ข่าว
100 year

อธิบดี สถ.พบปะชาวเทศบาล มุ่งขับเคลื่อนภารกิจงาน พัฒนาท้องถิ่นไทย

ไทยรัฐออนไลน์20 มิ.ย. 2562 22:00 น.
SHARE

สถ.มุ่งขับเคลื่อนภารกิจเทศบาล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ย้ำความสำคัญยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำพระราโชบาย จิตอาสา "รักาลที่ 10" มาต่อยอดให้เกิดผล

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) บรรยายพิเศษ หัวข้อ "การขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย" ในการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ให้แก่นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล ที่เข้าร่วมสัมมนา กว่า 3,000 คน โดยมี นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และนายมานพ ปัทมาลัย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมด้วย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดย นายสุทธิพงษ์ ได้ย้ำถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 มีผลสู่การปฏิบัติ ภายใต้วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญใน 6 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยเฉพาะเทศบาล ถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาพื้นที่ เป็นบุคคลสำคัญที่เป็นกลไกขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาลสู่ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งการดำเนินโครงการต่างๆ ควรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และนโยบายของรัฐบาล มาปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ได้เป็นเทศบาลของประชาชนมากยิ่งขึ้น พี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นความสำคัญของเทศบาลอย่างแท้จริง ก็ขอให้ผู้บริหารของเทศบาลทุกท่าน ได้ส่งเสริมการการเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรด้วย เพื่อทำให้เกิดความเข้มแข็งจากภายใน ไม่ว่าจะเป็นตัวของปลัดเองหรือผู้อำนวยการรวมทั้งบุคลากร และขอให้ทุกท่านช่วยกันสานต่อ ร่วมมือดำเนินการตามนโยบายต่างๆ ทั้งจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย หรือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพราะทุกเรื่องทุกนโยบาย ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ดีของการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ทั้งนั้น เช่น ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่ลูกหลานในท้องถิ่นของเรา ที่ทางกรมฯได้ส่งเสริมให้ อปท. มี "สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา" ที่ถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนในการยกระดับและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยได้มีพัฒนาการที่ดี เสริมสร้างสมาธิ สร้างความสามัคคี ปลูกฝังความเป็นจิตอาสา รู้จักการแบ่งปัน อดทน และให้อภัย เพราะเมื่อเด็กได้เรียนในห้องเรียนธรรมชาติ สมองจะได้รับการพัฒนาใน 6 มิติ สามารถคิดนอกกรอบสรรพวิชา ทั้งวิทย์ คณิต ภาษา ศิลปะ สังคม มาสร้างสรรค์ เชื่อมโยงดัดแปลงจนได้ความคิดสุดใหม่ที่เรียกว่า "ปัญญา" ให้เด็กๆ ได้มีความสุขผ่านการเล่น หรือการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่ได้กำชับไปว่า ให้ผู้กำกับดูแลและผู้บริหารท้องถิ่น หมั่นตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยการแต่งตั้งคณะทำงานสุ่มตรวจหรือผู้กำกับดูแลและผู้บริหารท้องถิ่นลงพื้นที่สุ่มตรวจด้วยตนเองเป็นระยะ และให้พิจารณานำระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch : TSL) มาใช้ในสถานศึกษา ให้เด็กได้รับโภชนาการที่ดี ครบถ้วนต่อการเจริญเติบโต

ทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการคืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจเที่ยวท้องถิ่น หรือเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้บริหารท้องถิ่นทุกท่าน ที่ช่วยผลักดัน ขับเคลื่อนให้ปัญหานี้คลี่คลายลงไปได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยในหลายพื้นที่ได้มีวิธีการ หรือนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างดี เช่น การจัดตั้งธนาคารขยะ การส่งเสริมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนให้เป็นมนุษย์ 3Rs การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ซึ่งต้นแบบก็มาจากชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน หรือการบริหารจัดการศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัด ที่เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี เป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลประชาชนเช่นกัน เพราะสุนัข อาจจะนำโรคต่างๆ มาสู่คน และสร้างความทุกข์ร้อนใจให้แก่ประชาชนได้ หากเรามีการดูแลที่ดีก็จะช่วยลดภาระทางสังคม ลดการรบกวนของสุนัขจรจัดที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนในพื้นที่ได้ ที่กรมฯ เอง อยากให้มีศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัดจังหวัดละ 1 ศูนย์

นอกจากนี้ นายสุทธิพงษ์ ได้กล่าวถึงการน้อมนำพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาต่อยอดให้เกิดผล โดยได้กล่าวว่า นายก อปท.ทั้งหลายเป็นเสมือนผู้นำ เป็นผู้ที่สามารถปลุกฟื้นให้เหมือนสังคมไทยสมัยก่อนที่ผู้คนล้วนมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อสังคม สร้างจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เเละร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างแท้จริง และมีพื้นฐานการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุข โดยช่วยกันสานต่อความเป็นจิตอาสา และขยายผลพระราโชบายต่างๆ นำคนท้องถิ่นให้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมด้วยความจงรักภักดี นำนโยบายจิตอาสาสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างแท้จริง โดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใด พร้อมมุ่งสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อประชาชนสังคมส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป เช่น การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ร่วมกันรณรงค์เรื่องการบริหารจัดการขยะ หรือการร่วมมือกันพัฒนาวัดตามโครงการ วัด-ประชา-รัฐ-สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการทำชุมชนให้เข้มแข็ง มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างยั่งยืน การบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช และสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

"นอกจากนี้ยังต้องมีการน้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย เช่น การสานต่อโครงการ โคก-หนอง-นา โมเดล ที่เป็นการจัดการเลือกวิธีการซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการดังกล่าว และจะได้ขยายผลการดำเนินการไปยังท้องถิ่นต่างๆ โดยใช้ท้องถิ่นที่ดำเนินการประสบผลสำเร็จมาเป็นต้นแบบในการดำเนินการต่อไป" นายสุทธิพงษ์ กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถ.เทศบาลท้องถิ่นอปท.ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้