47 ปี วันก่อตั้ง "กลุ่มเกษตรกร" กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนุนสู่ความเข้มแข็ง

ข่าว

47 ปี วันก่อตั้ง "กลุ่มเกษตรกร" กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนุนสู่ความเข้มแข็ง

ไทยรัฐออนไลน์

1 พ.ค. 2562 17:21 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงาน 47 ปี วันก่อตั้ง "กลุ่มเกษตรกร" ในประเทศ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มเข้มแข็ง หวังยกระดับรายได้ภาคการเกษตรสู่ยุค 4.0 และมีความเป็นอยู่ที่ดีในการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางในการพัฒนาให้มีศักยภาพ

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 ที่โรงแรมเมาเทนพาร์ค สวิสเซอร์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงาน "เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี คล้ายวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร" โดยมีนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด และระดับอำเภอ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรจากทั่วประเทศ จำนวน 200 คน เข้าร่วมงานดังกล่าว

สำหรับการตั้งกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย เนื่องมาจากกลุ่มชาวนาได้รวมตัวกันครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2498 จากนั้นรัฐบาลได้สนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่มชาวนาขยายไปทั่วประเทศ ครอบคลุมอาชีพการเกษตรทุกสาขา และเพิ่มจำนวนขึ้นตามลำดับ จึงมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 140 และฉบับที่ 141 เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 เปิดโอกาสให้เกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สามารถดำเนินธุรกิจต่างๆ ได้ และช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือกันในการประกอบอาชีพการเกษตร จึงถือได้ว่าวันที่ 1 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรไทย ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรไทยได้ก่อตั้งมาแล้วครบรอบ 47 ปี กลุ่มเกษตรกรจำแนกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ กลุ่มทำนา ทำไร่ ทำสวน ผู้ทำประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันมีจำนวนกลุ่มเกษตรกร 4,829 กลุ่มทั่วประเทศ แบ่งเป็น กลุ่มทำนา 2,275 กลุ่ม, กลุ่มทำสวน 1,078 กลุ่ม, กลุ่มเลี้ยงสัตว์ 751 กลุ่ม, กลุ่มทำไร่ 614 กลุ่ม, กลุ่มประมง 56 กลุ่ม และอื่นๆ 55 กลุ่ม จำนวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรรวมทุกประเภทมีจำนวน 481,474 ราย ปริมาณธุรกิจมูลค่ารวม 6,360.79 ล้านบาท ซึ่งธุรกิจรวบรวมผลผลิตการเกษตรมีปริมาณมากที่สุด ร้อยละ 42.07 รองลงมาเป็นการให้เงินกู้ ร้อยละ 31.07กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบภารกิจการดูแลและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2545 ซึ่งกรมฯ ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนานิติบุคคลกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับการส่งเสริมและพัฒนาเช่นเดียวกับสหกรณ์ คือ ส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนากลุ่มเกษตรกรประเภททำนา ทำไร่ ทำสวน ผู้ทำประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้เลี้ยวสัตว์ และกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ สู่กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ และในปีนี้มีกลุ่มเกษตรกรที่ได้คัดเลือกให้เป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ และจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ.2562 ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาเทพนคร จ.กำแพงเพชร กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา จ.สงขลา และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองขาม จ.ชัยภูมิ

ความก้าวหน้าของกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย จัดงาน "เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี คล้ายวันก่อตั้ง "กลุ่มเกษตรกร" ขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและความเป็นมาของกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งให้ผู้นำกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางในการพัฒนากลุ่มเกษตรให้มีศักยภาพ มีความแข็งแรงมีภูมิคุ้มกัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้เป็นระบบ มีความสุขและยั่งยืน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การอภิปรายหัวข้อ "วิกฤติชีวิตเกษตรทางออกของเกษตรกรไทย" และการเสวนา "การพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง"นายประยูร กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากเกษตรกรเป็นกลุ่มบุคคลที่สำคัญในการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงพลเมืองทั้งโลก ภายใต้แนวคิดครัวไทย สู่ครัวโลก กรมฯ จึงได้นำนโยบายของรัฐบาลมาใช้ในการพัฒนาเกษตรกร ทั้งในเรื่องเกษตรแปลงใหญ่ การตลาดนำการผลิต การลดต้นทุนการผลิต ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางการแข่งขันให้กับเกษตรกรไทยในยุค 4.0 สิ่งสำคัญคือขอกลุ่มเกษตรกรกลับไปดูแลสมาชิกและช่วยเหลือกันในเรื่องการประกอบอาชีพ และสำรวจความต้องการว่าสมาชิกยังต้องการความช่วยเหลือในด้านใด ทั้งเรื่องเงินทุน ปัจจัยการผลิต และช่องทางการตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร.

อ่านเพิ่มเติม...

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  วิดีโอแนะนำ

  แอน ทองประสม ชวนคนกรุงเทพฯ มาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ ในรอบ 9 ปี
  01:04

  แอน ทองประสม ชวนคนกรุงเทพฯ มาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ ในรอบ 9 ปี

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:37 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์