Thairath Logo
กีฬา

กทม.จัดงบปี 63 รวม 83,000 ล้านบาท

Share :
line-share-logo

เสนอสภา กทม.วาระแรก-ด้านจราจรและโยธามากสุด 19%

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่ศาลาว่าการ กทม. มีการประชุมสภา กทม.สมัยประชุมวิสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย กทม.ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 83,398,920,000 บาท จำแนกได้ดังนี้ 1.งบประมาณรายจ่ายของ กทม. จำนวน 83,000 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ จำนวน 83,000 ล้านบาท โดยจ่ายจากรายได้ประจำของ กทม. จำนวน 83,000 ล้านบาท 2.งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของ กทม. จำนวน 398,920,000 บาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ จำนวน 283,285,000 บาท รายจ่ายพิเศษ จำนวน 115,635,000 บาท

พล.ต.อ.อัศวินได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับฐานะการคลังของ กทม. ด้วยว่า สถานะการเงินการคลัง ณ วันที่ 30 เม.ย.62 มีเงินฝากธนาคาร 66,623.04 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.รายรับหักรายจ่ายสุทธิ 9,982.52 ล้านบาท 2.เงินนอกงบประมาณที่มีภาระผูกพัน 3,876.59 ล้านบาท 3.เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ยังไม่เบิก 5,725.23 ล้านบาท 4.เงินสะสมคงเหลือ 47,038.70 ล้านบาท และยังมีภาระหนี้โครงการต่อเนื่องที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 214 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 38,854 ล้านบาท

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.จัดทำงบประมาณแบบสมดุล โดยประมาณการรายรับของ กทม. 83,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 3,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.75 ในส่วนของประมาณการรายรับของงบการพาณิชย์ของ กทม. จำนวน 674.11 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 76.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.19 นอกจากนี้ กทม.ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเป็นเงินอุดหนุนอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐบาล

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวเพิ่มเติมว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สามารถจำแนกตามด้านของงบประมาณ 7 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการบริหารทั่วไป 25,474.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.69 2.ด้านการโยธาและระบบจราจร 16,362.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.71 3.ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 13,586.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.38 4.ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย 9,863.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.88 5.ด้านการสาธารณสุข 6,733.26 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 8.11 6.ด้านการพัฒนาและบริการสังคม 6,345.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.65 และ 7.ด้านการศึกษา 4,634.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.58

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายคนละ 5 นาที ใน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1.ความคุ้มค่าและการใช้จ่ายงบประมาณ และ 2.เรื่องการใช้จ่ายงบกลาง โดยสมาชิกสภา กทม.ได้อภิปราย เช่น ลดจำนวนการจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างต่างๆ การก่อสร้างอาคารของโรงเรียนให้อยู่ในความเหมาะสมกับสัดส่วนของนักเรียน เรื่องการใช้จ่ายงบกลางขอให้ออกข้อบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบในการใช้งบกลางอย่างถูกต้อง เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...
อัศวิน ขวัญเมืองงบประมาณรายจ่ายประชุมสภาจราจรโยธาภาระหนี้การคลังข่าวทั่วไป