว กรณีเรื่องการติด F เพียงจังหวัดเดียวของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผลจากการประเมิน ของ ป.ป.ช.มีจังหวัดที่ไม่ผ่านมากกว่า 20-30 จังหวัด ผลการประเมินได้ B ก็ไม่ผ่าน จังหวัดที่ผ่านต้องได้ A เท่านั้น แต่ที่จังหวัดพิษณุโลกได้ F ตนอยากบอกว่า การที่ตนมาดำรงตำแหน่ง 1 ปีที่ผ่านมาดำเนินการอะไรไปบ้าง 5-6 ปีที่ผ่านมาการเบิกจ่ายลำดับท้าย ยุทธศาสตร์จังหวัดเป็นลำดับที่ 74 แต่ปีนี้เราเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ การบริหารจัดการงบประมาณของเรามีการปฏิรูป เราสามารถมีระบบงานที่ประมูล ฟันงบประมาณ มีงบเหลือเรานำ Y2 ถ้าทำงานช้างบเหลือจ่ายก็ไม่ทัน จาก 74 เป็นอันดับ 3 ของประเทศ

งบกลุ่มจังหวัดพิษณุโลกมี 5 จังหวัด พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ ปีที่แล้วกลุ่มจังหวัดเราได้ที่ 17 ปีนี้ได้ลำดับที่ 2 ของประเทศ งบประมาณในภาพรวมทั้งจังหวัดพิษณุโลก หมื่นกว่าล้านบาท อุปสรรคของเราคือ เราเป็นภาค มีหน่วยทหาร มหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัย อยู่ในการเบิกจ่ายของจังหวัดเรา ปีที่แล้วลำดับที่ 60 แต่ปีนี้ลำดับที่ 22 ที่กล่าวมา การบริหารจัดการงบประมาณเราประสบความสำเร็จดีเยี่ยม การเบิกจ่ายงบประมาณมีความโปร่งใส ถ้าไม่โปร่งใส ป.ป.ช.ตรวจสอบแล้ว

"แต่สำหรับการประเมินเป็นการรายงาน ป.ป.ช.ในรูปแบบออนไลน์ มีความคลาดเคลื่อนของ ป.ป.ช. เพราะ ป.ป.ช.ต้องจ้างนักวิจัยมาประเมินเรามีคะแนน ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 87.66 ถือว่าดีมาก การใช้งบประมาณ ได้ 74.29 การใช้อำนาจผู้บริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด 81.28 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.62 การแก้ไขปัญหาทุจริต 76.54 คุณภาพการดำเนินงาน 82.65 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 80.53 ส่วนที่ไม่มีเลยคือ 0 ก็คือความผิดพลาดของ ป.ป.ช. ระบบ เค้าเปิดไม่เจอข้อมูล ซึ่งเรายืนยันว่าเรามี แต่คะแนนตรงนี้ไม่มี เรากำลังอุทธรณ์ แต่ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ A ซึ่งเป็นการผ่านการประเมินหรือไม่"

ผวจ.พิษณุโลก กล่าวต่อว่า การเป็นจังหวัดเดียวที่ติด F เรื่องคะแนนตัวชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 62 ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ผู้ประเมินเปลี่ยนแนวทางการประเมินผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์จังหวัดและเว็บไซต์หน่วยงาน (red flag) กลุ่มเป้าหมายที่รับการประเมินคือส่วนราชการสังกัดภูมิภาคทุกหน่วย จังหวัดพิษณุโลกมี 34 หน่วย ที่จะต้องนำเข้าข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานตามกรอบที่ผู้ประเมินกำหนด 48 รายการ เช่น แผนการดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือการให้บริการ เป็นต้น ต้องเผยแพร่ลงเว็บของหน่วยงานและต้องลิงก์กับเว็บจังหวัด

"หากผู้ประเมินเข้าเว็บจังหวัดแล้วลิงก์ไปหาข้อมูลจากเว็บหน่วยงานไม่ได้ ก็จะไม่ได้คะแนน ซึ่งผลคะแนน ITA ของ จ.พิษณุโลกในปีนี้ ได้ระดับคะแนน F ไม่ได้หมายความว่าเราไม่โปร่งใส แต่เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดังกล่าวทั้งระดับจังหวัด ระดับหน่วยงาน และหัวหน้าส่วนราชการที่ขาดการกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่จะต้องนำข้อมูลลงเว็บไซต์ หรือแจ้งให้ผู้บริหารจังหวัดทราบเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเร่งรัดหน่วยงานดำเนินการ ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์ข้อบกพร่องจากผลคะแนนในปีนี้ เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป แต่สำหรับผลในปีนี้ที่ติด F ขอเวลาอุทธรณ์ ไปยัง ป.ป.ช.กรณีข้อมูลรายงานที่หายไปจากระบบก่อน"

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าติดFผู้ว่าสอบตกผวจ.พิษณุโลกพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้