ศาลสั่ง สตช.จ่าย 2.9 แสน สั่งย้าย'เสรีพิศุทธ์' ออกจาก ผบ.ตร. มิชอบ

ข่าว

ศาลสั่ง สตช.จ่าย 2.9 แสน สั่งย้าย'เสรีพิศุทธ์' ออกจาก ผบ.ตร. มิชอบ

ไทยรัฐออนไลน์

4 ธ.ค. 2558 00:30 น.

ศาลปกครองสั่ง สตช.ชดใช้เงินค่าเสียหาย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ 2.9 แสนบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ฟ้องจนชำระเสร็จใน 30 วัน กรณี นายกรัฐมนตรีสั่งย้าย และให้ออกจากตำแหน่ง ผบ.ตร. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2551

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ศาลปกครองกลาง โดย นายสมศักดิ์ ตัณฑเลขา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลางและคณะ ออกบัลลังก์อ่านคำพิพากษาเพิกถอนมติคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการร้องทุกข์ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ในการประชุมครั้งที่ 18/2551 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2551 ที่ยกคำร้องทุกข์ของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส อดีต ผบ.ตร. ที่ร้องทุกข์คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 35/2551 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน 294,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด

คดีนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ได้ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี สตช. ก.ตร. คณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และสำนักงาน ก.ตร. ในคดีหมายเลขดำที่ 1413/2551 เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2551 และในคดีหมายเลขดำที่ 1924/2551 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2551 ว่า นายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช) ในขณะนั้น มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ขณะดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ถูก พ.ต.อ.ทินกร มั่งคั่ง พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ โมรานนท์ และ บริษัท แพล็ททินัม มอเตอร์ เซลส์ จำกัด กล่าวหาร้องเรียนว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตในโครงการเช่าซื้อรถยนต์ สตช. มีพฤติการณ์ใช้ถ้อยคำมิบังควร และไม่เหมาะสม หมิ่นเบื้องสูง และดำเนินการบริหารงานบุคคลโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งขอให้ศาลสั่งนายกรัฐมนตรี และ สตช. ร่วมชดใช้ค่าเสียหายอันเกี่ยวเนื่องกับคำสั่งดังกล่าว แก่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ ซึ่งต่อมา ศาลมีคำสั่งรวมพิจารณาคดีทั้งสองคดีเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา

ทั้งนี้ ศาลปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ว่า พ.ร.บ.ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535 จะให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลสั่งให้ข้าราชการ ซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ แต่การใช้อำนาจดังกล่าว จะต้องคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นเหมาะสม และประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ จะต้องไม่กระทำโดยมีอคติ หรือเจตนากลั่นแกล้งข้าราชการผู้ถูกย้ายให้ได้รับความเสียหาย

แต่จากบันทึกข้อความของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0101/31 ลงวันที่ 29 ก.พ. 2551 ไม่ปรากฏว่า มีการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงในการนำเสนอให้นายกรัฐมนตรี ออกคำสั่งให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ว่า มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าประโยชน์ที่ตกแก่ประชาชนอย่างไร หากแต่อ้างว่า ถ้ายังให้อยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา หรือก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยใน สตช. ขึ้น โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยใน สตช.หรือไม่ ประการใด

นอกจากนี้ การที่นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งดังกล่าวในวันเดียวกับการมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ โดยอ้างว่า จะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน ทั้งที่ยังไม่มีการเริ่มสอบสวนพิจารณาแม้แต่น้อย เท่ากับเป็นการออกคำสั่งโดยไม่มีข้อเท็จจริงรองรับ หรือไม่มีเหตุอันสมควร คำสั่งให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ไปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่โดยที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้เกษียณอายุราชการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2551 คำสั่งดังกล่าวจึงสิ้นผลไปแล้ว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องมีคำพิพากษา อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลได้วินิจฉัยไปแล้วว่า คำสั่งให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น มติคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ในการประชุมครั้งที่ 18/2551 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2551 ที่ยกคำร้องทุกข์ของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส อดีต ผบ.ตร. ที่ร้องทุกข์ในกรณีดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

เมื่อ คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ ใช้เวลาตั้งแต่ วันที่ 29 ก.พ. 2551 จนถึงวันที่ 24 ธ.ค. 2553 รวมระยะเวลา 30 เดือน ไม่อาจหาหลักฐานมารับฟังจนน่าเชื่อว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้กระทำความผิดร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหา ย่อมแสดงว่า การดำเนินการทางวินัยร้ายแรง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ การที่นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงการที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นการใช้อำนาจออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระทำละเมิดแก่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม การที่นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นการใช้อำนาจภายใต้ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 สตช.จึงต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดของ นายกรัฐมนตรี ด้วยการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนเงินประจำตำแหน่ง แก่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2551 จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2551 เป็นเงิน 294,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ฟ้องเป็นต้นไป

ศาลจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ในการประชุมครั้งที่ 18/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ที่ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีที่ร้องทุกข์คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 35/2551 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี และให้ สตช.รับผิด ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 294,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

"ชัชชาติ" ประกาศชัย เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ขอรับใช้ทุกคน ทำงานครบ 4 ปี
09:28

"ชัชชาติ" ประกาศชัย เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ขอรับใช้ทุกคน ทำงานครบ 4 ปี

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:53 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์