ไลฟ์สไตล์
100 year

พรรครวมใจไทย ชี้แจงกฎเลือกตั้งให้ผู้สมัคร โวมั่นใจได้ 10 ที่นั่ง

ไทยรัฐออนไลน์
1 ก.พ. 2562 20:12 น.
SHARE

พรรครวมใจไทย ประชุมซักซ้อมและชี้แจงระเบียบกฎหมายเลือกตั้งว่าที่ผู้สมัคร คุยมั่นใจพรรคได้ไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่งแน่นอน เพราะมั่นใจในตัวผู้สมัครที่มุ่งนำประชาชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน...

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 ก.พ.62 ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อาคารศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ดร. นพ.ดล อมรเวช หัวหน้าพรรครวมใจไทย เปิดประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงระเบียบกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีว่าที่ผู้สมัคร ผู้ช่วยหาเสียง ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ ประชุมทำความเข้าใจระเบียบกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้การสมัครรับเลือกตั้งของว่าที่ผู้สมัครพรรครวมใจไทย ที่ผ่านการสรรหาและรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบกฎหมาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดและกระทำผิดระเบียบ กฎหมาย ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ ของคณะกรรมการ การเลือกตั้ง

ข่าวแนะนำ

ดร.นพดล กล่าวว่า พรรครวมใจไทย เป็นการรวมตัวของนักการเมืองรุ่นใหม่ ประกาศอุดมการณ์และเจตจำนงการขับเคลื่อนทางการเมือง มุ่งมั่นการสร้างรากฐานวัฒนธรรมทางการเมืองสู่รูปแบบการเมืองการปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาลของ คุณธรรม นำประชาชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สัญลักษณ์ของพรรคมีความหมายว่า การรวมพลังใจ พลังกาย ความรู้ความสามารถ และพลังแห่งความสามัคคีของคนไทยทุกคนและทุกภาคส่วนของสังคมไทย ในการร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง บนพื้นฐานคุณธรรมนำประชาชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย โดยยึดถือหลักความมั่นคงและศรัทธาสูงสุดต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

"เรามีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการที่จะเป็นพรรคการเมืองของประชาชนและปวงชนชาวไทยที่ยึดมั่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำรงไว้ซึ่งหลักนิติรัฐ นิติธรรมและหลักการธรรมาภิบาล พรรครวมใจไทยมุ่งมั่นที่จะทำงานการเมืองใหม่ มีเจตจำนงในการเป็นพรรคการเมืองนำประชาชนและสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บนหลักการ คุณธรรมนำประชาชน

ส่วนการดำเนินนโยบายที่แท้จริงของภาครัฐ ยังขาดยุทธศาสตร์การนำพาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อความอยู่ดี มีสุขของประชาชน ประเทศมีความอ่อนแอในการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง อีกทั้งเกิดความไม่โปร่งใสในการบริหารกิจการบ้านเมือง ความไม่ปรองดองสมานฉันท์ของภาคส่วนทางสังคม มีความถดถอยทางเศรษฐกิจชุมชนและครัวเรือน เกิดช่องว่างของฐานะ รายได้ และเกิดความยากจนของประชาชนฐานราก ที่สำคัญเกิดความไม่เสมอภาคกันในสังคมในหลายด้านหลายมิติ

พรรครวมใจไทยเราเป็นพรรคใหม่ ในการส่งผู้สมัครครั้งนี้ไม่ได้เน้นปริมาณ เราเน้นเรื่องของคุณภาพของว่าที่ผู้สมัครของเราเป็นหลัก ถือเป็นการเริ่มต้นทำงานการเมืองครั้งใหม่ให้กับประเทศชาติโดยจะส่งผู้สมัครไม่น้อยกว่า 80 เขต แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่น้อยกว่า 20 แบบบัญชีรายชื่อ พรรคมั่นใจและประเมินไว้ว่าเราจะได้ที่นั่งในสภาไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่งแน่นอน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง62พรรครวมใจไทยระเบียบเลือกตั้งดล อมรเวชก.ม.เลือกตั้งเลือกตั้ง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 09:10 น.