ข่าว
100 year

กรมปศุสัตว์ ฟิต เร่งมอบนโยบายพัฒนาพันธุ์สัตว์ดี เทคโนการผลิตสัตว์

ไทยรัฐออนไลน์18 ต.ค. 2562 22:15 น.
SHARE

อธิบดีปศุสัตว์ ฟิต เร่งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์ เน้นวิจัยและพัฒนาสัตว์พันธุ์ดีบริการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ส่งเสริมการจัดเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 18 ต.ค.62 ที่ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยน.สพ.ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1,นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์,น.สพ.วราอัศวปติ และผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ 39ศูนย์ ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างสัตว์พันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูงเหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงของเกษตรกรในประเทศ 3. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเทคโนโลยีการผลิตสัตว์พันธุ์ดี การจัดการฟาร์ม การทดสอบพันธุ์สัตว์ และการกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้เกษตรกรเครือข่ายและเกษตรกรทั่วไป4. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการอนุรักษ์และพัฒนาสัตว์พื้นเมือง สัตว์หายาก และสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ทั้งที่เลี้ยงอยู่ในถิ่นกำเนิดเดิมและสัตว์ต่างถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรม และพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 5. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย และกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะของพันธุกรรมสัตว์ 6. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสัตว์พันธุ์ดีแก่เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 7. บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 8. พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ 9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เน้นย้ำให้บุคคลการในหน่วยงานสร้างความเข้มและสามัคคีในการทำงานข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตํา แหน่งใด ระดับไหนล้วนแต่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ทั้งสิ้น และนอกจากนี้งานด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์ถือว่า. การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์อย่างมากมาย ทั้งนี้เพราะการปรับปรุงพันธุ์สัตว์นอกจากจะทำให้เกิดสัตว์พันธุ์ใหม่และได้พันธุ์สัตว์ที่ดีให้ผลผลิตตรงกับความต้องการของตลาดแล้ว การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ยังก่อให้เกิดการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในการคัดเลือกและผสมพันธุ์สัตว์ เพื่อพัฒนาพันธุ์สัตว์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมปศุสัตว์พัฒนาพันธุ์สัตว์สัตว์พันธุ์ดีเทคโนผลิตสัตว์เศรษฐกิจพอเพียงปทุมธานีข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้