king10
Thairath Logo
กีฬา

คณะกรรมาธิการฯ รับฟังความคิดเห็น

Share :
line-share-logo

นางนินนาท ชลิตานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น สมาชิกสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายวัลลภ พริ้งพงษ์ รองประธานกรรมาธิการคนที่ 1 พร้อม คณะ ลงพื้นที่ จ.สระบุรี ร่วมรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมายการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ที่อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมีนายสุชน ภัยภิราช ปลัดจังหวัดสระบุรี นายก อบจ.สระบุรี ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม นางนินนาทกล่าวว่า การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายเพื่อให้รัฐและกลไกของรัฐเอื้อต่อการกระจายอำนาจให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น ตามหลักการปกครองตนเองบนพื้นฐานการกระจายอำนาจให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ได้สามารถจัดการตนเองได้บนฐานของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น จึงต้องมีการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน ได้ตามความคาดหวังของประชาชน.

อ่านเพิ่มเติม...
นินนาท ชลิตานนท์สระบุรีการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นร่างกฎหมายการปฏิรูปประเทศ