ไลฟ์สไตล์
100 year

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่บ้านเกิด ยัน รบ.เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดครบวงจร

ไทยรัฐออนไลน์
1 ส.ค. 2562 23:35 น.
SHARE

รมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.สุโขทัย ยัน รบ.มุ่งเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดครบวงจร ขอทุกฝ่ายร่วมมือขจัดปัญหาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.62 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยการน้อมนำพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดโยงเพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้เกิดพลังความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด 8 จังหวัด แกนนำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ จำนวน 231 แห่ง และผู้แทนจากหน่วยงานภาคี รวมจำนวน กว่า 1,000 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ข่าวแนะนำ

โดย นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่มีความสลับซับซ้อน ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของประเทศ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดนั้น ยังมีความรุนแรงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม และปัญหาครอบครัว ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างครบวงจร สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการป้องกันในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งการดำเนินงานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในภาพรวมประเทศ มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี 2547-2561 จำนวน 22,206 หมู่บ้าน/ชุมชน และมีหมู่บ้านต้นกล้าที่เตรียมพร้อมเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 จำนวน 1,193 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ก่อให้เกิดการรวมพลังของชุมชน จากพลังศักดิ์สิทธิ์ พลังศรัทธา พลังปัญญา นำไปสู่พลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ด้วยความรัก ความเมตตา การให้อภัย การให้โอกาสของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยตนเอง โดยนำแนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาผู้ค้าผู้เสพในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ ลด ละ เลิก พฤติกรรม ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ตามลำดับ และใช้แนวทางแห่งเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ภายหลังการประชุม นายสมศักดิ์ พร้อมคณะจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 2 พื้นที่ คือ บ้านใหม่บางกระบาน หมู่ 7 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และบ้านซ่าน หมู่ 1 ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย การดำเนินงานมีความโดดเด่น โดยบ้านใหม่บางกระบาน ซึ่งมีกำนัน คือ นางนุศรา บุญผล เป็นผู้นำที่มีจิตใจที่เข็มแข็ง ไม่ย่อท้อกับอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ สามารถลดความรุนแรงเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านที่มีความเข็มแข็ง และยังต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถให้พื้นที่อื่นๆ เข้ามาศึกษาดูงานและนำไปต่อยอดในพื้นที่ และอีกหมู่บ้าน คือ บ้านซ่าน หมู่ 1 ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง มี นายชัยรัตน์ บัวนาค เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่ใช้พลังศรัทธาจากกองทุนหมู่บ้านของแผ่นดิน มีการดำเนินงานในหลากหลายรูปแบบ อาทิ กองทุนขยะเปลี่ยนเป็นเงิน การเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ การชวยเหลือผู้ผ่านบำบัดให้มีอาชีพและได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสำนักงาน ป.ป.ส. ทำให้ทั้ง 2 หมู่บ้านประสบความสำเร็จตั้งอยู่บนรากฐานการให้โอกาส ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลังที่มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริงในการเอาชนะปัญหาต่างๆ ได้เป็นผลสำเร็จ หากทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ได้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะสามารถเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "ในนามของรัฐบาล ผมขอแสดงความชื่นชมต่อแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชนทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยความเสียสละ การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านและทุกคน การมีกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เข้มแข็ง และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมือง การชักจูงแนะนำให้ผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษา ตลอดจนการช่วยเหลือเรื่องอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ซึ่งจะช่วยทำให้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านลดลง ไม่ขยายตัว ช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน จนทำให้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและตำบลปลอดภัย และขอให้กำลังใจทุกท่านได้ร่วมมือกันป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการลดความต้องการยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นรากฐาน ที่ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชน ชุมชน และสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป"

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สมศักดิ์ เทพสุทินรมว.ยุติธรรมยาเสพติดปัญหายาเสพติดแก้ปัญหายาเสพติดข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09:11 น.