ข่าว
100 year

"บิ๊กป้อม" เร่ง บจธ. ช่วยผู้ไร้ที่ดินทำกิน 3 ปีเกษตรกรพ้นทุกข์ 3 พันราย

ไทยรัฐออนไลน์24 ม.ค. 2563 16:24 น.
SHARE

"บิ๊กป้อม" กำชับ บจธ.เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรให้มีที่ดินทำกิน หลังสูญเสียกรรมสิทธิ์ให้นายทุน ทั้งจำนอง ขายฝาก ด้าน บจธ.เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่าง พ.ร.ฎ.จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม คนแห่ร่วมคึกคัก

รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ในเรื่องที่ดินทำกินมาโดยตลอด ซึ่งได้ดำเนินการผ่านโครงการของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ให้ดำเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้กำกับดูแล 

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน  เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ..... ณ โรงแรมเซ็นทราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน คณะทำงานด้านกฎหมายการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม มีภาคประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว เป็นจำนวนกว่า 300 คน

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดเผยว่า ปัญหาที่ดินทำกินเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญและถือเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ ที่ผ่านมามีขบวนการเคลื่อนไหวของพี่น้องเกษตรกร ชาวนาชาวไร่จำนวนมากที่ประสบปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกิน โดยเฉพาะการสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินให้นายทุน ขณะเดียวกันก็มีที่ดินของเกษตรกรอีกเป็นจำนวนมากที่กำลังจะหลุดจำนองจากธนาคารของรัฐโดยที่ยังไม่มีหน่วยงานใดยื่นมือเข้าไปช่วยแก้ไข ซึ่งจะซ้ำเติมปัญหาการไร้ที่ดินทำกินให้ขยายวงกว้างขึ้น ปัญหาที่ดินกลับยิ่งทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาผู้ไร้ที่ดินทำกิน จึงได้กำชับให้ บจธ.เร่งรัดดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อจะได้เป็นเป็นที่พึ่งและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ไร้ที่ดินทำกิน 

 

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บจธ.ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรและผู้ไร้ที่ดินทำกินทั้งในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 1) โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่สถาบันเกษตรกร โดยให้เกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกินรวมตัวเป็นกลุ่ม หรือสถาบัน เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แล้วยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือ บจธ.จะพิจารณาจัดซื้อที่ดินให้ตามความเหมาะสม มอบที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของชุมชน โดยเช่าซื้อระยะยาวกับ บจธ. ปัจจุบันได้จัดซื้อที่ดินไปแล้ว 1 แห่ง คือ ชุมชนริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ให้แก่เกษตรกร 65 ราย เนื้อที่ 60-1-96.4 ไร่ โดยเกษตรกรรวมกลุ่มเป็น "วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์" นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 9 ชุมชน คือ ที่จังหวัดนครราชสีมา 2 พื้นที่ เชียงใหม่ 4 พื้นที่ ลำพูน เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี 

2) โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิที่ดินจากปัญหาการจำนองและขายฝาก แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านหนี้สินของเกษตรกร ผู้ยากจนที่จะสูญเสียสิทธิ์ในที่ดิน หรือสูญเสียสิทธิ์ไปแล้ว โดย บจธ.จะซื้อที่ดินให้กลับคืนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร ปัจจุบันได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 323 ราย เนื้อที่ 2,378-2-12.5 ไร่  

3) โครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ สามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้ถึง 488 ครัวเรือน เนื้อที่ 704-0-14.1 ไร่ 4) โครงการตลาดกลางที่ดิน หรือโครงการพัฒนาระบบการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่ดิน บจธ.จะส่งเสริมการจับคู่ระหว่างเจ้าของที่ดินกับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะใช้ที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยลงทะเบียนผ่านทางเวบไซต์ที่ บจธ.เป็นผู้ดำเนินการ  ปัจจุบันมีเจ้าของที่ดินที่เป็นบุคคลมาลงทะเบียนแล้ว 53 ราย เป็นกลุ่ม/องค์กร 2 องค์กร สำหรับผู้ต้องการที่ดินที่ลงทะเบียนแล้ว เป็นบุคคลทั่วไป 257 ราย กลุ่ม/องค์กร 14 องค์กร  

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ดำเนินการมา บจธ.ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินไปแล้ว 2,631 ราย 877 ครัวเรือน จำนวนที่ดินที่ บจธ.ดำเนินการ 3,151 ไร่ ในโครงการตามภารกิจของ บจธ. ทุกโครงการจะต้องน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง "ศาสตร์พระราชา" มาเป็นหลักในการพัฒนาที่ดินในโครงการ

"ขณะนี้ บจธ.กำลังดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 6 ภาค เพื่อนำมาปรับปรุง "ร่างพระราชกฤษฎีกาสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม (องค์การมหาชน)" หรือ ธนาคารที่ดิน ให้เป็นนวัตกรรมทางสังคมที่แก้ไขปัญหาที่ดินของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม" นายกุลพัชร กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บิ๊กป้อมประวิตร วงษ์สุวรรณบจธ.ผู้ไร้ที่ดินทำกินเกษตรกรที่ดินทำกินข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้