เปิดเทคนิค สมัครสอบ ก.พ. 2563 เข้าเว็บได้ จองสถานที่ จ่ายเงินฉลุย ได้งานราชการ

ข่าว

  เปิดเทคนิค สมัครสอบ ก.พ. 2563 เข้าเว็บได้ จองสถานที่ จ่ายเงินฉลุย ได้งานราชการ

  ไทยรัฐออนไลน์

  6 ก.พ. 2563 20:31 น.

  ในวันนี้ (6 ก.พ.2563) ถือเป็นวันแรกที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือเรียก โดยย่อว่า สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 2563 ภาค ก รอบทั่วไป เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 โดยมีประชาชนทั่วประเทศ รีบดำเนินการสมัครสอบให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะได้เลือกสถานที่สอบที่ตนเองสะดวก ก่อนที่สถานที่สอบนั้นๆ จะเต็ม

  ขณะเดียวกัน ผู้ที่ต้องการจะเข้าไปสมัครสอบ ก.พ. กลับเจอปัญหาสารพัด ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ล่ม, ระบบแสดงผลว่า ข้อมูลไม่ตรงตามบัตรประชาชน, ไม่สามารถกดเลือกรายการได้ และปัญหาอื่นๆ อีกหลายประการ (ทั้งนี้ ทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ พยายามติดต่อไปยัง สำนักงาน ก.พ. เพื่อสอบถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว แต่ไม่สามารถติดต่อได้ อย่างไรก็ดี หากมีความคืบหน้า ทีมข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไป)

  (เข้าเว็บไซต์ เพื่อสมัครสอบ ก.พ.2563 ได้ทันที โดยท่านคลิกที่นี่)

  เมื่อไล่เรียงมาถึงจุดนี้ อาจมีผู้อ่านบางท่าน ยังไม่ทราบว่า การสอบ ก.พ. คืออะไร และสมัครสอบ ก.พ.อย่างไร ทีมข่าวไล่เรียงคำตอบมาให้ ดังต่อไปนี้

  สอบ ก.พ. คืออะไร? สอบไปเพื่ออะไร?

  สอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าไปทำงานให้กับหน่วยงานราชการ ซึ่งผู้ที่ต้องการจะทำงานในหน่วยงานราชการ จะต้องทำข้อสอบให้ผ่านก่อน โดยสำนักงาน ก.พ. จัดสอบเป็นประจำทุกปี

  ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาแล้ว และผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท โดยจะประกาศรับสมัครสอบ ประมาณเดือน ก.พ.-มี.ค. ของทุกปี และมีผู้สมัครสอบแต่ละปีราว 500,000 คน

  สอบวิชาอะไร?

  1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  2. วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
  3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี คะแนนเต็ม 50 คะแนน

  เกณฑ์ผ่านอยู่ที่เท่าไร?

  • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 สำหรับระดับปริญญาโท ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
  • วิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
  • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  6 สิ่งที่ผู้สมัครต้องรู้

  • สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th เพื่อให้ข้อมูลการสมัครสอบมีความถูกต้องครบถ้วน ขอให้สมัครสอบผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์

  • ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว เลือกได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 ศูนย์สอบ เท่านั้น เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี หรือปริญญาโท และยังไม่มีหนังสือรับรองผล การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

  • ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้

  • หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า สามารถนำไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

  • กรณีที่นั่งสอบในทุกศูนย์สอบมีผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบครบตามจำนวนที่นั่งสอบแล้ว ผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่กำหนด จะไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้

  ขั้นตอนการสมัครสอบ

  ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2563
  1. เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th เลือก “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (แบบ paper & pencil และ แบบ e-Exam)” กดปุ่ม “คลิกที่นี่”
  2. เลือก “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 แบบ Paper & Pencil” กดปุ่ม “คลิกที่นี่”
  3. คลิกหัวข้อย่อยด้านซ้าย “สมัครสอบ” กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
  4. ระบบจะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สมัครสอบ

  กรณีที่ระบบตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่านในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว ผู้สมัครสอบจะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้ ยกเว้นกรณีที่ผลการสอบผ่าน เป็นโมฆะ ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นคำร้องพร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) หรือ เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาขอเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th ก่อนวันปิดรับสมัคร และให้ผู้สมัครสอบกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตาม ความเป็นจริง แล้วคลิกส่งใบสมัคร ในกรณีนี้ผู้สมัครสอบจะไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินได้จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้สมัครสอบได้

  กรณีที่ระบบตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ผู้สมัครสอบไม่เคยสอบผ่านในระดับวุฒิการศึกษาใดมาก่อน ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในแบบฟอฺร์มการสมัครสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงแล้วคลิก ส่งใบสมัคร

  5. หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดข้อมูลให้ตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้
  - ชื่อ-นามสกุล
  - เลขประจำตัวประชาชน
  - วุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบ
  - รหัสผ่านสำหรับใช้ดูคะแนนสอบ และพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป

  5.1 หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิก แก้ไข จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัคร เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
  5.2 หากตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องให้คลิก ยืนยัน

  ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2563

  ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ (ซึ่งแบบฟอร์มการชำระเงินจะมี 2 แผ่น) ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินต่อไป หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลและนำไปพิมพ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมเปิดไฟล์ PDF

  ข้อควรระวัง

  • หากกรอก ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถสมัครสอบได้
  • รหัสผ่านสำหรับใช้ดูคะแนนสอบ และพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ถ้าผู้สมัครสอบลืมรหัสผ่าน (password) หรือ e-mail จะไม่สามารถ ดูคะแนนสอบ และพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ได้
   กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลด (Upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจําตัวสอบได้

  ขั้นตอนที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระเงินและเลือกศูนย์สอบได้ 3 ช่องทาง คือ
  1. ชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบที่ต้องการและยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2563 ในเวลาทำการ

  2. ชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการ KTB NETBANKแล้ว เลือกชำระเงินและเลือกศูนย์สอบผ่านทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อย่อย ธนาคารกรุงไทย NETBANK ตั้งแต่วันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในเวลา 08.30-22.00 น.

