เพชรบุรีแล้งหนัก ปริมาณน้ำเขื่อนแก่งกระจานยังวิกฤติ น้ำขอดเขื่อน เร่งประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนปี 55…

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2555 ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เขื่อนเพชร สำนักชลประทานที่ 14 อ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการประชุมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1/2555 มีนายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนชมรมนายก อบต.จังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน รวมจำนวนกว่า 100 คน เนื่องจากสภาวะน้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้อยกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ประกอบกับฝนที่ตกเหนือเขื่อนถูกดูดซับชดเชยความแห้งแล้งของผืนป่า ก่อนหน้าที่เกิดความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนเพียงเล็กน้อย ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเพียง 30% ซึ่งน้อยที่สุดนับตั้งแต่สร้างเขื่อนแก่งกระจานมา

โดยสรุปตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา โครงการส่งน้ำเพชรบุรีได้บริหารจัดการน้ำชลประทาน โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานทั่วพื้นที่ส่งน้ำของโครงการ มีกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน 721 กลุ่ม กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน 25 กลุ่ม และมีการจัดประชุมผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ปีละ 2 ครั้ง คือ ก่อนส่งน้ำในฤดูฝน และฤดูแล้ง เพื่อร่วมตัดสินใจและบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแก่งกระจานซึ่งเป็นแหล่งน้ำ ต้นทุน และมีปริมาณเก็บกักน้ำสูงสุดลดลงเรื่อยๆ ในแต่ละปี โดยปริมาณ ณ วันที่ 9 มิถุนายน มีปริมาณน้ำ 30% ของความจุ กำหนดพื้นที่เพาะปลูก กำหนดระยะเวลาในการเริ่มต้น และการหยุดส่งน้ำในรูปแบบของคณะกรรมการจัดการชลประทาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ผู้แทนองค์กรปกครองและฝ่ายปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน เพื่อให้ผู้ใช้น้ำและผู้เกี่ยวข้องเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ นำไปสู่การมีส่วนร่วมการจัดการชลประทานด้วยความสมัครใจ เต็มใจและยั่งยืน โดยในปีนี้โครงการส่งน้ำเพชรบุรี กำหนดแผนจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน โครงการส่งน้ำเพชรบุรี หลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันนี้ จะได้จัดทำคำสั่งเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ น้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบว่า ขณะนี้ระดับน้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีอยู่ประมาณ 30% ถือว่าอยู่ในสภาวะปกติ และคาดการณ์ว่าหลังสิ้นฤดูฝนจะมีน้ำประมาณ 370 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าพอใช้ในการทำนาได้เพียงบางส่วน และเมื่อใกล้หมดฤดูฝนก็ต้องมาประเมินสถานการณ์น้ำอีกครั้งหนึ่ง คาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ปริมาณฝนในจังหวัดเพชรบุรีจะเป็นเกณฑ์ปกติ นอกจากนี้เขื่อนห้วยแม่ประจันต์และเขื่อนห้วยผากเดิมสร้างเพื่อป้องกันน้ำท่วมเพชรบุรี แต่กำลังมีโครงการสร้างคลองส่งน้ำจากเขื่อนทั้งสองเพื่อช่วยในการเกษตรด้วย ตอนนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ

ปัจจุบันโครงการจัดส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มีปริมาณการใช้น้ำในโครงการต่อปี 690 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยใช้เพื่อการปลูกข้าวมากที่สุด 345 ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือผลักดันน้ำเค็ม 190 ล้านลูกบาศก์เมตร ประปา 70 อุปโภค-บริโภค 60 อื่นๆ 15 และปลูกพืชไร่ พืชผัก 10 ล้านลูกบาศก์เมตร

...