ดันผลผลิตเกษตรขึ้นห้าง มาตรฐาน GMP สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ข่าว

  ดันผลผลิตเกษตรขึ้นห้าง มาตรฐาน GMP สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค

  ไทยรัฐออนไลน์

  4 ก.พ. 2563 00:06 น.

  มกอช. ชูกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง พัฒนาโรงคัดบรรจุผัก-ผลไม้สด สู่มามาตรฐาน GMP ดันผลผลิตสับปะรดขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคสินค้าเกษตรปลอดภั

  เมื่อวันที่ 3 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วย นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการ มกอช. และคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้โครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต GMP ในพื้นที่แปลงใหญ่ (สับปะรด) อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

  โดย ดร.จูอะดี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ ให้ความสำคัญต่อเรื่องมาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร โดยมียุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ

  ดร.จูอะดี กล่าวต่อว่า ทั้งนี้โรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยว และเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค โดยทำหน้าที่รวบรวมผักและผลไม้จากเกษตรกรมาผ่านกระบวนการผลิต ก่อนจำหน่ายสู่ผู้บริโภค ดังนั้นการนำหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร Good Manufacturing Practice (GMP) ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิต มาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ให้สามารถผลิตภายในโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดอย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

  "มกอช.ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ.9035-2553) และมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ.9047-2560) ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุ และโรงรวบรวมผักและผลไม้สด เพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพผักและผลไม้ ให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ คือ GAP และ GMP ส่งเสริมคุณภาพและได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต และช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตตลอดจนแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน" ดร.จูอะดี กล่าว

  ดร.จูอะดี กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา มกอช.ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการและการกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP)" เพื่อการให้ความรู้ และแนะนำการควบคุมกระบวนการผลิต และใช้เป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาและพัฒนาสถานที่ผลิตที่กำลังจะปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง ถือเป็นหนึ่งกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการและการกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP)" พร้อมพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด สู่มามาตรฐาน GMP เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ได้บริโภคสับปะรดที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

  ด้าน นางสาวกชกร เกิดโภคา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโปร่งกระทิง ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 26 คน มีพื้นที่ทำการเกษตรปลูกสับปะรด รวม 1,000 ไร่ มีผลผลิต 100 ตันต่อเดือน โดยมีห้างโมเดิร์นเทรดรับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปวางขาย ในตราสินค้าสับปะรดแม่อ้อยถิ่น โดยผลสดจำหน่ายที่ บิ๊กซี และ แม็คโคร ทั่วประเทศ ส่วนผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น น้ำสับปะรด สับปะรดหยี จำหน่ายที่ เดอะมอลล์ บิ๊กซี และสยามพารากอน โดยสับปะรดบ้านคา เป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่ปลูกในพื้นที่ 4 อำเภอได้แก่ อำเภอจอมบึง อำเภอปากท่อ อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี มีคุณลักษณะเฉพาะรสหวานฉ่ำ ไม่กัดลิ้น มีกลิ่นหอม เนื้อละเอียดหนานิ่ม ซึ่งเป็นผลผลิตได้ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

  นางสาวกชกร กล่าวต่อว่า กลุ่มฯได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการและการกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็ก ตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP)" เนื่องจากเห็นว่ามาตรฐาน GMP มีความสำคัญและประโยชน์อย่างมาก คือ ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมีคุณภาพ ใช้เป็นแนวทางการผลิต เพื่อประกันว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพปลอดภัย ตรงตามที่มาตรฐานกำหนด และผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอในทุกๆ ล็อตการผลิต ช่วยลดข้อผิดพลาดหรือความเบี่ยงเบนที่จะผลิตไม่ได้มาตรฐาน ป้องกันไม่ให้มีข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพ ที่สำคัญช่วยลดต้นทุนการผลิต" 

  "ปัจจุบันกลุ่มฯได้รับการตรวจประเมินโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกใบรับรองมาตรฐาน GMP คาดว่าจะได้ใบรับรองประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้" ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง กล่าว

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา อวดสวนผลไม้ อยู่แบบบ้านๆ ไม่เว่อร์วังทั้งที่รวยมาก
   01:39

   ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา อวดสวนผลไม้ อยู่แบบบ้านๆ ไม่เว่อร์วังทั้งที่รวยมาก

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:07 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์