  3. ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปทำรายการ ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่นๆ” เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “สาธารณูปโภค/อื่นๆ” และเลือกสำนักงาน ก.พ. (OCSC) ได้ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในเวลา 08.30-22.00 น.

  หากศูนย์สอบที่ท่านต้องการไปสอบมีผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเต็มแล้ว ท่านจะต้อง เลือกศูนย์สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่

  ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
  หลังจากชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว 2 วันทำการ ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการ ดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (แบบ paper & pencil และ แบบ e-Exam)” กดปุ่ม “คลิกที่นี่”
  2. เลือก“สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 แบบ Paper & Pencil” กดปุ่ม “คลิกที่นี่”
  3. คลิกหัวข้อย่อยด้านซ้าย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรที่ปรากฏ แล้วคลิก ค้นหา
  4. จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล วุฒิที่ใช้ในการสมัคร ศูนย์สอบ และมีเครื่องหมายถูก หน้าหัวข้อที่ท่าน ดำเนินการแล้ว หรือมีเครื่องหมายผิด หน้าหัวข้อที่ท่านยังไม่ดำเนินการ การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อมีเครื่องหมายถูกทุกหัวข้อ

  ขั้นตอนที่ 5 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ตั้งแต่วันที่17 มีนาคม-26 มิถุนายน 2563
  1. เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (แบบ paper & pencil และ แบบ e-Exam)” กดปุ่ม “คลิกที่นี่”
  2. เลือก“สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 แบบ Paper & Pencil” กดปุ่ม “คลิกที่นี่”
  3. คลิกหัวข้อย่อยด้านซ้าย “อัปโหลด (upload) รูปถ่าย” กรอกเลขประจำตัวประชาชน กรอกตัวอักษร ที่ปรากฏ และคลิก ค้นหา
  4. อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ความละเอียดประมาณ 40-100 KB)

  กรณีที่อัปโหลดรูปถ่ายแล้ว แต่ระบบแจ้งว่ารูปถ่ายไม่ถูกต้อง ให้ผู้สมัครอัปโหลด รูปถ่ายอีกครั้ง หรือสอบถามที่เบอร์ 02-257-7159 กด 1 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

  รูปถ่ายที่อัปโหลด จะปรากฏบนบัตรประจำตัวสอบ และหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

  กรณีที่รูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวสอบไม่ถูกต้อง ให้ถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบ และจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

  ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม  2563 เป็นต้นไป

  1. เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (แบบ paper & pencil และ แบบ e-Exam)” กดปุ่ม “คลิกที่นี่”
  2. เลือก“สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 แบบ Paper & Pencil” กดปุ่ม “คลิกที่นี่”
  3. คลิกหัวข้อย่อยด้านซ้าย “ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ” กรอกเลขประจำตัวประชาชน กรอกตัวอักษร ที่ปรากฏ และคลิก ค้นหา
  4. จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล วุฒิที่ใช้ในการสมัคร
  5. หากระบบขึ้นว่า ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบว่ากรอกเลขประจำตัวประชาชนถูกต้อง หรือไม่ หรือให้คลิกที่หัวข้อย่อยด้านซ้าย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” อีกครั้ง

  กรณีที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ไม่ปรากฏรายชื่อว่าเป็นผู้สมัครสอบ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลข 02-5471908 เพื่อยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน ทางโทรสาร 02 547 1346 ก่อนวันปิดรับสมัครสอบ

  ขั้นตอนที่ 7 ค้นหาสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
  1. เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (แบบ paper & pencil และ แบบ e-Exam)” กดปุ่ม “คลิกที่นี่”
  2. เลือก“สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 แบบ Paper & Pencil” กดปุ่ม “คลิกที่นี่”
  3. คลิกหัวข้อย่อยด้านซ้าย “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” กรอกเลขประจำตัว ประชาชน กรอกตัวอักษรที่ปรากฏ และคลิก ค้นหา
  4. จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล วุฒิที่ใช้ในการสมัคร ศูนย์สอบ สนามสอบ วัน เวลาสอบ และคลิก “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”
  5. ปฏิบัติตามคำแนะนำในบัตรประจำตัวสอบ ให้ครบถ้วน
  6. หากระบบขึ้นว่า ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบว่ากรอกเลขประจำตัวประชาชนถูกต้อง หรือไม่ หรือให้คลิกที่หัวข้อ “ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ” อีกครั้ง.

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง "สมัครสอบ ก.พ. 2563"

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  5 ราศี จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อราหูอมจันทร์ : ดูดวงกับหมอไก่ พ.พาทินี
  03:34

  5 ราศี จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อราหูอมจันทร์ : ดูดวงกับหมอไก่ พ.พาทินี

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันพฤหัสที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:39 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์