ไลฟ์สไตล์
100 year

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศชะลอโครงการ Golf Quarantine จนกว่าโควิดจะคลี่คลาย

ไทยรัฐออนไลน์
10 มิ.ย. 2564 10:10 น.
SHARE

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชะลอการรับนักกอล์ฟและผู้ติดตามในโครงการ Golf Quarantine จนกว่าโควิด-19 จะคลี่คลาย

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 เรื่อง ชะลอการรับนักกอล์ฟและผู้ติดตามในโครงการ Golf Quarantine (GO) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ลงนามโดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 มีเนื้อหา ดังนี้

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้เห็นชอบให้ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยปรับระยะเวลาจาก 7 หรือ 10 วัน เป็น 14 วันทุกประเภท ครอบคลุมกลุ่มบุคคลใน (1) (3) (5) 5.1 กรณีอยู่เกิน 7 วัน และ 5.3 (6) (7) (8) (9) (10) (11) โดยไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพัก ยกเว้นเพื่อการตรวจหาเชื้อและรักษาพยาบาล ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 กำหนดให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตาม (11.1) เฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาต และมีการกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคเป็นการเฉพาะ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตาม (11.2) ของคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 4/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เข้ารับการกักกันสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบในหลักการให้ชะลอการรับนักกอล์ฟและผู้ติดตามในโครงการสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

จึงอาศัยอำนาจตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 เรื่อง ชะลอการรับนักกอล์ฟและผู้ติดตามในโครงการ Golf Quarantine (GQ) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย"

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้กิจการกอล์ฟที่เข้าร่วมเป็นสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) ทุกแห่ง ชะลอการรับนักกอล์ฟชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตามในโครงการ Golf Quarantine (GQ) จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะคลี่คลาย ยกเว้นนักกอล์ฟและผู้ติดตามที่ได้รับหนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ สามารถเดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยได้ โดยปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19Golf Quarantineนักกอล์ฟราชกิจจานุเบกษาชะลอ Golf Quarantineกิจการกอล์ฟสถานกักกันในกิจการกอล์ฟไฮไลต์ไวรัสโคโรน่าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 13:15 น.