ข่าว
100 year

ก.เกษตรฯ ปลื้ม เห็นชาวอุทัยหันทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ร.9

ไทยรัฐออนไลน์18 มิ.ย. 2562 23:52 น.
SHARE

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จึงได้จัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้น โดยส่งเสริมเกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 70,000 ราย

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน โดยจัดทำกิจกรรมสาธิตการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมในการเพาะปลูกพืช พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนในการผลิต

นายตระกูล นามโลมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี กล่าวว่า โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง เริ่มต้นทำมาตั้งแต่ปี 2561 ในส่วนของ จ.อุทัยธานี มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 468 ราย โดยจะมีการขยายโครงการเรื่อยไป รับสมัครเกษตรกรที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในเรื่องของการเก็บตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร และแนะนำการปรับปรุงบำรุงดินตามค่าวิเคราะห์ที่ได้ โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินด้วยจุลินทรีย์ต่างๆ และการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการทำขั้นบันไดดิน การขุดสระน้ำในไร่นาหรือบ่อจิ๋วขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร เพื่อเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มีแหล่งน้ำที่เหมาะสม กับการเกษตร เป็นการสนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางสาวศิริวิมล พุฒศิริ เกษตรกรและหมอดินอาสาประจำต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี กล่าวว่า เดิมทีพื้นที่ของตนมีความลาดชัน เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง วันหนึ่งได้มีโอกาสได้รู้จักกับกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินเข้ามาให้ความรู้ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ไปอบรมในโครงการต่างๆ ด้านการเกษตรหลากหลายเรื่อง รวมไปถึงเรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตนจึงนำองค์ความรู้กลับมาพัฒนาพื้นที่ให้มีที่อยู่อาศัย พื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่ปลูกพืชสวนพืชไร่ พื้นที่แหล่งน้ำ ให้สามารถทำเกษตรให้มีผลผลิตออกทั้งปีเพื่อบริโภคและจำหน่าย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เกษตรทฤษฎีใหม่บำรุงดินปรับปรุงดินกรมพัฒนาที่ดินอุทัยธานีเกษตร

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้