ไลฟ์สไตล์
100 year

พช.รวมพลัง Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ไทยรัฐออนไลน์
4 พ.ค. 2562 03:24 น.
SHARE

กรมการพัฒนาชุมชน รวมพลังชาวนครนายก ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.62 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่จากกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดนครนายก ผู้นํากลุ่ม องค์กรเครือข่าย และพี่น้องประชาชนจิตอาสาจากทุกอําเภอของ จังหวัดนครนายกรวม 500 คน ร่วมพิธีเปิด (Kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด้วยการน้อมนำการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน ในชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี และเป็นรากฐานสำคัญการของการสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ร่วมกิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีด้วยการ "ปลูกต้นรวงผึ้ง" ซึ่งดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งกระโปรง หมู่ที่ 12 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ข่าวแนะนำ

โดย นายนิสิต กล่าวว่า วัตถุประสงค์การของดำเนินโครงการดังกล่าวมี 2 ประการ คือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการพัฒนาชุมชนและสร้างความสุขของประชาชน ด้วยวิธีใช้พลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีการพัฒนา ยกระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยดำเนินการในพื้นที่ 878 อำเภอๆละ 1 หมู่บ้าน มีผู้นำ อาสาสมัคร องค์กร เครือข่าย ในชุมชน และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน

โดยได้กำหนดผลสำเร็จของ "โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" เป็น 3 กลุ่มหลัก ที่พิจารณาจาก 13 ตัวชี้วัด กลุ่มแรก "มั่นคง" ประกอบด้วย การจัดทำบัญชีครัวเรือน ในทุกครัวเรือนที่ประกอบสัมมาชีพ ซึ่งนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน มีการบริหารจัดการขยะ และมีจิตอาสา เรียกชุมชนลักษณะนี้ว่า "ชุมชนเกื้อกูล" ขณะที่กลุ่ม "มั่งคั่ง" คือ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ประกอบไปด้วย การประกอบสัมมาชีพได้ทุกครัวเรือน มีการบริหารจัดการหนี้ จนหนี้ครัวเรือนลดลง มีการออมในทุกครัวเรือน และเป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงาน หมู่บ้านท่องเที่ยวทำให้หมู่บ้านมีรายได้จากการดูงาน หรือจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เรียกชุมชนลักษณะนี้ว่า "ชุมชนเพิ่มพูนรายได้" และกลุ่มสุดท้าย "ยั่งยืน" ความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย การมีกองทุนสวัสดิการ ที่ทุกคนจะได้รับบริการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เป็นชุมชนปลอดอบายมุขซึ่งต้องมีกิจกรรมส่งเสริมลด ละ เลิก อบายมุข มีวิสาหกิจชุมชน มีกิจกรรมสร้างความรู้ทางสุขภาวะ และผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากชุมชน เรียกชุมชนลักษณะนี้ว่า "ชุมชนเครือข่ายแข็งแรง"

สำหรับจุดเด่นของการดำเนินโครงการในครั้งนี้ คือ การเน้นให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านต้องมีส่วนร่วม และมีกิจกรรมต่อเนื่อง หากชุมชนใดสามารถดำเนินการด้านใดได้โดดเด่นก็จะได้รับการพัฒนาส่งเสริมมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นแนวทางให้แก่ชุมชนอื่นๆด้วย โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม 2562

ทั้งนี้ทุกหมู่บ้านจะได้จัดทำป้ายหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ และจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาให้สมาชิกของชุมชน ได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสิ่งดีงามให้แก่ชุมชนร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และตระหนักถึงการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง

"การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้การดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในครั้งนี้ จึงนับได้ว่าเป็นการดำเนินงานที่สร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับครัวเรือน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชน ในชุมชนหมู่บ้านทุกมิติไปพร้อมๆกัน รวมถึงยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบค่อยเป็นค่อยไป ตามลำดับของการสร้างความมั่นคง มั่นคง ยั่งยืน ที่จะนำไปสู่การสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงอีกด้วย" นายนิสิต กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกกรมการพัฒนาชุมชนพช.เศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาหมู่บ้านข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:43 น.