กตส.พัฒนาโปรแกรมบัญชีสหกรณ์ครบวงจร FAS สร้างความเข้มแข็งทางการเงิน

ข่าว

กตส.พัฒนาโปรแกรมบัญชีสหกรณ์ครบวงจร FAS สร้างความเข้มแข็งทางการเงิน

ไทยรัฐออนไลน์

2 ก.ย. 2563 14:24 น.

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร FAS ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินของสหกรณ์ ให้มีระบบการเงินการบัญชีและมีการควบคุมภายในที่ดี


เมื่อวันที่ 2 ก.ย.63 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันรูปแบบการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์มีการปรับเปลี่ยนให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการปรับตัวให้ทัดเทียมกับภาคเอกชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้พัฒนาระบบบัญชีให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ในปัจจุบัน ซึ่งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Cooperative Full Pack Accounting Software : FAS) เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่กรมฯออกแบบให้ครอบคลุมตามธุรกิจของสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน


สำหรับหลักการทำงานของโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ประกอบด้วย 1.ระบบสมาชิกและหุ้น เป็นระบบรองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมาชิกสำหรับการทำงานของทุกระบบงานย่อย รองรับการจัดทำทะเบียนหุ้นและประวัติสมาชิกได้อย่างถูกต้อง รองรับการเชื่อมโยงกับระบบจัดชั้นสมาชิก รองรับการพิมพ์หนังสือยืนยันยอดสมาชิก และรองรับการคำนวณเงินปันผลและจ่ายเงินปันผล/เฉลี่ยคืนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

2.ระบบเงินรับฝาก เป็นระบบที่รองรับเงื่อนไขเงินรับฝากของสหกรณ์ได้หลากหลาย สามารถคำนวณดอกเบี้ยจ่ายและประมาณการดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตได้ รองรับการจัดทำบัญชีย่อยเงินรับฝากทันทีที่เกิดรายการและรองรับการจัดทำรายงานธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 3.ระบบเงินให้กู้ เป็นระบบรองรับการจัดทำบัญชีย่อยเงินให้กู้ รองรับการคำนวณดอกเบี้ยค้างรับได้ทุกวันเป็นรายสัญญา อีกทั้งยังสามารถรองรับการจดจำนองหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันและไถ่ถอนการจำนอง รองรับการเชื่อมโยงกับระบบการจัดการสินเชื่อสำหรับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการของรัฐบาล รองรับการแสดงรายงานวิเคราะห์อายุหนี้ของลูกหนี้เงินกู้ และรองรับการคำนวณเงินเฉลี่ยคืนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึงการจัดทำหนังสือเตือนให้ชำระหนี้เงินกู้ได้อีกด้วย


4.ระบบสินค้า โดยเฉพาะสหกรณ์ในภาคการเกษตร ที่มีบริการจำหน่ายสินค้าแก่สมาชิก ทั้งสินค้าจำเป็นที่เป็นปัจจัยการผลิตหรือสินค้าประเภทอุปโภค บริโภค ระบบนี้จะรองรับการบริหารการขายสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง รองรับการคำนวณเงินเฉลี่ยคืนตามยอดซื้อขายของสมาชิก รองรับการบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า การกำหนดจุดรับซื้อ การจัดหมวดหมู่และการบริหารชั้นวางสินค้า รวมถึงรองรับการตรวจนับสินค้าระหว่างปีแบบทั้งหมดหรือบางส่วนและรองรับการบริหารจัดการในรูปแบบศูนย์กระจายสินค้าได้อีกด้วย และ 5.ระบบบัญชีแยกประเภท ซึ่งเป็นระบบสรุปสุดท้าย ณ วันสิ้นปี ที่จะแสดงให้เห็นว่าในแต่ละปี สหกรณ์ดำเนินการอะไรไปบ้าง ผลประกอบการมีกำไรหรือขาดทุนอย่างไร มีสินค้าคงเหลือเท่าไร เป็นต้น     


โดยระบบบัญชีแยกประเภทนี้ จะรองรับระบบสาขา สามารถจัดทำได้ทั้งงบการเงินสาขาและงบการเงินรวม รองรับการจัดทำงบการเงินได้ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด รองรับการผ่านรายการบัญชีจากระบบงานย่อยได้อัตโนมัติ รองรับการจัดทำรายงานเพื่อการบริหารและรายงานการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงสู่ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์แบบ Real Time ได้


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมฯ ยังมีนวัตกรรม Smart4M เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสหกรณ์ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองและติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ได้ ประกอบด้วย Smart Me ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับสมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไปใช้ในการบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ Smart Member เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสมาชิกสหกรณ์ ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา Smart Manage เป็นแอปพลิเคชันสำหรับกรรมการสหกรณ์ ใช้ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ และ Smart Monitor เป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้สอบบัญชี ผู้กำกับดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามความเคลื่อนไหว และความผิดปกติทางการเงินของสหกรณ์ได้อีกด้วย

"ปัจจุบันมีสหกรณ์จำนวน 1,600 กว่าแห่งที่นำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรไปใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารจัดการงานสหกรณ์ และช่วยให้ผู้บริหารสหกรณ์ สามารถนำข้อมูลสารสนเทศทางการเงินมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ สามารถสนองประโยชน์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้ ซึ่งกรมฯ ได้สนับสนุนให้ทุกสหกรณ์นำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรไปใช้ โดยมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในแต่ละจังหวัดคอยดูแลและให้คำปรึกษาแนะนำในการติดตั้ง โดยที่สหกรณ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยังคงพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ให้มีความอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชีให้เหมาะสมและครอบคลุมลักษณะการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์" อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  วิดีโอแนะนำ

  รถเก๋ง Vs รถเมล์หัวร้อน ปาดซ้าย-ขวา ขับจี้ท้ายให้หลบ ก่อนจอดลงมาทะเลาะวิวาทกันกลางถนน
  05:32

  รถเก๋ง Vs รถเมล์หัวร้อน ปาดซ้าย-ขวา ขับจี้ท้ายให้หลบ ก่อนจอดลงมาทะเลาะวิวาทกันกลางถนน

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:27 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์