"ยุทธนา" ลุยงานจนนาทีสุดท้าย มอบรางวัลการบริหารองค์กรธนารักษ์ดีเด่น 64

ข่าว

  "ยุทธนา" ลุยงานจนนาทีสุดท้าย มอบรางวัลการบริหารองค์กรธนารักษ์ดีเด่น 64

  ไทยรัฐออนไลน์

  1 ต.ค. 2564 14:36 น.

  อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบรางวัล "การบริหารจัดการองค์ความรู้ของกรมธนารักษ์ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2564 และร่วมลงนามบันทึกแสดงเจตนาให้คำมั่น โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ แถลงข่าวการอนุญาตให้กรมพลศึกษาใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างสนามกีฬาใหญ่ที่สุดของประเทศไทย พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง ส่งมอบ-รับมอบที่ราชพัสดุ จากการยาสูบแห่งประเทศไทย

  เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 ก.ย. 64 ที่อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ นายยุทธนา หยิมการุณ เปิดเผยว่า วันนี้ได้เป็นประธานการจัดงานมอบรางวัลการบริหารจัดการองค์ความรู้ของกรมธนารักษ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์

  ซึ่งการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการความรู้ของกรมธนารักษ์ ได้ดำเนินกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสร้างแรงจูงใจและเพิ่มคุณภาพในการจัดทำองค์ความรู้ และเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในด้านการจัดการความรู้ โดยที่ในงานดังกล่าวข้างต้น มีพิธีการรับรางวัลดังนี้

  1. รางวัล KM ทั้งประเภทหน่วยงานและบุคคล และ PMQA ระดับหน่วยงาน
  2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น / บุคคลดีเด่น / ผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์ฯ ของกรมธนารักษ์
  3. รางวัลโครงการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นฯ และบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ภายในหน่อยงานของกรมธนารักษ์

  ทั้งนี้การจัดประกวด ผลงาน ด้านการจัดการองค์ความรู้และมีการยกย่องชมเชยและมอบโล่รางวัล มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยหน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นที่มีส่วนร่วมในการผลักดัน กระบวนการจัดการองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและความสำเร็จในการปฏิบัติงานภารกิจอย่างต่อเนื่อง

  จากนั้นเวลา 11.00 น. นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และบริษัทผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ร่วมลงนามบันทึกแสดงเจตนาให้คำมั่นในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้าง โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  1. บริษัท เกียรตินครวิศวกรรม จำกัด ในโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ บนที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ จบ.377 (บางส่วน) ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

  2. บริษัท ไลก้า บิลด์ดิ้ง จำกัด ในโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ บนที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ นบ.๙๗๓ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ บนที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ อบ.1(บางส่วน) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

  3. บริษัท เอกโกวิท บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ บนที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ นบ.๙๗๓ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และเข้าทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมและสิ่งปลูกสร้างฯ กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกราย ตลอดจนจะทำหน้าที่ก่อสร้างโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  ต่อมาในเวลา 11.30 น. นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้มอบหนังสืออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ ให้กับกรมพลศึกษา โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นผู้รับมอบ และมีผู้บริหารกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมพลศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน

  โดยหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าว เป็นที่ราชพัสดุที่กรมพลศึกษา มีความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป. 598-สป. 611 และ สป. 1518 (บริเวณสถานีวิทยุการบินบางปิ้ง) รวม 15 แปลง ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 600-0-00 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารและสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ขนาดความจุ 80,000 ที่นั่ง อาคารจัดการแข่งขันกีฬาในร่ม และสวนสาธารณะ รวมถึงอาคารที่ทำการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอาคารสำนักงานของกรมพลศึกษา

  สำหรับการมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 ในการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดเพื่อประโยชน์ในทางราชการและประชาชน

  โดยกรมธนารักษ์มุ่งหวังที่จะนำที่ราชพัสดุมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อนำไปสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

  นายยุทธนา กล่าวต่อว่า ช่วงเวลา 14.30 น. กรมธนารักษ์ และการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงส่งมอบ-รับมอบ ที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 โดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบการแบ่งแยกทรัพย์สินระหว่างกรมธนารักษ์ และการยาสูบแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งทรัพย์สินออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

  1.กลุ่มที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงาน โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ หรือใช้ในกิจการของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง และที่ดินที่การยาสูบแห่งประเทศไทย นำไปพัฒนาเพื่อรองรับการดำเนินกิจการในอนาคต ในพื้นที่ 20 จังหวัด จำนวน 149 แปลง ให้โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย 2.กลุ่มที่ดินที่การยาสูบแห่งประเทศไทย ต้องส่งคืนให้กรมธนารักษ์ ในพื้นที่ 8 จังหวัด จำนวน 33 แปลง

  นายยุทธนา กล่าวเพิ่มว่า ในที่ดินกลุ่มที่ 1 กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่การยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงเหลือกลุ่มที่ดินที่ต้องส่งคืนให้กรมธนารักษ์ เพื่อนำมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์
  จึงได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงส่งมอบ-รับมอบที่ราชพัสดุกลุ่มที่ 2 ในพื้นที่ 8 จังหวัด จำนวน 33 แปลง ให้แก่กรมธนารักษ์ ตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อให้การดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยเมื่อกรมธนารักษ์ได้รับมอบที่ดินดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ตามภารกิจของรัฐ และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรมธนารักษ์อธิบดีกรมธนารักษ์มอบรางวัลการบริหารจัดการองค์ความรู้64มอบที่ราชพัสดุโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยตำรวจมอบที่ยาสูบข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 23:31 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์