กรมป่าไม้ให้ออกแล้ว 11 ข้าราชการ หลัง ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดข้าราชการกรมป่าไม้ 15 ราย ให้ไล่ออกจากราชการ ทั้งเรื่องปลูกป่าและการจัดซื้อจัดจ้างผิดปกติ ด้านอธิบดีกรมป่าไม้เผย 11 รายแรก อ.ก.พ. กรม ป่าไม้ มีมติยืนตาม ป.ป.ช. เหลืออีก 4 ราย รอเข้าที่ ประชุม อ.ก.พ.กระทรวงทรัพยากรฯ เนื่องจากเป็นข้าราชการระดับ 9

ที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้ แจ้งผลการชี้มูลความผิดหลังการตรวจสอบการทุจริตของข้าราชการกรมป่าไม้ ที่ถูกร้องเรียน จำนวน 3 ชุด รวม 15 ราย ว่ามีการกระทำความผิดจริงและให้ไล่ออกจากราชการ โดยข้าราชการชุดแรก จำนวน 10 ราย กรณีโครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย (โครงการป่าแม่สรอย) อ.วังชิ้น จ.แพร่ เมื่อปี 2548 ใช้วิธีจ้างเหมา ประกอบด้วย นายจรัส นีรนาทไพบูลย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ 5 สังกัดสวนปลูกป่าภาครัฐ นายประสิทธิ์ จารุชาต เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ 6 สังกัดสวนปลูกป่าภาครัฐ นายบัณฑิต พันธุ์ณรงค์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ 5 สังกัดสวนปลูกป่าภาครัฐ นายประวีณ หวังระบอบ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ 5 สังกัดสวนปลูกป่าภาครัฐ นายภัทรภูมิ พงค์พานิช เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ 5 สังกัดสวนปลูกป่าภาครัฐ นายราเชนทร์ อินทรพันธ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ 5 สังกัดสวนปลูกป่าภาครัฐ นายศฤงคาร ไชยเจริญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสังกัดกลุ่มปฏิบัติภารกิจบริหารส่วนภูมิภาค (ด้านป่าไม้) จ.แพร่ นายวสันต์ กันทะวงค์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสังกัดส่วนป้องกันและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการและควบคุมไฟป่า นายอัครชัย อาสุ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสังกัดส่วนเพาะชำกล้าไม้ช่วยราชการสวนปลูกป่าภาครัฐและนายสุภกิจ สืบสุโกศล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสังกัดส่วนเพาะชำกล้าไม้ช่วยราชการสวนปลูกป่าภาครัฐ

...

ชุดที่สอง จำนวน 1 คน คือ นายบุญสืบ สมัครราช กรณีการจัดซื้อจัดจ้างการปลูกป่าที่ จ.กระบี่ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (สาขากระบี่) และชุดที่สาม จำนวน 4 คน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดวงใจสีเขียว ร่วมใจปลูกป่า ภายใต้โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า ที่ จ.ราชบุรี ปี 2556 ประกอบด้วย นายสุขุม มิสสัสสา เมื่อครั้งเป็น ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ นายเสกสันต์ มานะอุดมสิน ผอ.ส่วนพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ นายรัฐภาคย์ ศรีน้อย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้และนายฉัตรชัย กาญจนะคช นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

ด้านนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ป.ป.ช.ส่งเรื่องการชี้มูลความผิดของข้าราชการ ป่าไม้ จำนวน 15 รายมาจริง ชุดแรกได้นำเข้าที่ประชุมสู่ อ.ก.พ.กรมป่าไม้ แล้ว ปรากฏว่า อ.ก.พ.กรมป่าไม้ มีมติยืนตามที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดคือให้ไล่ออกจากราชการ ทราบว่าข้าราชการที่ถูกชี้มูลเสียชีวิตไป 1 คน เหลืออีก 9 คน กำลังทำเรื่องอุทธรณ์ผ่านศาลปกครอง ขณะที่รายของนายบุญสืบ สมัครราช อ.ก.พ.กรมป่าไม้ ก็มีมติยืนตามการชี้มูลของ ป.ป.ช.คือ ให้ไล่ออกจากราชการ ส่วนอีก 4 คน จะนำเข้าสู่ที่ประชุม อ.ก.พ.ทส.เนื่องจากข้าราชการที่ถูกชี้มูลเป็นข้าราชการระดับ 9

อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ การชี้มูลของ ป.ป.ช.ส่วนใหญ่จะมีผู้ร้องเรียนไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่น ดิน (สตง.) จากนั้น สตง.ตรวจสอบแล้วส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบข้อมูลความผิดก่อนชี้มูล โดยตนได้กำชับให้ข้าราช การและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ อย่าประมาท