กีฬา
100 year

"กรมพัฒนาที่ดิน"ติวเข้ม จนท.เตรียมพร้อมขับเคลื่อนงานงบฯปี 2563

ไทยรัฐออนไลน์21 ก.ย. 2562 01:00 น.
SHARE

กรมพัฒนาที่ดิน ติวเข้มเจ้าหน้าที่"กลยุทธ์และแนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ" และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 รวมทั้งยกระดับการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงาน ปีงบประมาณ 2563 พร้อมให้บริการประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลในปีงบประมาณ 2563 จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กลยุทธ์และแนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ" และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านบริหารพัสดุ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ มุ่งเน้นสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำร่าง TOR การจัดทำและการบริหารสัญญา การอุทธรณ์ร้องเรียน และแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการชี้แจงทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ทราบและพร้อมที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นกรมพัฒนาที่ดินได้สร้างความรู้ความเข้าใจในการนำหลักการ Smart Workplace มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานให้เป็นสำนักงานที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาพัฒนาการบริการการใช้ประโยชน์และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการทำงานของกรมพัฒนาที่ดินเข้าสู่ระบบราชการ 4.0

"ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คนจะได้รับความรู้ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป"อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมพัฒนาที่ดินจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่าย63ติวเข้มการบริหารพัสดุข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้