ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  พช.-สกพอ.-ม.บูรพาร่วมมือส่งบัณฑิตอาสาต้นแบบ สร้างความเข้าใจสู่ชุมชน

  ไทยรัฐออนไลน์23 ก.ย. 2563 11:31 น.
  SHARE

  พช. ผนึกกำลัง สกพอ. และ ม.บูรพา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ (EEC) 3 จังหวัด โซ่ข้อกลางสื่อสารความเข้าใจหนุนบัณฑิตจบใหม่ใช้ความรู้พัฒนาบ้านเกิด

  เมื่อวันที่ 22 ก.ย.63 ที่วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และผศ.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กรมการพัฒนาชุมชน และมหาวิทยาลัยบูรพา ตามโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ โดยมี นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน 

  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และมหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะดำเนินงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยเป็นโครงการที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของบัณฑิตจบใหม่ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างดี อีกทั้งช่วยให้บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนพื้นที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการพัฒนาถิ่นกำเนิด เป็นกลไกสำคัญหรือโซ่ข้อกลางที่จะช่วยสื่อสารสร้างการรับรู้นโยบายการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนและจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเสนอให้ สกพอ. ได้นำไปใช้ประกอบการกำหนดแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนชุมชน

  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และมหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะร่วมกันสร้างความรับรู้ความเข้าใจของนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ชุมชน โดยมีสิ่งสำคัญ 3 ประเด็นดังนี้ 1. ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ยังรู้สึกกังวลใจในการมีส่วนร่วมในชุมชน ในการพัฒนาการบริการภาครัฐ โรงเรียน โรงพยาบาล ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ฉะนั้นโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบนี้ จะเป็นโอกาสที่ทำให้ ภาครัฐ ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และภาคประชาชน มีโอกาสสื่อสารภารกิจงานภาครัฐกันอย่างใกล้ชิด

  2. เป็นฐานข้อมูลงานวิจัยในการดำเนินการโครงการต่างๆ ที่ดีของประเทศชาติ ซึ่งโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบจะก่อให้เกิดฐานข้อมูลเชิงลึก ซึ่งน้องๆ บัณฑิตอาสาจะเป็นส่วนสำคัญในการรับใช้สังคมในเชิงวิชาการเพิ่มมากขึ้น โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้วางแผนร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ศึกษาแนวทางให้มีช่องทางพิเศษสำหรับบัณฑิตอาสาโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ เมื่อมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ให้สามารถบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บัณฑิตอาสาเหล่านี้ได้นำเอาความรู้และประสบการณ์มาปฏิบัติงานในพื้นที่จริง และ 3. เป็นการเปิดโอกาสให้บัณฑิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาชนและภาคเอกชน มีบทบาทมวลชนสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ชุมชน ซึ่งจะทำให้สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

  ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวถึงที่มาของโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบว่า ภาครัฐมีนโยบายมุ่งเน้นการขยายการลงทุนสู่พื้นที่และชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ดังนั้นจึงได้ผลักดันโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ ร่วมกับ สกพอ. กรมการพัฒนาชุมชน และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้บัณฑิตใหม่ ได้มีโอกาสทำงานในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ เป็นกลไกในการสำรวจผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กระจายความรู้ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย ตลอดจนร่วมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นที่ดีและยั่งยืน

  ด้านผศ.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ความร่วมมือในวันนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าพื้นที่ EEC จะมีการสร้างกลไก กระบวนการ ที่นำคุณภาพชีวิตที่ดีมาสู่ประชาชน ซึ่งการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการดูแล ดังนั้น บัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้าร่วมโครงการจึงมีภารกิจสำคัญในบทบาทของฝ่ายพัฒนา ต้องลงพื้นที่ไปรับฟัง เก็บข้อมูลทุกมิติ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาวิเคราะห์ ประมวลผล และบูรณาการสังเคราะห์สู่การพัฒนาสังคม ชุมชน ความร่วมมือของ 3 ฝ่ายในวันนี้ จึงเป็นนิมิตหมายอันดีอย่างยิ่ง โดยจะเห็นได้จาก กรมการพัฒนาชุมชน ที่มีภารกิจดูแล พัฒนาคุณภาพชีวิตใกล้ชิดพื้นที่โดยตรง ซึ่งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มีความมุ่งมั่นขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในการประสานนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกร่วมกับทุกฝ่าย.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  บัณฑิตอาสาบัณฑิตอาสาต้นแบบพช.ม.บูรพาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกบัณฑิตพัฒนาบ้านเกิดข่าววันนี้ข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 16:37 น.