สรพ.ถอดบทเรียน รพ.คุณภาพมาตรฐาน HA 13 หมูป่า ก็เคยใช้บริการระบบนี้

ข่าว

  สรพ.ถอดบทเรียน รพ.คุณภาพมาตรฐาน HA 13 หมูป่า ก็เคยใช้บริการระบบนี้

  ไทยรัฐออนไลน์

  25 ม.ค. 2562 12:29 น.

  สรพ.ถอดบทเรียน รพ.คุณภาพมาตรฐาน HA ตามรอยระบบการจัดการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน “รองผอ.รพ.เชียงรายฯ” เผย หัวใจความสำเร็จ "คน-สถานที่-ตัวระบบรองรับสถานการณ์" ทันสมัยสุดในประเทศด้วยระบบ AOC ติดตั้งในรถพยาบาลชุมชนทุกคัน 13 หมูป่า ก็เคยใช้บริการระบบนี้  

  วันที่ 25 ม.ค. นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24-25 ม.ค.ทางสถาบันรับรองคุณภาพและสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) หรือ สรพ.นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สาย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อศึกษาดูงานโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินและรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้มีการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน หรือการจัดการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่เป็นระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอย่างดียิ่งโดยโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งนี้ ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA จากสรพ.แล้ว ทั้งสามารถบริหารจัดการงานในด้านต่างๆ ได้ดี ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น มีระบบการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีระบบ เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในกรณีของ 13 หมูป่า ที่ทำให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินในภาวะเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ส่งผลให้น้องๆ 13 หมูป่าและโค้ชได้รับการส่งต่อและเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที

  ผอ.สรพ. กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยมีโรงพยาบาล ที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ทั้งสิ้น 782 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.04 ของโรงพยาบาลทั้งหมด เป็นโรงพยาบาลภาครัฐ 699 แห่ง และภาคเอกชน 83 แห่ง โดยเปอร์เซ็นต์การรับรองประกอบด้วย ประเภทโรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 77.85 โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 88.54 โรงพยาบาลศูนย์ ร้อยละ 87.88 โรงพยาบาลรัฐอื่นๆ ในสังกัดสธ.ร้อยละ 73.44 โรงเรียนแพทย์/รพ.มหาวิทยาลัย ร้อยละ 92.31 ขั้น 3 รวมโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองขั้นก้าวหน้ากรุงเทพมหานครสังกัดกทม.ร้อยละ 87.50

  นพ.ศิริศักดิ์ นันทะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย กล่าวว่า โรงพยาบาลมีขนาดกว่า 100 เตียง ให้บริการผู้ป่วยทั้งชาวไทย และผู้รับบริการจากประเทศเพื่อนบ้าน มุ่งเน้นเรื่องการควบคุมโรคติดต่อชายแดนตามยุทธศาสตร์ของ อ.แม่สาย ซึ่งมี 3 โรค ประกอบด้วย HIV วัณโรค และไข้เลือดออก ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลได้มีการประสานงานระหว่างต่างประเทศสร้างระบบการรักษา ระบบการควบคุม และระบบการส่งต่อผู้ป่วย ส่วนใหญ่ทางโรงพยาบาลใช้ระบบการส่งต่อระหว่างประเทศ หากคนไข้หนักจะส่งไปโรงพยาบาลเชียงราย หรือส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลจังหวัด ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนาระบบส่งต่ออย่างต่อเนื่องจนเป็นระบบมาตรฐาน

  นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลเชียงราย อยู่ภายใต้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการภายใต้มาตรฐานในระบบ HA โดยมีรพ.ในสังกัด 18 แห่ง ผ่านโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ขั้น 3 จำนวน 17 แห่ง และอีก 1 แห่ง คือ รพ.ดอยหลวง โดยรพ.เชียงรายฯ เป็นศูนย์พี่เลี้ยงใหญ่ทางด้านวิชาการ ลิงก์ข้อมูลโดยตรงกับสรพ. และรพ.ในสังกัด สร้างกิจกรรม การเรียนรู้ กระตุ้น ย่อยข้อมูลสื่อสาร สรพ.จากตำรา วิชาการกำกับหลักสูตรรายงานผลเข้าสู่รพ.และเป็นพี่เลี้ยงช่วยส่งผลงานHAฟอรั่มประจำปี มาสู่การทำความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ในการทำงานได้โดยตรง โดยมีการติดตามดูแลช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอ เช่น รพ.ในชุมชนขนาดเล็กซึ่งในส่วนนี้จะทำหน้าที่ในการดูแลเพื่อให้เกิดพลังและไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งเพื่อการบริการได้มีคุณภาพซึ่งท้ายที่สุดจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งศูนย์ HACC ยังดูแลรวมทั้งจังหวัดพะเยาด้วย

  ด้าน นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ถอดบทเรียนระบบการรับส่งต่อผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพนั้นต้อง เตรียมความพร้อม คน สถานที่ ตัวระบบรองรับสถานการณ์ รวมทั้งเป็นการทำงานร่วมมือกันอย่างบูรณาการของหลายทีม ไม่ว่าจะเป็น ทีม แพทย์ พยาบาล ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่แต่ละภาคส่วน มิใช่แค่บุคลากรด้านสธ.เพียงอย่างเดียวในการดำเนินการภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน

  นพ.สมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ถือเป็นรพ.ศูนย์ที่ดูแลทั้งจังหวัด ขณะเดียวกันในภาคเหนือก็อยู่ในกลุ่มล้านนานั้นคือ เชียงราย พะเยา โดยขณะนี้มีระบบศูนย์ AOC หรือระบบบริหารจัดการพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center) ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการสรุปถอดบทเรียนปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการรีเฟอร์ส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ จ.เชียงราย พะเยา ประกอบกับ เป็นช่วงที่พี่ตูน บอดี้สแลม ได้บริจาคเงินสำหรับซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ จึงนำงบประมาณตรงนั้น มาติดตั้งระบบ AOC ซึ่งกรณีฉุกเฉินหมูป่า 13 ชีวิต ก็ดำเนินการโดยผ่านระบบศูนย์ AOC เช่นกัน ซึ่งมีระบบพร้อมคอยช่วยเหลือเด็กๆ และได้ส่งอาการไปยังศูนย์ AOC รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อประเมินอาการและเตรียมรับมือล่วงหน้า และถือเป็นกรณีศึกษาสำคัญจากเคสหมูป่า ที่เราได้ดำเนินการปฏิบัติระบบศูนย์ AOC ของโรงพยาบาล

  "เรามีการติดตั้งระบบในรถพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงราย และในลอต 2 จะมีการติดตั้งที่ในรถพยาบาลชุมชนของจังหวัดพะเยาด้วยทั้งจังหวัดเช่นเดียวกัน เรามีการติดระบบ AOC ในรถพยาบาลชุมชน ซึ่งภายในรถจะมีระบบกล้องผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ติดต่อกับศูนย์ AOC ที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งสามารถเห็นภาพผู้ป่วย ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง ทั้งอาการของผู้ป่วย ก็จะมีทีมปรึกษา ให้คำแนะนำ เจ้าหน้าที่ในรถให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันทีเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยอย่างรวดเร็วที่สุดผ่านระบบสื่อสารด้วยภาพและเสียงแบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถเตรียมการรักษา ได้ถูกต้องทันท่วงที รวมทั้งเราสามารถควบคุม ติดตาม การขับรถของพนักงานขับรถได้ เช่นความเร็ว ซึ่งถือเป็นระบบที่ทันสมัยและเพื่อสร้างความปลอดภัย โอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยได้มากที่สุด" นพ.สมศักดิ์ ระบุ

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สรพ.13 หมูป่ารพ.คุณภาพมาตรฐาน HAระบบAOCโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 07:22 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์