อพท.ผนึก 18 องค์กร ชู 'เมืองพัทยา' ต้นแบบ 'Tourism For All'

ข่าว

อพท.ผนึก 18 องค์กร ชู 'เมืองพัทยา' ต้นแบบ 'Tourism For All'

ไทยรัฐออนไลน์

1 มี.ค. 2561 13:01 น.

อพท.ผนึก 18 องค์กรภาครัฐ-เอกชน ร่วมยกระดับ "เมืองพัทยา" เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เสริมอารยสถาปัตย์ รองรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตอกย้ำ "เมืองท่องเที่ยวอารยสถาปัตย์ของประเทศไทย"

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.61 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 1 มี.ค.61 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง" (Tourism for All) ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 18 องค์กร อาทิ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหาร การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เมืองพัทยา, สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา และสวนนงนุชพัทยา เป็นต้น

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงให้ก้าวสู่การเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ให้สถานประกอบการ สถานบริการ และแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงพื้นที่หรือสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) อันเป็นหลักการออกแบบที่เป็นสากล ทันสมัย และเป็นธรรมกับคนทั้งมวล และเพื่อให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และใช้บริการได้สะดวกและปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ด้าน พ.อ.ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท.กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานของ อพท.คือ การใช้กลไกการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างความสุข ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเพื่อตอกย้ำแนวทางการทำงาน อพท. ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนทั้งมวล จึงเกิดแนวคิดที่ตรงกันของ 18 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นภาคีด้านการท่องเที่ยว จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อรองรับรองรับสังคมผู้สูงวัยและคนพิการ นำมาซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เมืองพัทยา สู่เป้าหมาย "เมืองท่องเที่ยวอารยสถาปัตย์ของประเทศไทย"

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายความร่วมมือของภาคีในโครงการต้องเร่งพัฒนาตัวเอง สร้างความรู้ความเข้าใจ และจัดให้มีการจัดการการท่องเที่ยวที่มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในสถานที่ของตัวเองและเครือข่าย พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังต้องส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้สถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (Active Beach) มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) เช่นกัน

ทั้งนี้ ในส่วนของ อพท.จะสนับสนุนชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงวัยและผู้พิการ ซึ่งในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดชลบุรี จะมีชุมชน ผู้ประกอบการ และโรงแรม อาทิ 1. ชุมชนตะเคียนเตี้ย นำเสนอการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนภาคกลาง ถ่ายทอดวิถีชาวบ้านท้องถิ่น 2. ชุมชนบ้านชากแง้ว นำเสนอความโดดเด่นเรื่องวัฒนธรรมของชุมชนจีนโบราณที่เคยเจริญสูงสุดก่อนเกิดเมืองพัทยา 3. ผู้ประกอบการโรงแรมอวานี่ นำเสนอห้องพักรับรองแบบ (Friendly Design) 4. ผู้ประกอบการปราสาทสัจจะธรรม สวนเสือศรีราชา เป็นต้น มาออกบูธนิทรรศการให้ผู้เยี่ยมชมงานได้มีส่วนร่วม

ผู้อำนวยการ อพท.กล่าวว่า นอกจากนี้ อพท. ยังนำเสนอแอปพลิเคชันบนมือถือทั้ง iOS และ Android ชื่อ สมาร์ทพัทยา (SMART Pattaya) ที่มีเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ และสิ่งนันทนาการ ให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้ประโยชน์ตามความจำเป็นต่อไป

ทั้งนี้รายชื่อ 18 องค์กร ประกอบด้วยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เมืองพัทยา สายการบินไทยแอร์เอเชีย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา สมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี สมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี สหกรณ์เดินรถพัทยา สวนนงนุชพัทยา ทูตอารยสถาปัตย์ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  วิดีโอแนะนำ

  เจ้าท่าฯเตือนเรือโดยสาร นนท.ไม่สวมชูชีพ
  02:57

  เจ้าท่าฯเตือนเรือโดยสาร นนท.ไม่สวมชูชีพ

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:24 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์