ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สถ.ชู 'ครู' คือกลไกสำคัญการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการศึกษาศตวรรษที่ 21

  ไทยรัฐออนไลน์3 ก.ย. 2561 20:43 น.
  SHARE

  "อธิบดีท้องถิ่น" ชู "ครู" คือกลไกสำคัญผู้ถ่ายทอดความรู้-สร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ฝาก "อปท.-สถานศึกษา" เป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมผู้ปกครองสนับสนุนนักเรียนได้รับการศึกษาที่ดี ยก "ฟินแลนด์" เป็นประเทศต้นแบบการศึกษา-วิจัยที่มีคุณภาพที่สุดของโลก

  เมื่อวันที่ 3 ก.ย.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายอดิศร สิทธิการ ผู้แทนเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศฟินแลนด์ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ ณ โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย

  นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า จะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงของโลก ต้องสร้างกระบวนการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำแนวความคิดปรับเข้ากับบริบทของโลก ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกระแสความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในด้านต่างๆของโลก ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และโดยเฉพาะเทคโนโลยี ที่ทำให้ทุกประเทศต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การศึกษาจึงเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ ครูจึงถือได้ว่าเป็นกลไกหลักทางการศึกษา ที่จะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ สร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพในการเป็นพลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะ สร้างมาตรฐานในความเป็นวิชาชีพครู เพื่อมุ่งสู่การสร้างคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง

  นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศต้นแบบทางการศึกษา และวิจัยที่ได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ความสำเร็จดังกล่าวไม่เพียงปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และผลการสำรวจการจัดการเรียนการสอนระดับนานาชาติ (TALIS) เท่านั้น หากยังสะท้อนออกมาในรูปแบบของความสุขในการสอนของครู และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพของผู้เรียน

  และจากผลการวิจัยเรื่อง "การกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ของสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศฟินแลนด์ กำหนดการจัดการเรียนการสอนของฟินแลนด์แบบไม่มีความตายตัว เปิดโอกาสให้ครูเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมแก่กลุ่มนักเรียนในความรับผิดชอบของตนอย่างอิสระ สามารถเลือกใช้ตำราได้อย่างหลากหลาย กล่าวคือ ครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างแท้จริง สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และการเจริญเติบโตที่ดีของนักเรียน ทั้งในแง่ของกาย จิตใจ สังคม และสุขภาพ

  ทั้งนี้คณะผู้ดำเนินโครงการฯ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สู่การบูรณาการเรียนรู้ ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ครั้งที่ 1 ไปแล้ว เมื่อเดือน มี.ค.61 ที่ จ.ชลบุรี และได้เชิญครูชาวฟินแลนด์ไปสาธิตการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูในพื้นที่ 5 จังหวัดของภาคตะวันออก ประกอบด้วย จ.จันทบุรี จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ตราด และ จ.ระยอง ซึ่งการจัดประชุมสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก และทางผู้ดำเนินโครงการฯ จะจัดให้มีการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนของครูที่เข้ารับการประชุมสัมมนาฯ ของครั้งที่ 1 ในวันที่ 6-7 ก.ย.61 ด้วย

  สำหรับการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จึงเป็นการดำเนินการครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ ปี 61 สำหรับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ และจะดำเนินโครงการโดยการเชิญครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไปด้วย

  ทั้งนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้มีโอกาสเข้าร่วม "โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดขึ้นสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาใน จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.พะเยา จ.แพร่ จ.ลำพูน และ จ.ลำปาง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านมีองค์ความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอนของประเทศฟินแลนด์ และสามารถนำประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

  "ขอขอบคุณท่าน นพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ และคณะครูจากประเทศฟินแลนด์ทุกท่าน ขอขอบคุณผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพครูเพื่อคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และขอฝากให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน ที่เปรียบเสมือนโซ่ข้อกลางระหว่างผู้ปกครองที่สำคัญที่สุด ในการช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพราะกรมฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาของเด็กไทยเป็นอันดับ 1 มุ่งหวังให้เด็กได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป ให้เด็กสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติ และเป็นรากฐานที่สำคัญของครอบครัวในอนาคตต่อไป ผู้ปกครองจึงเป็นอีกส่วนที่สำคัญที่จะช่วยสนับสนุนความหวังเหล่านี้ให้สัมฤทธิ์ผลได้ต่อไปนั่นเอง" นายสุทธิพงษ์ กล่าว.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถ.ท้องถิ่นครูการศึกษาข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้