ข่าว
100 year

พด.กำแพงเพชร แนะเกษตรกรปลูกหญ้าแฝก พืชเศรษฐกิจ พื้นที่ธนาคารน้ำใต้ดิน

ไทยรัฐออนไลน์19 มิ.ย. 2562 22:44 น.
SHARE

การปลูกพืชเชิงเดี่ยวของเกษตรกรใน จ.กำแพงเพชรนั้น เกษตรกรจะได้ผลผลิตในรอบปีเพียงอย่างเดียว ไม่มีการสร้างรายได้จากพืชชนิดอื่น ซึ่งหากราคาเกิดตกต่ำหรือเกิดภัยพิบัติ เกษตรกรจะเกิดการขาดทุนอย่างแน่นอน แต่หากเกษตรกรแบ่งพื้นที่ปลูกพืชให้หลากหลาย เช่น พืชเศรษฐกิจหลายชนิดผสมผสานกันตามความเหมาะสมของดิน เกษตรกรก็จะมีผลผลิตสินค้าเกษตรสร้างรายได้ตลอดทั้งปี

นายวีระพล ผลสง่า เกษตรกรที่ได้ทำแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกรอบขอบสระและในพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วและพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม.ของกรมพัฒนาที่ดิน และอยู่ในบริเวณที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน กล่าวว่า แต่ก่อนพื้นที่ทำการเกษตรของตนนั้นปลูกพืชเชิงเดี่ยว ดินไม่ดี ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จากสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร และได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างในปี 2561 พร้อมการสนับสนุนกล้าหญ้าแฝก กล้าไม้ยืนต้น เช่นกระถินเทพา และยูคาลิบตัส ให้นำมาปลูก เนื่องจากดินในพื้นที่เป็นดินตื้นไม่เหมาะสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ การปลูกไม้ยูคาลิบตัส ซึ่งเป็นไม้โตเร็ว สามารถตัดขายให้โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปส่งออกต่างประเทศได้ เป็นการสร้างรายได้มากกว่าการปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียวแบบที่เคยทำมาในอดีต

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ได้มีการจำแนกความเหมาะสมของดิน (Zoning ) ซึ่งก่อนหน้านี้พื้นที่ต.วังหามแห เมื่อเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจไปแล้วนั้น พืชจะไม่เจริญเติบโต และเมื่อประสบปัญหาภัยแล้งพืชจะแห้งตาย ต่อมาสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห ได้มีการนำระบบธนาคารน้ำใต้ดินมาดำเนินการ โดยขุดเจาะในพื้นที่ก้นสระน้ำที่ก่อสร้างไว้ ความกว้าง 2 เมตร ยาว 6 เมตร และลึกลงไปอีก 2 - 5 เมตรเพื่อให้เลยชั้นดินเหนียวที่เป็นชั้นเก็บน้ำของแหล่งน้ำผิวดิน ถึงชั้นหินผุเพื่อให้น้ำซึมลงไปเก็บไว้ใต้ดิน โดยทั้งสองหน่วยงานดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 มาจนถึงปัจจุบันนี้ปี 2562 ทำให้สระน้ำของเกษตรกรที่เก็บกักน้ำได้เฉพาะฤดูฝนสามารถใช้น้ำจากแหล่งน้ำได้ไม่เกินเดือนมีนาคม กลับมีน้ำกักเก็บสำรองไว้ใช้สำหรับการปลูกพืชได้เกือบตลอดปี จนปัจจุบันมีการปลูกแบบหลากหลายแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

นายวีระพล กล่าวอีกว่า เมื่อเกษตรกรมีน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินเพียงพอต่อความต้องการแล้วนั้น เกษตรกรก็สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจที่หลากหลาย และการนำหญ้าแฝกมาปลูกรอบขอบสระ กับรอบพื้นที่ที่ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินก็เพื่อเป็นตัวกรองสารเคมี และโลหะหนัก ไม่ให้ไหลลงไปสู่น้ำใต้ดิน ให้เจือจางหรือน้อยที่สุด ซึ่งเมื่อก่อนที่ยังไม่มีการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ก่อสร้างแหล่งน้ำและพื้นที่การเกษตร จะเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินและขอบสระ หลังจากทำธนาคารน้ำใต้ดิน มีการปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน และปรับเปลี่ยนมาปลูกไม้ยืนต้นแบบผสมผสาน ทำให้ดินมีความชื้นมากขึ้น สภาพระบบนิเวศในพื้นที่เกษตรกรรมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ปัจจุบันสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนวังหามแหและเกษตรกร ได้ร่วมกันวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดนจำแนกพื้นที่ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่เหมาะสมและพื้นที่ไม่เหมาะสมออกเป็นกลุ่ม โดยในพื้นที่ไม่เหมาะสมจะเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชพลังงานและปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปลูกหญ้าแฝกพด.กำแพงเพชรพืชเศรษฐกิจธนาคารน้ำน้ำใต้ดินเกษตร

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้