กทม. ออกประกาศฉบับที่ 44 ร้านอาหาร-ห้าง ขยายเวลาเปิดไม่เกิน 4 ทุ่ม

ข่าว

  กทม. ออกประกาศฉบับที่ 44 ร้านอาหาร-ห้าง ขยายเวลาเปิดไม่เกิน 4 ทุ่ม

  ไทยรัฐออนไลน์

  16 ต.ค. 2564 06:00 น.

  ประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 44 ขยายเวลาให้บริการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด เปิดได้ไม่เกินเวลา 22.00 น. เริ่ม 16-31 ต.ค.นี้

  วันที่ 15 ตุลาคม 2564 กรุงเทพมหานคร เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงนามโดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 44)

  โดยมีข้อความระบุถึงการปรับปรุงและผ่อนคลายความเข้มงวดของมาตรการควบคุมโรคต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับภาพรวมของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก

  ดังนั้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 30/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

  1. ให้ปิดสถานที่ตามข้อ 1 ของประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 43) ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 และให้ดำเนินการตามข้อ 2 ของประกาศดังกล่าว เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ และให้สถานที่ดังต่อไปนี้ สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะโดยเคร่งครัด

  1.1 ให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้แล้ว และมีเงื่อนไขเรื่องกำหนดเวลาทำการไว้ตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 43) ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เช่น ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สวนสาธารณะ สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติแต่ไม่เกินเวลา 22.00 น. เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน

  1.2 ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด สามารถเปิดเพื่อการจำหน่ายสินค้าได้ทุกประเภท ตามเวลาปกติจนถึงเวลา 22.00 น. โดยการเปิดให้บริการเครื่องเล่นในสถานที่ดังกล่าว ให้สำนักงานเขตพื้นที่ประเมินและพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม

  สำหรับร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน ให้ปิดการให้บริการในช่วงระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

  1.3 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สามารถเปิดให้บริการในลักษณะของการดูแลผู้สูงอายุแบบเช้าไปเย็นกลับได้ โดยให้สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม โดยกำหนด เงื่อนไขให้ผู้รับบริการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด และให้ผู้ประกอบการสุ่มตรวจบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกสัปดาห์โดยการใช้ชุดตรวจ และน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง เพื่อยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 หรือโดยวิธีการที่ทางราชการกำหนด

  1.4 โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงานพิธีตามประเพณีนิยมได้จนถึงเวลา 22.00 น. โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัย สำหรับองค์กรที่กำหนด เช่น การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน การให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา การจัดให้มีช่วงเวลาพักเพื่อการระบายอากาศของห้องประชุม การจัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุด การเว้นระยะห่างไม่ให้แออัด รวมทั้งดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานส่งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กำหนดอย่างเคร่งครัด

  1.5 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงานพิธีตามประเพณีนิยมได้ จนถึงเวลา 22.00 น. โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด เช่นเดียวกับกรณีตามข้อ 1.4 โดยยังคงให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขายและปิดให้บริการในส่วนที่เป็นร้านเกม ตู้เกม เครื่องเล่น สวนสนุก และสวนน้ำ

  1.6 สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็กโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่ ประเมินและพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม

  2. ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน โดยให้เป็นไปตามข้อห้ามและข้อยกเว้นตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 และข้อกำหนดออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564

  ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิด ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

  ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   กทม.ร้านอาหารห้างห้างสรรพสินค้าโรงหนังตลาดคลายล็อกประกาศฉบับ 44โควิด-19ล็อกดาวน์

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07:34 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์