นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2566 พบว่า คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพใน 4 เรื่องคือ 1.สูบบุหรี่ 2.ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.กินอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ และ 4.มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งทำให้อัตราการมีกิจกรรมทางกายลดลงจาก 74.6% ในปี 2562 เหลือ 68.1% ในปี 2566 สสส. จึงร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) กลุ่ม we!park และภาคีเครือข่ายพัฒนาเมืองสุขภาวะและชุมชนสุขภาวะ ขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่สุขภาวะเพื่อให้คนทุกคนเข้าถึงได้ เน้นพัฒนาพื้นที่ตอบโจทย์การใช้งานของชุมชน โดยจัดกิจกรรม “พัก กะ Park” กระตุ้นสังคมให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ

ด้าน น.ส.นิรมล ราศรี ผอ.สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สสส.และภาคีเครือข่าย พัฒนานวัตกรรมแนวคิดพื้นที่เพื่อสุขภาพที่ดี โดยปรับพื้นที่ให้คนในชุมชนบริเวณรอบข้างสามารถใช้ชีวิตได้อย่างกระฉับกระเฉงด้วยความปลอดภัย โดยมีการจัดอบรมนักพัฒนาพื้นที่สาธารณะและขยายผลเป็นนวัตกรรม “พัก กะ Park” จะเปิด นำร่องที่อุทยานเบญจสิริ ในวันที่  24  มี.ค. และ 31 มี.ค.นี้ ทั้งนี้มุ่งเป้าหมายพัฒนาพื้นที่สุขภาวะต้นแบบ 150 แห่งใน 50 เขตพื้นที่กรุงเทพฯ.

อ่าน "คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ" ทั้งหมดที่นี่