ข่าว
100 year

ประกาศ 4 ผู้สมัครก.ต.คนนอก แทน "ผาณิต" ที่ลาออกไปเป็นส.ว.

ไทยรัฐออนไลน์18 มิ.ย. 2562 15:10 น.
SHARE


เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ 4 ผู้สมัคร ชิง ก.ต.ศาลยุติธรรมคนนอก เเทน “ผาณิต” ที่ลาออกไปเป็น ส.ว.

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.62 นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต. เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและหมายเลขผู้มีสิทธิรับเลือกโดยเรียงรายชื่อตามลำดับที่สมัครจากกรณีที่ ก.ต.(บุคคลภายนอก) ตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง(3) เเห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 ว่างลง 1 ตำแหน่ง

ประธานศาลฎีกาจึงได้มีคำสั่งให้เลขานุการ ก.ต.เป็นผู้ดำเนินจัดให้มีการเลือก ก.ต.แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาลเว้นแต่ผู้ช่วยผู้พิพากษาจะเป็นผู้เลือกจากบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 31 แห่งข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก ก.ต. พ.ศ.2561 จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและหมายเลขผู้มีสิทธิรับเลือก โดยเรียงรายชื่อตามลำดับที่สมัคร ดังนี้

1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อายุ 69 ปี ก.ศ. ผู้ทรงคุณวุฒิ

2. รศ.พญ.มณี ภิญโญพรพาณิชย์ อายุ 61 ปี อดีตรองศาสตราจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ อายุ 65 ปี อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ, คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

4. ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร อายุ 60 ปี ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ซึ่งเดิมเป็น ก.ต.จากบุคคลภายนอกได้ขอลาออกจากการเป็น ก.ต. ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. เเละต่อมามีชื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

ทั้งนี้ ก.ต. เป็นองค์กรทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม มีหน้าที่ในการพิจารณาเเต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น มีอำนาจให้คุณให้โทษ ผู้พิพากษาที่กระทำความผิดรวมถึงคุ้มครองความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีโดย ก.ต.ทั้งคณะจะมีทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ก.ต. โดยตำแหน่ง มี ก.ต.ชั้นศาลฎีกา 6 คน ชั้นศาลอุทธรณ์ 4 คน และศาลชั้นต้น 2 คน และ ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากบุคคลภายนอกอีก 2 คน ที่มีกำหนดอยู่ในตำแหน่งวาระละ 2 ปี และติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ ซึ่งการเปิดให้สมัครเข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อเป็น ก.ต.คนนอกในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่เเก้ให้ผู้พิพากษาทั่วประเทศเป็นผู้คัดเลือกจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกซึ่งจะต้องเป็นบุคคลภายนอก โดยจากเดิมนั้นจะให้วุฒิสภาหรือ สนช.ในปัจจุบันเป็นผู้มีอำนาจคัดเลือก.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ก.ต.กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมก.ต.คนนอกเลือกก.ต.ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้