นายสมชาย เดชากรณ์ ผอ.สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกทม. กล่าวว่า สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า เนื่องจากมีสภาพชำรุดเสียหายมาก อย่างไรก็ตาม ป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเป็นโบราณสถานที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรจึงได้ขอความอนุเคราะห์กรมศิลปากรพิจารณาแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬ และกรมศิลปากรมีหนังสือแจ้งให้ สวพ. ปรับปรุงแบบรายละเอียด โดยให้หารือร่วมกับสถาปนิกและวิศวกรของกรมศิลปากรและจัดทำรูปแบบรายการรายละเอียดการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าเสนอกรมศิลปากรพิจารณาอีกครั้ง หลังจากนั้นกรมศิลปากรได้อนุญาตให้ดำเนินการบูรณะได้ตามรูปแบบที่เสนอไว้ รวมทั้งให้ขุดค้นทางโบราณคดีเพิ่มเติม ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความล่าช้าทั้งนี้ สวพ.ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด มีระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน โดยสิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 ส.ค.2565 แต่เนื่องจากข้อจำกัดข้างต้นทำให้เกิดความล่าช้า จึงจำเป็นต้องขยายและแก้ไขสัญญาออกไปอีก 833 วันโดยจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 พ.ย.2565 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา คาดว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จตามกระบวนการของสัญญา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่าสำนักสิ่งแวดล้อมได้ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะป้อมมหากาฬในส่วนที่ดูแลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยออกแบบเป็นสวนไม้ดอกและจุดชมวิวถ่ายภาพท่ามกลางแปลงไม้ดอกหลากสีสัน โดยจะมีการเปลี่ยนไม้ดอกหลากหลายชนิดตามฤดูกาล.