นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวในพิธีประกาศเกียรติคุณพร้อมมอบโล่เกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 เนื่องในวันปกรณ์ 2567 ว่า ปัจจุบันปัญหาสังคมมีความหลากหลายและมีความท้าทายหลายมิติ นักสังคมสงเคราะห์กับงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการคุ้มครองทางสังคม การทํางานในรูปแบบวิชาชีพภายในหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงอาสาสมัคร ที่เสียสละอุทิศเวลาทํางานกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง แต่ละภาคส่วน จึงเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนการทํางานให้สังคมไทยดำรงอยู่ได้โดยปกติสุข

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่า ปีนี้มีผู้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ 16 คน ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ได้แก่ นางสุจิรา เนาวรัตน์, น.ส.ศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย, น.ส.กุลธีชาดา พรเจริญ, พ.ต.ท.หญิง วาริณี ขันธสิทธิ์, นางธิดารัตน์ ชูศรี และ น.ส.วรพร เกวลิน 2.ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 3 คน ได้แก่ นายพิเชฐพงศ์ อินทรสกุล, นายวาธิต ธรรมจง และ ศ.ดร.นฤมล นิราทร และ 3.นักสังคม สงเคราะห์อาสาสมัคร 7 คน ได้แก่ นายอติพล ดำพิลา, น.ส.สุกัญญา ประจวบเหมาะ, นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา, นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล, น.ส.ธันยลักษณ์ พรหมมณี, นางอรชุน เหลืองวิเศษกาล และนายพิจิตร กอบัว.

อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่