ไลฟ์สไตล์
100 year

ราชกิจจาฯ เผยกฎกระทรวงแรงงาน เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเป็น 800

ไทยรัฐออนไลน์
22 ม.ค. 2564 19:31 น.
SHARE

“สุชาติ” ลงนามกฎกระทรวงแรงงาน ปรับเพิ่มการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน บรรเทาภาระและให้สอดคล้องสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 22 ม.ค. 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงนามเมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่ผ่านมา มีเนื้อหาระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข่าวแนะนำ

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ.2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตรา 800 บาท ต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน”

พร้อมระบุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับเงินประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระของผู้ประกันตน และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เงินสงเคราะห์บุตรเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาทจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรราชกิจจานุเบกษากระทรวงแรงงานผู้ประกันตนประกันสังคม

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17:06 น.