กีฬา
100 year

เกษตรกรเฮ พด.กำแพงเพชร หนุนเปลี่ยนไม้ยืนต้น ทำไม้อัดส่งรง.ไฟฟ้ายุ่น

ไทยรัฐออนไลน์20 มิ.ย. 2562 03:33 น.
SHARE

กำแพงเพชร เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พบปัญหาภัยแล้ง ทรัพยากรดินในพื้นที่เสื่อมโทรมลงเนื่องจากการชะล้างหน้าดินและไม่มีการปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้การปลูกพืชของเกษตรกรได้ผลผลิตน้อย นอกจากนี้เกษตรกรในพื้นที่ยังขาดความรู้ การบริหารจัดการวางแผนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับดินและสภาพพื้นที่ โดยในพื้นที่นอกเขตชลประทานเกษตรกรจะต้องคำนึงถึงการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ใช้น้ำน้อย เพื่อให้มีการใช้น้ำได้เพียงพอ ในจ.กำแพงเพชรเกษตรกรร่วมกันแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร เปิดเผยหลังจากลงพื้นที่และวางแผนการปลูกพืชในที่ไม่เหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลวังหามแห ให้สอดรับกับการทำธนาคารน้ำใต้ดินว่า เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องความเหมาะสมของดินในพื้นที่ว่าเหมาะกับการปลูกพืชชนิดใด ทำให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสม ที่มีตลาดรองรับผลผลิตการเกษตร เกษตรกรจึงเสนอขอให้มีการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว ในเขตพื้นที่ที่มีการทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยกำหนดให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าแฝกและปลูกพืชคลุมดิน เพื่อหยุดปัญหาการชะล้างหน้าดินและช่วยรักษาความชุ่มชื้นและคงความสมบูรณ์ให้กับพื้นที่เกษตรกรรม นอกจากนี้ได้ร่วมกับกรมป่าไม้ในการสนับสนุนพันธุ์ไม้โตเร็ว เช่น ไม้ยูคาลิปตัสลูกผสม กระถินเทพา ไม้เบญจพรรณยืนต้น เพื่อปลูกพืชแบบผสมผสาน เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตหมุนเวียนขายได้เป็นรายวัน รายเดือน และรายปี ต่อไป

ในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว กลุ่มไม้ยืนต้นตระกูลถั่วพวกกระถินประเภทต่างๆ ไม้ยูคาลิปตัส เพื่อไปทำเป็นไม้อัดแท่ง หรือที่เรียกว่า วูดพาเหรด (Wood palet)เพื่อส่งให้โรงงานพลังไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นจะเลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์ โดยใช้พลังงานสีเขียวจากไม้อัดแท่งที่มีค่าพลังงานเพียงพอที่จะไปเผาไหม้ เพื่อสร้างเป็นโรงไฟฟ้า เป็นวัสดุที่ไม่มีวันหมด สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรจึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร เพราะมีบริษัทที่ต้องการไม้ยืนต้นพืชตระกูลถั่วโตเร็วหรือไม้ยืนต้นโตเร็วอื่นๆ ไปทำเป็นไม้อัดแท่งเพื่อส่งให้โรงงานพลังไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นที่เลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งไม้อัดแท่งที่ผลิตจากประเทศไทย มีคุณภาพดี โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต เพราะต้องการที่จะปลูกฝังการสร้างป่าเพื่อฟื้นฟูดิน ปกคลุมดินช่วยรักษาความชื้นในดิน ให้มีน้ำคงอยู่ในไว้ในดินให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้

จะเห็นได้ว่าการปลูกหญ้าแฝกและไม้โตยืนต้นโตเร็วในพื้นที่ธนาคารน้ำใต้ดินนั้น เกษตรกรในตำบลวังหามแหและเกษตรกรในตำบลอื่นๆของจ.กำแพงเพชร สามารถลดปัญหาการปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจล้นตลาดและการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว มีตลาดรองรับ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร จะนำเทคโนโลยีด้านต่างๆเข้ามาช่วยบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรตามความเหมาะสม ควบคู่ไปกับการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ไต้ตลอดไป.อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ไม้ยืนต้นหญ้าแฝกสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรธนาคารน้ำใต้ดินเกษตร

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED