สรุปผู้ติดเชื้อโควิด ทำงานในสังกัด ก.ศึกษาฯ ยอดสะสม 26 ราย เสียชีวิต 1

ข่าว

สรุปผู้ติดเชื้อโควิด ทำงานในสังกัด ก.ศึกษาฯ ยอดสะสม 26 ราย เสียชีวิต 1

ไทยรัฐออนไลน์

6 พ.ค. 2564 14:29 น.

บันทึก

กระทรวงศึกษาธิการ สรุปตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของผู้ทำงานในสังกัด วันนี้เพิ่มขึ้นอีก 1 รวมสะสม 26 ราย เสียชีวิต 1

วันที่ 6 พ.ค. 2564 กระทรวงศึกษาธิการ รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 (ข้อมูล ณ เวลา 09.30 น.ที่ผ่านมา) ที่ปฏิบัติงานในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพิ่ม 1 ราย เป็นนักวิชาการ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (เพศชาย)

สรุปสถานการณ์ขณะนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำงานในกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 26 ราย แยกเป็นเพศหญิง 19 ราย เพศชาย 7 ราย (เสียชีวิต 1 ราย ออกจากโรงพยาบาลแล้ว 15 ราย) ดังนี้

1. ข้าราชการ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สป.) 10 เม.ย. 2564 (เพศชาย) ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
2. ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 18 เม.ย. 2564 (เพศหญิง) เสียชีวิต
3. อัตราจ้างเหมาบริการ สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 19 เม.ย. 2564 (เพศชาย) ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
4. พนักงานกองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ 20 เม.ย. 2564 (เพศหญิง) ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
5. พนักงานกองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ 20 เม.ย. 2564 (เพศหญิง) ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
6. ข้าราชการ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 22 เม.ย. 2564 (เพศหญิง) ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
7. ข้าราชการ กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 22 เม.ย. 2564 (เพศหญิง) ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
8. ข้าราชการ กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 22 เม.ย. 2564 (เพศชาย) ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
9. อัตราจ้างเหมาบริการ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 22 เม.ย. 2564 (เพศหญิง) ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
10. อัตราจ้างเหมาบริการ กลุ่มโทรทัศน์ฯ OBEC Channel ห้องควบคุมห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.5 ชั้น 9 ห้อง DOC สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 22 เม.ย. 2564 (เพศหญิง)
11. อัตราจ้างเหมาบริการ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 23 เม.ย. 2564 (เพศหญิง) ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
12. ข้าราชการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 23 เม.ย. 2564 (เพศชาย) ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
13. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ กลุ่มงานสินเชื่อ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ 23 เม.ย. 2564 (เพศชาย) ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
14. เจ้าหน้าที่เงินสะสมและเงินสมทบ กลุ่มงานเงินสะสมและเงินสมทบ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ 23 เม.ย. 2564 (เพศหญิง) ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
15. เจ้าหน้าที่เงินสะสมและเงินสมทบ กลุ่มงานเงินสะสมและเงินสมทบ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ 23 เม.ย. 2564 (เพศหญิง) ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
16. อัตราจ้างเหมาบริการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 24 เม.ย. 2564 (เพศหญิง)
17. นิสิตฝึกงาน ที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2564 (เพศหญิง)
18. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ กลุ่มงานสินเชื่อ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ 24 เม.ย. 2564 (เพศหญิง)
19. เจ้าหน้าที่เงินทุนเลี้ยงชีพ กลุ่มงานเงินทุนเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ 24 เม.ย. 2564 (เพศหญิง) ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
20. เจ้าหน้าที่สวัสดิการ กลุ่มงานสวัสดิการ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ 24 เม.ย. 2564 (เพศชาย) ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
21. เจ้าหน้าที่งานบุคคล กลุ่มงานบริหารสำนักงาน กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ 25 เม.ย. 2564 (เพศหญิง)
22. พนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาบริการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 26 เม.ย. 2564 (เพศชาย)
23. ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 28 เม.ย. 2564 (เพศหญิง)
24. พนักงานราชการ งานตรวจสอบ กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2 พ.ค. 2564 (เพศหญิง)
25. พนักงาน สำนักบริหารทรัพย์สิน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 5 พ.ค. 2564 (เพศหญิง)
26. นักวิชาการ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 6 พ.ค. 2564 (เพศชาย)

แยกเป็นสังกัด (ตามพื้นที่ที่ทำงาน)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 8 ราย
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สป.) 3 ราย
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3 ราย
กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ 9 ราย
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 1 ราย
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 1 ราย
คุรุสภา 1 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เพลิงไหม้“Mountain B”ดับอีกรายที่ 19
03:57

เพลิงไหม้“Mountain B”ดับอีกรายที่ 19

ApplicationMy Thairath

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08:08 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์