"ศักดิ์สยาม" ถก กบร.เตรียมพร้อมเปิด ปท. จัดข่าวสารการบิน-ใบอนุญาตโดรน

ข่าว

  "ศักดิ์สยาม" ถก กบร.เตรียมพร้อมเปิด ปท. จัดข่าวสารการบิน-ใบอนุญาตโดรน

  ไทยรัฐออนไลน์

  17 ก.ย. 2564 03:24 น.

  รมว.คมนาคม นั่งหัวโต๊ะ ประชุม กบร.เตรียมความพร้อมนโยบายเปิดประเทศ 120 วัน ของนายกฯ พร้อมมุ่งสู่การบริหารจัดการข่าวสารการบินตามมาตรฐานสากล

  เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 ที่ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ครั้งที่ 9/2564 นําโดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กบร.ได้พิจารณาการเตรียมความพร้อมตามนโยบายเปิดประเทศใน 120 วัน โดยประธาน กบร.ได้มอบนโยบายให้สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรองรับนโยบายการ เปิดประเทศใน 120 วันของรัฐบาล ซึ่งในเดือนตุลาคม 2564 ถือเป็นการเปิดครั้งใหญ่ที่สุดทั้งเฟส 2 และเฟส 3 รวม 26 จังหวัด 

  ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการท่องเที่ยว ทั้งของคนไทยและต่างชาติกระจายไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ ประกอบกับเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) อีกด้วย โดยให้นําบทเรียนจากโครงการแซนด์บ็อกซ์ ที่เปิดก่อนหน้ามาปรับปรุงแก้ไข และเร่งดําเนินการตามนโยบายการบินวิถีใหม่ (New Normal) ที่จะมีการนําเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในกิจการการบินให้ สามารถนํามาเริ่มใช้ได้โดยเร็ว 

  ขณะเดียวกัน ประธาน กบร.ยังได้มอบนโยบายให้ CAAT เป็นศูนย์กลางดําเนินการร่วมกับกระทรวงคมนาคมในการประสานงานและเตรียมการ เพื่อให้บุคลากรทางการบินซึ่งปฏิบัติงานสัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับผู้โดยสาร ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อให้มีความพร้อมสําหรับการปฏิบัติการบิน โดยเฉพาะในช่วงการเปิดประเทศในเดือนตุลาคมนี้ด้วย 

  นอกจากนี้ยังได้ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน โดยเฉพาะประเด็นด้านการพัฒนาการบริหารข่าวสารการบินของประเทศไทยไปสู่มาตรฐานสากล และเร่งรัด CAAT พิจารณาอนุญาตโดรนขนาดใหญ่ให้บินได้อย่างถูกกฎหมาย โดยการติดตามความคืบหน้าการพัฒนางานด้านการบริหารข่าวสารการบินของประเทศไทยนั้น เพื่อให้ไปสู่ระบบมาตรฐานสากล โดยพัฒนาระบบบริการข่าวสารการบินไปสู่การบริหารข่าวสารการบินแบบดิจิทัล 

  ทั้งนี้เพื่อต่อยอดการพัฒนาสําหรับการเชื่อมต่อกับ SWIM หรือ System Wide Information Management ซึ่งเป็นโครงข่ายอินเทอร์เน็ตการบินของโลก ที่มีการบริหารจัดการข่าวสารการบินทั้งระบบ ที่จะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเติบโตของการขนส่งทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต และเชื่อมโยงระบบการบริหารข่าวสารการบินตามมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับแผนการเดินอากาศสากลของ ICAO และของภูมิภาค

  ประธาน กบร. ยังได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนางาน ด้านการบริหารข่าวสารการบินของประเทศไทย ให้ไปสู่ระบบมาตรฐานสากล โดยพัฒนาระบบบริการข่าวสารการบินไปสู่การบริหารข่าวสารการบินแบบดิจิทัล เพื่อต่อยอดการพัฒนาสําหรับการเชื่อมต่อกับ SWIM หรือ System Wide Information Management ซึ่งเป็นโครงข่ายอินเทอร์เน็ตการบินของโลก ที่มีการบริหารจัดการข่าวสารการบินทั้งระบบ ที่จะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเติบโตของการขนส่งทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต และเชื่อมโยงระบบการบริหารข่าวสารการบินตามมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับแผนการเดินอากาศสากลของ ICAO และของภูมิภาค

  สำหรับความคืบหน้าล่าสุด CAAT ได้จัดทําแผนดําเนินการพัฒนางาน ด้านการบริหารข่าวสารการบิน (Aeronautical Information Management: AIM) และเสนอต่อ กบร.ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว แต่ที่ประชุมเน้นย้ำให้ดําเนินการตามระเบียบ กฎหมายมติคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างจากประเทศอื่นเป็นต้นแบบ เช่น สิงคโปร์ รวมถึงเร่งรัตกรอบการดําเนินการ โดย CAAT รับข้อสั่งการไป ดําเนินการตามแผนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ครบถ้วน 

  โดยการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้การบริการข่าวสารการบินของประเทศดําเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปิดให้มีนิติบุคคลทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ ข่าวสารการบิน (AIS Provider) แทน CAAT โดยหลังจากนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 CAAT จะดําเนินการตามแผนฯ รวมถึงตรวจสอบออกใบรับรองให้นิติบุคคลเป็น AIS Provider แทน คาดว่าในกลางปีหน้าประมาณเดือนมิถุนายน 2565 CAAT จะสามารถส่งมอบ/ถ่ายโอนงานให้นิติบุคคล ดําเนินงานได้โดยตั้งเป้าหมายการพัฒนาต่อไปสู่การบริหารจัดการข่าวสารการบินทั้งระบบ (SWIM) ในปี 2567 

  ส่วนการพิจารณาอนุญาตโดรน กบร.ให้ CAAT เร่งรัดแก้ไขกฎระเบียบการอนุญาตโดรนขนาดใหญ่ (น้ําหนักเกิน 25 กิโลกรัมขึ้นไป) ที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อการเกษตร ซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้ยื่นขออนุญาตเข้ามาเป็นจํานวนมาก ภายในเดือนนี้ CAAT จะทยอยขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ผู้ยื่นขออนุญาตที่มีความพร้อมสามารถใช้โดรนเพื่อการเกษตรได้อย่างถูกกฎหมายภายในเดือนตุลาคม 2564 

  ขณะที่โดรนที่มีน้ําหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม ที่ประชุมได้รับรายงานว่า CAAT ปัจจุบันไม่มีคําขออนุญาตคงค้างเป็นจํานวนมาก และใช้เวลาเกินกว่าที่กําหนดแล้วตามนโยบาย Set Zero โดยสามารถทยอยขึ้นทะเบียน ได้ตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่กําหนดตามปกติ 

  ประธาน กบร.ยังได้แสดงความห่วงใยต่อการอยู่รอดของสายการบินสัญชาติไทย ซึ่งประสบปัญหาวิกฤติมาอย่างต่อเนื่อง จึงให้ CAAT เร่งรัดดําเนินการเพื่อให้มีข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค และการสูญเสียความสามารถด้านกิจการการบินของประเทศ โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงปี 2568 เป็นต้นไป เพื่อเสนอข้อมูลต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความช่วยเหลือสายการบิน ให้ได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) โดยเร็ว

  ที่ประชุม กบร.ยังเน้นย้ำให้ CAAT เร่งรัดดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ที่ได้รับจากการตรวจประเมิน ตามโครงการยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลด้านความปลอดภัย ตามการประเมินความปลอดภัยการบิน ระหว่างประเทศ (IASA: International Aviation Safety Assessment) ขององค์การบริหารการบิน แห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) โดยมีเป้าหมายเดิม คือ เพื่อยกระดับประเทศไทยกลับคืนสู่ Category 1 ภายในปี 2564 

  การกลับสู่ Category 1 จะทําให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศ ที่ระบบการกํากับดูแลความปลอดภัย การบินพลเรือนเป็นไปตามมาตรฐานของ FAA IASA ซึ่งจะส่งผลดีให้สายการบินของไทยบินตรงไปยังสหรัฐฯ ได้ และทําการบินร่วมได้ตามปกติ (Code Sharing) รวมถึงยังจะส่งผลต่อการขอเพิ่มจํานวนเที่ยวบินจากไทย ไปยังประเทศอื่นที่ยึดถือผลประเมินของ FAA ด้วย เช่น เกาหลีใต้ เป็นต้น

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   ศักดิ์สยาม ชิดชอบรมว.คมนาคมกระทรวงคมนาคมกบร.เปิดประเทศการบินโดรนข่าวทั่วไป

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20:43 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์