ข่าว
100 year

กรมการข้าว ตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ หวั่งสร้างเชื่อมั่นข้าวไทย

ไทยรัฐออนไลน์13 ธ.ค. 2562 00:07 น.
SHARE

'กรมการข้าว' เดินหน้าควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค พร้อมยืนหนึ่งด้านการส่งออก คุมเข้มตั้งแต่มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ และโรงสีข้าว GMP  

ปัจจุบันการแข่งขันทางการค้าของสินค้าเกษตรในตลาดโลก มุ่งเน้นถึงคุณภาพ ความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงมีการพิจารณาในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นประเทศไทยในฐานะประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะข้าว ในอันดับต้นของโลก จึงจำเป็นต้องควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อตรวจสอบและรับรองตั้งแต่ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ โรงสีข้าว GMP และการรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวภายในประเทศให้มีความสามารถที่จะแข่งขันในตลาดโลกอย่างยั่งยืนได้ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักในการผลิตข้าวคุณภาพเพื่อรองรับในการเป็นต้นน้ำ ของกระบวนการผลิตข้าวสาร Q และก่อให้เกิดความร่วมมือของผู้ประกอบการโรงสีข้าว ในการเชื่อมโยงข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร เพื่อรวบรวมและคัดบรรจุเป็นข้าวสาร Q ต่อไป

นายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพจนเป็นข้าวสาร Q นั้น จะต้องมีการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว ตั้งแต่มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) มาตรฐานข้าว GAP หรือ มาตรฐานข้าวอินทรีย์ มาตรฐานโรงสีข้าว GMP  โดยข้าวสารคุณภาพสำหรับนำไปบริโภค เริ่มจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นำไปใช้เพาะปลูกต้องมีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GAP Seed หรือเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว หรือเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเมื่อนำไปใช้เพาะปลูกแล้ว กระบวนการจัดการของการเพาะปลูกต้องเป็นไปและสอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตของข้าว GAP หรือข้าวอินทรีย์ ทั้งระยะปรับเปลี่ยนและระยะข้าวอินทรีย์ เพื่อให้ได้ข้าวเปลือกคุณภาพดี โดยอาจเป็นแปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตจากกรมการข้าว หรือนำระบบมาตรฐานดังกล่าวไปใช้และถูกตรวจประเมินผ่าน โดยผู้ตรวจประเมินของกรมการข้าว แม้จะไม่ได้ใบรับรอง ก็ถือว่าแปลงดังกล่าวมีระบบการจัดการเป็นไปตามมาตรฐานแล้ว

นอกจากนั้นโรงสีที่ทำการปรับปรุงสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารและคัดบรรจุข้าวสารลงบรรจุภัณฑ์ ต้องมีระบบการจัดการระบบการผลิตเป็นไปและสอดคล้องตามมาตรฐานโรงสีข้าว GMP ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า และยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย ข้าวไทย ข้าวสีไทย และข้าวกล้องงอก กับกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เมื่อได้รับการรับรองแล้วสามารถยื่นขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ซึ่งอนุญาตให้ใช้แสดงคู่กับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q ในข้าว 12 พันธุ์ คือ กข6 กข15 กข21 กข43 กข59 ปทุมธานี 1 พิษณุโลก 80 ขาวดอกมะลิ 105 ทับทิมชุมแพ สังข์หยด มะลินิลสุรินทร์ และข้าวเหนียวลืมผัว

อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของการตรวจสอบและรับรองข้าวคุณภาพ จะสร้างความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพและความปลอดภัยของข้าวไทย ผ่านมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ เป็นผลให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพดีของประเทศไทยต่อไป เกษตรกรยอมรับและเข้าร่วมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ในการเป็นต้นน้ำของกระบวนการผลิตข้าวสาร Q เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าว ได้เข้าถึงและเข้าร่วมในโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรเพิ่มมากขึ้น และสามารถผลิตข้าวสารคุณภาพ (Q Product) จนสามารถนำเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q และเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ของกรมการข้าว ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สามารถเชื่อมโยงไปถึงการผลิตข้าวคุณภาพครบวงจร และสามารถตามสอบ (Traceability) ข้าวคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมการข้วข้าวคุณภาพข้างไทยเมล็ดพันธุ์ข้าวข้าวขาวสินค้าข้าวเกษตร

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้