ข่าว
100 year

วัดบ้านจัดหน่วยอบรมประชาชน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์12 ก.ย. 2562 05:01 น.
SHARE

คณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล หรือคณะกรรมการ (อ.ป.ต.) อ.บ้านแผ้ว จ.สมุทรสาคร เป็นความริเริ่มของคณะสงฆ์มีเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา กทม. ก่อตั้งขึ้น

มีวัตถุประสงค์หลัก 5 ประการ คือ 1.เพื่อสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลที่หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลตั้งอยู่ ให้ประชาชนช่วยเหลือตนเองได้ และพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ

2.เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัดกับบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนมีศีลธรรม จะเป็นรากฐานในการพัฒนาด้านอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยกันพัฒนาอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือที่เราเรียกกันว่า “สัมมาชีพ”

ส่วน 3.เป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า คือ ใครมีความคิดอะไรที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ ที่จะพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรืองให้มาแสดงออกที่ อ.ป.ต.เข้าทำนองที่ว่า “ร่วมกันคิดร่วมกันทำ จะนำชาติให้เจริญ”

4.เป็นศูนย์รวมพลัง ในการป้องกันหมู่บ้าน ให้เกิดสันติสุข ช่วยกันปกป้องพิทักษ์ รักษาชีวิต และทรัพย์สินของทุกคนในหมู่บ้านให้เกิดความปลอดภัย

ขณะที่ 5.เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข่าวสารทางราชการ จำเป็นต้องรับทราบอย่างทันท่วงทีตรงไปตรงมา ยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เพื่อให้วัตถุประสงค์หลักทั้ง 5 ประการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง ทาง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร จึงจัดอบรมคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ทั้ง 12 ตำบลขึ้นตามวัดต่างๆในพื้นที่

พร้อมขอความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ช่วยวางแผนในการทำงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

นับเป็นโครงการที่ดีในการประสานกันระหว่างวัดกับบ้านเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข!!!

วีรวุฒน์ สุขประเสริฐ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มองทั่วทิศเมืองไทยวีรวุฒน์ สุขประเสริฐวัดสามพระยาอบรมประชาชนสมุทรสาครขอความร่วมมือศูนย์รวมความคิดข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้