ไลฟ์สไตล์
100 year

กาญจนบุรี เพิ่ม อ.พนมทวน เป็นพื้นที่เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 ระดับสูง

ไทยรัฐออนไลน์
3 ม.ค. 2564 17:04 น.
SHARE

กาญจนบุรี ประกาศเพิ่ม อ.พนมทวน เป็นพื้นที่เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 ระดับสูงตาม อ.ไทรโยค หลังพบเซียนพนันชายติดโควิด-19 จากบ่อนเมืองจันท์ สั่งคุมเข้มช่องทางธรรมชาติ 4 อำเภอชายแดนไทย-เมียนมา  

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 ม.ค.64 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบุว่า ตามที่จังหวัดกาญจนบุรีมีประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรีนั้น

ข่าวแนะนำ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขยายวงกว้างขึ้น
และมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โดยกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอยกเลิกคำสั่งประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับหนังสือกระทรงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว7754 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/7830 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงออกประกาศเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กำหนดพื้นที่สถานการณ์ระดับอำเภอ ดังนี้ พื้นที่เฝ้าระวัง ได้แก่ พื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี อำเภอบ่อพลอย อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอหนองปรือ อำเภอเลาขวัญ และอำเภอห้วยกระเจา

พื้นที่เฝ้าระวังสูง ได้แก่ พื้นที่อำเภอไทรโยค และอำเภอพนมทวน โดยให้อำเภอที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่ฝ้าระวังสูง ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการแนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

ข้อ 2 ให้นายอำเภอทุกอำเภอ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการในเขตพื้นที่ ข้อ 3 ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมือง (ศปก.ทม.) เป็นผู้รับผิดชอบระดับตำบล โดยให้มีบูรณาการร่วมกับอำเภอ จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมาตรการแนบท้ายประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ดังนี้

พื้นที่เฝ้าระวังทั้ง 11 อำเภอข้างต้น มีมาตรการในการปฏิบัติ ดังนี้ 1.พิจารณาการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และกิจกรรมกิจการที่เสี่ยง 2.จำกัดเวลาเปิด-ปิดดำเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 3.ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมายซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 4.กำหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวมิให้มีการเคลื่อนย้ายเข้า-ออกจากพื้นที่ 5.หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรม ให้ขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ 6.พิจารณาการ Work from Home ตามความเหมาะสม

2.พื้นที่เฝ้าระวังแนวชายแดน 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอสังขละบุรี อำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอทองผาภูมิ ให้กำชับและควบคุมอย่างเข้มงวด ดังนี้ 1.พิจารณาการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และกิจกรรมกิจการที่เสี่ยง 2.จำกัดเวลาเปิด-ปิด ดำเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 3.ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 4.กำหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวมิให้มีการเคลื่อนย้ายเข้า-ออกจากพื้นที่ 5.หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมให้ขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ 6.ให้พิจารณา Work from Home ตามความเหมาะสม

และ 3.พื้นที่เฝ้าระวังสูง ที่มีผู้ติเชื้อไวรัสโควิด-19 อำเภอละ 1 ราย ประกอบด้วย อำเภอไทรโยค และอำเภอพนมทวน ให้กำชับและควบคุมอย่างเข้มงวด ดังนี้ 1.พิจารณาการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อและพื้นที่เชื่อมโยงที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุข 2.จำกัดเวลาเปิด-ปิด ดำเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 3.ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 4.กำหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวมิให้มีการเคลื่อนย้ายเข้า-ออกจากพื้นที่ 5.หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และ 6.ให้มีการ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19สถานการณ์โควิดโควิดวันนี้โควิด 19 ล่าสุดไฮไลต์ไวรัสโคโรน่าโควิดกาญจนบุรีอ.ไทรโยคอ.พนมทวนกาญจนบุรีพื้นที่เสี่ยงสูงข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 06:45 น.