ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  พด. เร่งขับเคลื่อนศูนย์ CESRA "ศูนย์เซียนดิน" พัฒนาทรัพยากรดินยั่งยืน

  ไทยรัฐออนไลน์2 ก.ค. 2562 13:55 น.
  SHARE

  กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจากตัวแทนภาคีเครือข่ายกว่า 120 คน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคเกษตรกร และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ CESRA และบูรณาการความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์เครือข่าย CESRA ในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

  นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ความเป็นมาและความสำคัญของการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย และแนวทางการขยายศูนย์เครือข่าย CESRA หรือที่เรียกว่า "ศูนย์เซียนดิน" ในระดับพื้นที่นี้ ได้ผลักดันให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาที่ดิน ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามภูมิสังคม สนับสนุนการวิจัย และขยายผลสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

  นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการจัดตั้งสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย หรือ Thai Soil Partnership - TSP ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของ 7 ภาคีเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับดินในทุกมิติ ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม เกษตรกร และภาคประชาชน เพื่อบูรณาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพยากรดิน การขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาทรัพยากรดินสู่พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมตามสภาพภูมิสังคม ตลอดจนสนับสนุนและผลักดันกิจกรรมที่เชื่อมโยงสู่การขจัดความอดอยาก หิวโหย ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน

  พร้อมให้แนวทางการขับเคลื่อน "ศูนย์เซียนดิน" ผ่านกลไกสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (TSP) ในการสร้างความตระหนักรู้ พร้อมน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" เพื่อการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และผลักดันการขับเคลื่อน 3 ประเด็นหลัก ซึ่งประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญอย่างมาก คือ 1.หยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน และมลพิษทางดิน (soil pollution) 2.หยุดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ (soil erosion) และ 3.ส่งเสริมการอนุรักษ์และการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของดิน (soil biodiversity).

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรฯเครือข่ายCESRAศูนย์เซียนดินทรัพยากรดินเกษตร

  คุณอาจสนใจข่าวนี้