ป.ป.ส. จัดบรรพชาอบรมสามเณร 220 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ข่าว

ป.ป.ส. จัดบรรพชาอบรมสามเณร 220 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ไทยรัฐออนไลน์

2 เม.ย. 2559 15:42 น.

บันทึก

ป.ป.ส. จัดบรรพชาและอบรมสามเณร (ภาคฤดูร้อน) สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เด็กก่อนวัยเสี่ยงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เม.ย. เวลา 08.30 น. พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี “บรรพชาและอบรมสามเณร (ภาคฤดูร้อน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงาน ป.ป.ส. โดย ป.ป.ส.กทม. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 โดยนำเอาแนวทางของหลักศาสนามาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้กับเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงอายุระหว่าง 9 -13 ปี มีเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการอบรมมาแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน สำหรับในปีนี้ทั้ง 7 วัด รวม 800 คน และเฉพาะในวันนี้มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมบรรพชาและอบรมสามเณร (ภาคฤดูร้อน) รวม 220 รูป ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยตัวแทนของหน่วยงานภาคี เช่น ผู้แทนปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมในพิธี

พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วย รมว.ยุติธรรม เป็นประธานในพิธี “บรรพชาและอบรมสามเณร (ภาคฤดูร้อน) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วย รมว.ยุติธรรม เป็นประธานในพิธี “บรรพชาและอบรมสามเณร (ภาคฤดูร้อน) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “การบรรพชาและอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นสิ่งดี สิ่งมงคล ที่พวกเราได้มาร่วมกันทำความดีเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านอย่างพร้อมเพรียงกัน ยิ่งไปกว่านั้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาให้กับลูกหลานไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใคร คนใดคนหนึ่ง ซึ่งบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน ได้แก่ พระสงฆ์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และประชาชนในชุมชน ต่างมีบทบาทสำคัญและสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับลูกหลานได้ โดยใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียน จัดกิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ การบรรพชา และการจัดค่ายศาสนธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจของเยาวชนและพัฒนาตนในทางที่ดี

“การทำความดี ในการบวชเรียนนอกจากจะส่งผลดีโดยตรงต่อตัวเด็กและเยาวชนเองแล้ว ยังส่งผลดีต่อคนใกล้ชิดด้วย เพราะการได้บวชเรียน หรือ การปฏิบัติธรรมนับได้ว่า เป็นมงคลสูงสุดของชีวิต เป็นที่ปลาบปลื้มใจของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ คนชุมชนที่ได้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ สำหรับเด็กและเยาวชนที่บรรพชาก็ต้องตั้งใจพากเพียร ศึกษาหลักธรรมคำสอนของศาสนาให้เต็มที่เพื่อน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ให้ประพฤติ ปฏิบัติดี และรักษาความดีของตน ให้ห่างไกลจากสิ่งไม่ดี ทั้งที่เป็นอบายมุขและยาเสพติด ไม่หลงไปในทางเสื่อมเสีย โครงการฯ นี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ในการร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการรณรงค์สร้างกระแส การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดภาพรวมของประเทศ พร้อมนี้ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติดและร่วมกันเป็นพลังสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด”

นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการบรรพชาและอบรมสามเณร (ภาคฤดูร้อน) มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปี ไม่เฉพาะเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ในทุกพื้นที่สำนักงาน ป.ป.ส.ภาคต่างๆ ก็ให้การสนับสนุนด้วย การบรรพชาและอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ชั้น ป.4–ป.6 ที่เป็นกลุ่มก่อนวัยเสี่ยงตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559-2560 ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาคีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ทหาร สถาบันครอบครัว วัด และโรงเรียน ซึ่งเด็กในวัยนี้ยังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ อาจตกเป็นเหยื่อหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับวงจรของยาเสพติดและนำไปสู่ปัญหายาเสพติดตามมา การนำหลักทางศาสนาเข้ามาขัดเกลาจิตใจ และเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนเพื่อให้มีสติ ปัญญา สามารถไตร่ตรอง แยกแยะสิ่งถูกผิด รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคการศึกษาและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขและยาเสพติด

ป.ป.ส. จัดบรรพชาและอบรมสามเณร (ภาคฤดูร้อน) จำนวน 220รูป สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน
ป.ป.ส. จัดบรรพชาและอบรมสามเณร (ภาคฤดูร้อน) จำนวน 220รูป สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน

ปัจจุบันเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ถือเป็นกลุ่มก่อนวัยเสี่ยงที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เข้มแข็ง ขาดทักษะในการปฏิเสธ ซึ่งหากไม่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง อาจถูกชักจูงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้โดยง่าย การบรรพชาและอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนครั้งนี้ จะทำให้เด็กได้รับการฝึกปฏิบัติธรรมตามหลักมหาสติปัฏฐานสี่ และฝึกทักษะในการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการสร้างให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันในการป้องกันยาเสพติดระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐ

สำหรับวัดที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 1. วัดภาวนาภิรตาราม เขตบางกอกน้อย 2. วัดสะพาน เขตคลองเตย 3. วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง 4. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เขตบางเขน 5. วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ 6. วัดมณฑป เขตตลิ่งชัน และ 7. วัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง

เลขาธิการ ป.ป.ส. เน้นย้ำว่า “เด็กและเยาวชนที่ผ่านโครงการบรรพชาและอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนทุกรุ่นทางสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ทำการติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีเด็กเยาวชนคนใดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด” แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด"

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

งานนี้ใครจะได้มรดก? น้องหมารักแม่มาก ลูกหลานขอจับสักนิดก็ไม่ได้
03:12

งานนี้ใครจะได้มรดก? น้องหมารักแม่มาก ลูกหลานขอจับสักนิดก็ไม่ได้

ApplicationMy Thairath

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 21:33 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์